De uitleg

Inleidend.

In dit blogdeel belicht ik mijn kijk op wat vrouwelijk en wat manlijkheid is. Ik benadruk dat als ik praat over vrouwelijk of manlijke energie, ik de energieën bedoel die werkzaam zijn binnen één individu. Zowel in een vrouw als in een man. Ze bezitten beiden die tegengestelde energieën. Ze financieren en faciliteren het gedragsspectrum van dat individu. Snelle aanpassingen in gedrag zijn voorwaardelijk voor overleven. Een flexibel en elastische psychische attitude is voorwaardelijk voor het handhaven van de integriteit van het individu en het uitbreiden van kennis vaardigheden en wijsheid. Dit vindt grond in de schakelingen tussen het manlijke en het vrouwelijke gedrag. 

Gedrag wordt gefinancierd door energie en gefaciliteerd door neurotransmitter en hormoonprofielen. Die op hun beurt weer invloed uitoefenen op receptoren. Welke een cascade aan informatie door geven aan het DNA met een gedragsrespons als resultaat. Een gedragsresponsspectrum dat wortelt in de DNA structuren van ouders en voorouders en middels een opvoedomgeving in het heden iets aangepast wordt. Het totaal vormt zo karakteristieke gedragsreacties van elk individu. 

Het individu dat slagvaardig, daadkrachtig, strijdend, nieuwsgierig, uitbundig, impulsief, egoïstisch, agressief, loslatend en competitief, maar ook bedachtzaam, grenzen stellend, zorgzaam, conserverend, voorzichtig, argwanend, omarmend en altruïstisch als gedragspalet tot zijn of haar beschikking heeft, heeft de hoogste kans op overleving. Het is het gedragspalet van respectievelijk het manlijke en het vrouwelijke. Hoe makkelijker het individu schakelt tussen deze fundamentele energieën, hoe hoger het aanpassend vermogen. Des te hoger de zelfredzaamheid, zelf handhaving en zelf heling.

Het elementaire van het universum is bewustzijn. Bewustzijn is de manifestatie van het gevoelig zijn voor prikkels. Prikkels kunnen alleen prikkels zijn als ze ‘iets’ bezitten dat verandering en daarmee beweging teweeg brengt. Prikkels moeten  energetisch geladen entiteiten zijn zwanger van voltage. Prikkels moeten trillingsfrequenties zijn van elektromagnetische lading.  Waarmee de impact van prikkels wortelt in de resonanties van lichtfrequenties. Als manifestatie van lichtfrequenties zijn resonanties wederkerige informatiedragers met de macht tot impact. Waarmee ze de macht van beïnvloeding bezitten. Resonanties zijn de manifestatie van trillingen die zich uitdrukken in evenwaardigheid.  Waarmee het bewustzijn van het universum en daarmee van elk individu wortelt in de bespiegelingen die resonanties schenken.

Bij resonanties zijn minstens twee entiteiten (individuen) betrokken. Resonanties zijn zelf de bron van energieën en zijn het resultaat van hun eigen bron met het vermogen zichzelf over te dragen. Resonanties zijn bewustzijn. En schenken ze tegelijk aan de ander het besef ( aanwezig) te zijn. Bewust te zijn van het innerlijk vrouwelijke en het manlijke schenkt elk individu besef te Zijn als geen ander en tegelijkertijd te zijn als ieder ander. Resoneren deze innerlijke energieën met elkaar dan zal dit individu zich onbewust Goddelijk wanen. Dat wil zeggen dit individu beschikt over sterke gevoelens van competentie, van almacht, van zelfredzaamheid, van zelf handhaving en bezit het sterke immuniteit en zelfheling.

Dit individu is vrouw en man en tegelijk geen van beiden. Dit individu resoneert in zichzelf en met zijn omgeving. Dit individu bezit een innerlijke macht wortelend in de kracht van ‘iets’ dat voorbij de polariteit van het manlijke en vrouwelijk gaat. Dit individu bezit een innerlijke verstandhouding met zichzelf die voorbij het verstand gaat. Dit individu is een bewust onbewuste en tegelijkertijd een onbewust bewuste. En is daarmee ‘iets’ dat verwant is aan de matrix van resonanties van het universum. Het authentieke van het universum is ‘attachment’. Dat wil zeggen het elastisch gehecht te zijn als manifestatie van het ontvankelijk zijn voor evenwaardige beinvloedingen.

