Inleiding

De vraagstelling ‘wat is leven’ heeft me diep laten nadenken over de vraag of leven niet hetzelfde verschijnsel zou kunnen zijn dat God heet. Waarmee ik direct ook de vraag ingezogen werd of leven een tijdloze oneindigheid is. Dat betekent dat leven een ‘Zijnsvorm’ is die niet gevoelig is verwering. Die ongevoeligheid voor verwering wortelt in de  ‘almacht’ die leven van nature is,  omdat ze vermogend is haar energie volledig te conserveren. 

Het vindt grond in de cyclus van oxidatie en reductie. Een cyclus die draait als resultaat van de op elkaar inwerkende krachten van tegengestelde machten. Welke zich manifesteren in het verliezen van energie, dat gelijk is aan het verlies van structuur ( verwonding) en daarmee van tijd en het terugwinnen van energie, dat gelijk is aan herwinnen van structuur (wondheling) en terugwinnen van tijd. Leven is tijdloos en oneindig. 

Na diep diep nadenken kon ik maar één conclusie trekken. Leven is de Almacht die Energie is. Leven is een tijdloze oneindige Energetische Geladenheid. Het gevolg van deze conclusie was en is dat naturelle Energie die leven is gelijk is aan de alom aanwezige en kosmische Energie waar tijd niet bestaat. En dit Fenomeen beschouw ik als God. 

Daarmee kon ik niet anders meer denken dan dat leven, energie, God, ziel en zelfs orgasme de manifestaties zijn van energie en daarmee informatie overdrachten. 

De consequentie van deze conclusie was en is dat de kosmische energie gelijk is aan Elektromagnetische lading. Die kosmische elektro-magnetische energie moet een tegenkracht bezitten, anders kan ze NIET ‘Zijn’. Waarmee ik voor mezelf besloot dat die tegenhanger Magneto elektriciteit moet zijn. Ofwel de evenwaardige omgedraaid gelijke. Ze scheppen immer een draaikolk. Die tegengesteld omgedraaid evenwaardige gelijken scheppen immer een Vortex. Ook het hart bestaat uit de omgedraaid evenwaardige gelijke krachten. Het is waarom het hart een Vortex maakt en het bloed van Licht voorziet.

Toen ik dat zag, begreep ik plotseling dat dit evenwaardige omgedraaid gelijke in alles terug te vinden. Het fundament is het Vacuüm dat als ‘uit het Niets’ Energetische tegengestelden produceert dat oxidatie en reductie financiert. Het evenwaardig omgedraaid gelijke is zichtbaar in God en de duivel, dag en nacht, in vrouw en man. Maar zelfs in het uitzetten in inkrimpen van longen en hart. Waarmee ik direct ook zeg dat Niets beter of slechter is aan de ander. Het was en is de boodschap die Jezus van Nazareth bracht. Voor hen die dit zien schenkt dit ‘Alles is omgedraaid evenwaardig gelijkheid Verschijnsel’ vrede, vreugde en liefde waarvan innerlijke stilte de echo is.  Dat individu zoekt niet meer naar betekenis en externe waarderingen van haar of zijn ‘Zijn’.

Als je de werkelijke boodschap van alle oude Geschriften en die van het verhaal van Jezus van Nazareth begrijpt, dan kom je tot de conclusie dat de Geschriften en Jezus van Nazareth de boodschap van de evenwaardig omgedraaid gelijkheid verkondigt. Onderscheid in waarde en betekenis is er niet. ( ook tussen vrouw en man niet) Onderscheid creëert tweespalt en splijting en vernietigt de cyclus. In een gespleten cyclus lekt alle energie en tijd weg. In de taal van de mensen heet dat verwering en veroudering. Het is waarom de mens op aarde zich van haar eindigheid bewust is. 

Toen ik dat zag besefte ik me plotseling dat het gehele metabole systeem dat de structuur van het lichaam en haar geest maximaal functioneert in de afwisselingen van schaarste en overvloed. Niet alleen van voedsel, maar ook van liefde, van verdriet, van pijn. Het is waarom elk individu en elk organisme elke keer weer opnieuw een ‘kruisgang’ maken moet.  Ze zijn voorwaardelijk om een tijdloos oneindig wezen en daarmee een angstloze ‘Zijnsvorm’ van leven te zijn. Gelijkend of wellicht daarmee God zelve te zijn. 