Hetgeen betekent dat bewustzijn een matrix van resonanties is. Bewustzijn is een netwerk van energie relaties. Bewustzijn is een concept van energieoverdrachten. Bewustzijn schenkt besef te Zijn als een kristallisatie van ‘iets’ dat zich onbewust deelgenoot weet van een groter geheel.  Bewustzijn schenkt het vermogen te reageren op invloeden uit dat grotere geheel. Of het individu zich dat nu bewust is of niet.

Bewustzijn wortelt in het onbewust en het onbewust vindt grond in het onderbewuste. En dat weer in het onder bewuste van het onderbewuste. Bewustzijn is diepte en oppervlakkigheid. Bewustzijn is Bewustzijn bevindt zich ergens buiten het zichtbare  maar openbaart zich plotseling als het zichzelf in het licht zet. De openbaring manifesteert zich in AHA-Erlebnissen, in visioenen, in verwaningen, in ideeën, in waarheid vinding, in visualisaties en in inzichten.

De openbaringen van bewustzijn, van dat zicht naar binnen, schenken verheffing, vreugde en overgave als uitdrukking van de innerlijke vrijgave van de energie van inspiratie. De openbaringen zijn de resonanties van een ziel die ‘In Spiral’ is. Een ziel die wervelt als uitdrukking van de Eenheid van het innerlijke vrouwelijke en mannelijke schenkt een ‘orgastisch’ geladen individu . ‘In Spiral Zijn’ is de manifestatie van Goddelijkheid. Het is waarom het totaal van de resonanties van het universum draait, spint en wervelt. De matrix van energie relaties van het universum is een Vortex. Goddelijkheid is het vermogen eenheid te scheppen uit tegenstellingen, uit contrasten. Het is wat de Vortex creëert.

Ik heb de stille wens dat je begrijpt waarom ik dit psychosociale boekblog deel begonnen ben met te praten over God. Hier wil ik je duidelijk maken hoe je Goddelijk worden kunt. Wellicht heb je al een visualisatie van dat pad.

“Individueel bewust te Zijn wortelt in de innerlijke resonanties van het licht dat ziel is. Licht is een labyrinth van elektromagnetische trillingsfrequenties. Licht is de bron en de vormgever van leven. Waarmee ziel de dirigent is van het leven dat het individu leidt. Het spiritueel bezielde individu is de manifestatie van het Bewustzijn van het AL.”  

Ruud Elfers
Het vrouwelijke

Vrouwen en mannen zijn psychisch en lichamelijke contrasten. De vrouw is het ronde, het zachte, het elegante, het verfijnde, het conserverende, het hechtende, het bedachtzame en het calculerende.

Waar de man het hoekige, het harde, het competitieve, het strijdende, het doorbrekende, het loslatende, het onthechtende het uitgevende en het ondoordachte impulsgedrag is.

Hoewel hun gedrag fundamenteel contrair is, zijn hun innerlijke energieën slechts schijnbare tegenstellingen. Hun zielen zijn evenwaardige expressies van bewustzijn en zoeken hetzelfde: zelfexpressie,  innerlijke vrede en eenheid.

Hun fysieke en psychische  verschillen wortelen in specifieke hormoon-, neurotransmitter- en receptorprofielen die gezamenlijk de aan- en uitschakelingen van fysiologisch-biochemische processen faciliteren waarmee anabole (structuur-opbouwende) en katabole ( structuur-afbrekende) processen aangestuurd worden.

De contrasten van het vrouwelijk en manlijke ‘Zijn’, doen en laten wordt grofweg gefaciliteerd door twee contraire hormoonprofielen. Het vrouwelijke wordt gefinancierd door serotonine, oxytocine, vaso-intestinal peptide, oestrogenen, verhoogde productie van schildklierhormonen ( T4/T3), en waarschijnlijk een hogere gevoeligheid voor insuline,  mogelijk een ietwat uit fase met het licht lopende cortisolcyclus, hoogstwaarschijnlijk ook een verlaagde gevoeligheid voor licht-duisterniscycli (vertraagde melatonine productie/vrijgave) en daarmee overdag ook licht verhoogde alertheid/activatie van immuunreacties van het verworven, maar verlaagde alertheid van het aangeboren immuunsysteem en haar primaire (eerste fase) immuunreacties.