Plots werd ik verlicht. Ik zag voorbij het zien, voelen en horen. Plots werd ik in een andere dimensie van zien, voelen en horen getrokken. Het is vele vele jaren geleden dat me dit inzicht overviel. Toen ben ik oude kennis gaan opfrissen en zeer diep gaan graven in alle metabool fysiologisch-biochemische processen die in cellen plaatsvinden. Ik viel van de ene verbazing en inzicht in de andere.  Ze vielen me gewoonweg toe. Elke cel, zelf elk molecuul in elk metabool pad, MOET verwond raken ( energie en tijd verliezen) om zich te kunnen HELEN. Zonder verwonding geen EENHEID van ‘Zijn’.  Ik kon en kan niet anders concluderen dat Niets en Alles, dat dood en leven, dat vrouw en man, een Goddelijke Eenheid zijn. 

De toename van inzicht deed me ook realiseren hoe ‘verblindt’ ik was door de structuren en kaders van opleidingen. Waar opleiden en scholing aanwezig is , ontbreekt educatie. 

Deze ‘site step tekst binnen het psychosociale blog praat over God. Maar daarmee gaat het eigenlijk over leven en het leven dat het levende op aarde leidt. Een leven dat altijd langs de randen van tegengestelden loopt.  Als manifestatie van de aanwas van het brein en de toename van zelf ingenomenheid is het ego ernstig opgeblazen geraakt met een jacht op betekenis als resultaat daarvan. De mens wil meer betekenen dat de ander, wil meer bezitten en is ernstig inhalig geworden. Waarmee de moderne mensen de naturelle kosmische energie cyclus doorbroken heeft.

God ergert zich kapot en heeft het in de moderne wereld zwaar. Zijn naam wordt vaak ijdel gebruikt en geregeld bezoedeld. In de moderne wereld voelt Hij zich niet geacht, niet op waarde geschat en een onbegrepen afzonderlijke. Zijn naturelle cyclus wordt vernietigt door een ego gedreven wezen dat zich als het ware de Verlicht Verheven waant. God is gefrustreerd omdat Hij werkelijk de intentie had de mens naar zijn Evenbeeld te willen schapen. Frustratie van God die overigens verdraaid veel lijkt op de gevoelens van het individu in de moderne samenleving.

De mogelijke frustraties van God en de gelijkenis met de frustraties van Homo Sapiens Sapiens Moderni, zoals ik de moderne mens in dit blog noem, is de reden dat ik dit blog met Hem begin. Ik begin met schijven over God om je duidelijk te maken dat er een innige relatie bestaat tussen God, religie, samenleving en de interacties tussen individuen en hun welzijn.  

Ik schrijf  over God en zijn verhaal om je duidelijk te maken dat God symbool staat voor leven. Leven veronderstelt de aanwezigheid van energie. Waarmee leven, energie, materie en licht dezelfde fenomenen zijn ‘van Iets dat Aanwezig is’.  Dat ‘Iets dat Aanwezig is’ is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een kosmische Tijdloze Oneindigheid waarvan Homo Sapiens Sapiens nog niets weet. Maar het financiert leven en faciliteert levendigheid, bezieling en levenskracht. Als energetische Entiteit is leven een tijdloze oneindigheid en heeft leven de bezieling zichzelf in al haar varianten oneindig te willen doorgeven. Voor mij zijn God, kosmische kwantum krachten, ziel, energie en leven synoniemen geworden. Ze zijn dezelfde fenomenen van dat ‘Iets dat Aanwezig is verschijnsel’. 

Ik ben hier gaan beschrijven wat ik geloof dat God en zijn verhaal is om de relatie tussen gedrag en gezondheid en welzijn bloot te leggen. Homo Sapiens Sapiens Moderni lijkt het enige organisme te zijn dat chronisch in vertwijfeling zoekend is naar zingeving en de betekenis van zichzelf. Een zoektocht die mogelijk de reden is dat er een God van de religie  is ontstaan. Die God van de religie schonk en schenkt , via de Heilige Geschriften en wetten, gelovigen verklaringen voor het onverklaarbare en richtlijnen om een vroom leven te leiden. Die God schonk en schenkt gelovigen houvast in de turbulenties van het leven. Waarmee deze God mede een Verschijnsel is ( geworden) dat ingezet kan worden om gemeenschappen van gelijk denkenden en zich gelijk gedragenden te creëren. Waarmee de God van de religie een Sekte leider en repressie middel is ( geworden). De God van de religie is niet wat ik onder God en het Goddelijke versta.

Ik wil je prikkelen tot nadenken. 

Overleven in de natuur is een strijd om net lang genoeg te bestaan om zichzelf door te geven. Homo Sapiens Sapiens Moderni lijkt deze strijd ontgroeid te zijn. Homo Sapiens Sapiens Moderni strijdt een strijd om het bezit van betekenis. Homo wil in zelfbesef waardevol geacht zijn. Het voedt zijn behoefte zinvol en in hoogachting aanwezig te zijn. Homo Sapiens Sapiens Moderni  strijdt een strijd op intellectueel niveau. Homo strijdt een psychische strijd. Een strijd om betekenis, om erkenning en het vergaren van eervolle waardering van het individu dat hij of zij is. Het is een strijd niet alleen tegen anderen, maar vooral met en tegen zichzelf.  

Het onderscheidende van Homo ten opzichte van de natuur is dat Homo zijn eigen territoriale omgeving creëert en cultuur brengt binnen zijn territorium. God en religie is één van de culturele aspecten die de behoefte naar zingeving van Homo ondersteunen. Om zijn voedsel beschikbaarheid, zijn veiligheid en zijn voortplanting te kunnen garanderen is het noodzakelijk voor Homo greep te hebben op de gebeurtenissen en het gedrag in zijn territorium. Grijpen en greep hebben zijn het fundament van begrijpen en het verkrijgen van begrip. Het voedt zijn zekering, zijn aarding, het beveiligt zijn bestaan en daarmee zijn voortplanting.  

Voor Homo is het de reden dat uit de tien geboden van Mozes vele regels, richtlijnen, protocollen en procedures zijn ontstaan. In toenemende mate zijn ze inmiddels verstikkend geworden voor Homo Moderni. God, religie, cultuur en controle over gebeurtennissen en gedrag dicteren grotendeels het individuele en het gemeenschappelijke gedrag en daarmee het welzijn van het moderne individu. Het is deze innige relatie waarover ik in dit blog praat. 

Filosoferen over God en zijn verhaal is een cirkelredenatie zonder begin en zonder einde. In mijn visioen van God is God een ‘zichzelf onderhoudende Oneindigheid’, die de prikkels van de duivel gebruikt om zijn Oneindigheid te waarborgen. God beschrijven is een herhaling van herhalingen waar de tekst altijd in een komma zit. De punt bestaat niet. 

De teksten die hier rondom God en religie geschreven zijn, zijn teksten die allemaal rond hetzelfde thema draaien. Besef dat de teksten in verschillende tijdvakken geschreven zijn. Ik waarschuw je daarom vooraf dat het losstaande cirkelredenaties zijn waarvan ik zelf tureluurs werd. Het cirkelende van het beschrijven van oneindigheid schroefde me volledig vast in mijn denken. Ik kon niet meer denken na het denken. De teksten kunnen elkaar versterken of verzwakken en geven jou zo de mogelijkheid je eigen beeld bij te stellen van God, geloof, religie en de invloed die ze hebben op jouw denken, doen en laten en dat van de samenleving.  

Ik heb geenszins het doel God, zijn verhaal, religie of religieuze groeperingen op de hak te nemen. De subtiele lezer zal mijn standpunten zien, maar zal ook begrijpen dat ik geen oordeel heb over het denken doen en laten van anderen. De teksten zijn slechts de gedachtesprongen van mijn visioenen. En hebben het doel jou tot nadenken te willen prikkelen.  

Nadenken is denken na het denken over gedachten waarvan je dacht dat je ze gedacht had. 

Nadenken is het denken na het denken over gedachten waarvan je dacht dat je ze gedacht had, om je zo een nagedachtenis te schenken over je oorspronkelijk denken. Nadenken schenkt  je herinneringen omdat je de spelonken van je gedachten hebt ontrafelt. Als manifestatie van jouw waarheid schenken die herinneringen jou jouw wijsheid.

In het geheel van dit boekblog wil ik je prikkelen na te denken. Niet alleen over wie jij bent, wat je voorstelt, waar je voor staat, wat je drijft en welke dromen en visioenen jou begeleiden, maar ook na te denken over dat wat het gedachtengoed van de samenleving jou wil laten denken en jou wil laten geloven. Om je er in dorstige begeerte achter aan te laten rennen. Elke samenleving kent haar eigen cultuur en daarmee haar eigen normen, waarden en protocollen. Elke samenleving kent haar eigen restricties, beknellingen en insnoeringen die de zelfbeschikking en vrijheid van elk individu onder druk zet. Elke samenleving kent krachten die jou willen laten geloven. ( dat ze het beste met jou voor hebben) 

Hoogwaardige lichamelijke gezondheid is voorwaardelijk om het geweld van de wereld te kunnen trotseren. Hoge psychische kracht is voorwaardelijk om je tegen de dictaten, de restricties en waarschuwende vingertjes van je eigen ego te beschermen. Het is dit chronisch calculerende ego, dit innerlijke stemmetje, dat door culturele normen en waarden, religieuze richtlijnen en protocollen en door economisch gedreven financiële belangen aangesproken wordt tot volgen van het gedachtengoed. 

Wil je over jezelf beschikken en je vrij voelen, dan zal je moeten leren zien, voorbij het kijken, dan zal je moeten leren luisteren, voorbij het horen en zal je moeten leren nadenken voorbij de oppervlakte van je initiële ( egoïstisch) denken. Het is niet onmogelijk dat je na je eigen denken plots je eigen standpunten ziet en jouw waarheid ontdekt. Het leven is een inwijdingsweg naar waarheid vinding.

Het pad van waarheid vinding is het pad naar waarachtigheid. Het is waarachting dat aan elk individu haar ‘almacht’, haar zelfliefde, haar licht en daarmee haar gevoelens van Goddelijkheid schenkt. Een waarachtig individu is een vrij individu. Een waarachtig individu bezit zichzelf en laat zich door niets of niemand bezitten. Het waarachtig individu is het hoog ingewijde individu. Het waarachtig individu kent haar eigen innerlijke mystiek en weet wat de mystiek van het Al is.  Het waarachtig individu is het ongrijpbare individu.

In elke samenleving zijn er krachten aanwezig die aan ongrijpbaarheid een bloedhekel hebben. Het zijn de ‘Waarachtigen’ die het fundament van een verdraagzame, vredelievende en naar elkaar uitreikende wereld behoren te zijn. Het zijn de ‘Waarachtigen’ die voor hun ‘Zijn’ en de macht die ze naturel bij zich dragen, aan een ‘kruis’ gespijkerd worden. 

Het zijn de ‘onmachtigen’, het zijn  de laag ingewijdenen, het zijn zij die een marionet zijn van hun calculerende egoïstische en opgeblazen ego die de wereld in hun macht ( willen) hebben. De teksten van de ‘ancient’ geschriften beschrijven dit fenomeen van tegengestelde krachten, van het ‘waarachtige’ en het ‘onmachtige’, al.  Het is een strijd tussen het God en de duivel, tussen het goede en het kwade, tussen liefhebben en haten, tussen het vrouwelijke en het manlijke. Het is kennelijk een naturelle ( innerlijke) strijd. Dan moet het een ( innerlijke)  strijd zijn, die een hoger doel dient. Een doel dat de bestemming voor elk menselijk individu weergeeft: Het bewandelen van de inwijding naar waarachtigheid. 

Om in gezond ‘Zijn’ te kunnen leven, zal jij je moeten leren distantiëren van de restrictie van je ego denken. Je zal moeten leren zien, luisteren en voelen om vaardig te worden in het ( voor)voelen zonder aangeraakt te zijn.  Om je ego te laten ‘Zijn’ waarvoor het Al het bedoeld heeft: Een ‘Waarachtige’