Hetgeen bij elkaar een hechtingscocktail en anabole prikkel is en een toestand faciliteert van kampvuurgedrag, conservering, herstel en het creëren van structuren en veiligheid. De vrouw is de kaderende, de regelgevende, de dragende, de controlerende, de twijfelende ( ook aan zichzelf), de kat uit de boom kijker en de in argwaan afwachtende. De vrouw is de ‘moeder-de-kloek-houdt-alles-in-de-gaten-en-onder-je-vleugels-en-je-kaarten-tegen-de-borst-energie.

Met enige voorzichtigheid hier geschreven kan je zeggen dat de vrouwelijke energie de energie is van het camouflagegedrag, van het schimmige, van het duistere, van het geef jezelf niet (te snel) bloot, van het dragende, van het schenkende en van het (mee) lijdende. De vrouwelijke energie is de cytoplasmatisch geproduceerde energie.

Het is waarom vrouwen gevoelig zijn voor maanlicht, minder snel dan mannen in het licht gaan staan, minder snel dan mannen op de voorgrond treden, eerder de stille kracht op de achtergrond zijn en van nature het vermogen bezitten de zwakte van de ander te zien en bereid zijn dat desgewenst uit te buiten.  Om die zwakte voor zichzelf te laten werken.

Het manlijke.

Het manlijke wordt gefinancierd door dopamine, (nor)adrenaline, testosteron, in fase lopen van de cortisol cyclus en cortisol gevoeligheid, glucagon gevoeligheid, verlaagde insuline productie en gevoeligheid, hoogstwaarschijnlijk ook een verhoogde gevoeligheid voor licht-duisterniscycli ( correcte melatonine productie/vrijgave) en daarmee overdag verlaagde alertheid/activatie van immuunreacties van het verworven, maar verhoogde alertheid van het aangeboren immuunsysteem en haar primaire ( eerste fase) immuunreacties. Deze eerste fase reacties faciliteren wondheling o.a. door pathogeen dodend vermogen van de slijmvliezen door opvoeren van cathelicidine en surfactant productie. 

Hetgeen bij elkaar een onthechtingscocktail en een katabole prikkel is en een toestand van loslaten, ontremming, doorbreken van kaders, doorbraak naar het nieuwe en uitreiking naar geluk, succes en het vinden van genot oplevert. De man is de ‘hongerige’, de ‘explorer’, de verkenner, de recalcitrante. Hij is het wezen dat het kampvuur dooft, zijn vleugels uitslaat en zijn ‘offspring’ vrij laat zelf op verkenning te gaan. De man is het ‘impulsgedrag-egoïstische-meer-naïve-ik-spring-het-leven-in-ik-zie-wel-waar-ik-land-wezen’. 

Met de nodige voorzichtigheid hier geschreven, kan je zeggen dat de man meer de energie van het licht, van het transparante, van het duidelijke, van het knopen doorhakken en van de besliskracht is. Veel meer dan vrouwen zijn mannen makkelijker in staat tot het aanvaarden van wat of wie iemand is, van laten zijn zoals het is, van de acceptatie van de consequenties ongeacht de pijn die dat meebrengt. In de volksmond heet dat ook wel ‘jezelf vermannen’.

Veel makkelijker dan vrouwen nemen mannen hun ruimte in, durven ze zichzelf met meer gemak in het licht te zetten, de aandacht te absorberen en maakt het hen minder vatbaar voor het oordeel van de ander. Kortom de niet in een identiteitscrisis zittende man is van de twee energieën de ‘maverick, de rebel en de meest onconventionele. Het maakt die man ook niet uit hoe hij eruit ziet.

De manlijke energie financiert doorbraak, ontwikkeling, uitbreiding en expansie. Waar de vrouwelijke energie deze uitbreiding en groei-impulsen weer integreert, verinnerlijkt en conserveert om zo een nieuw fundament te schenken voor verdere expansie.  Waarmee zichtbaar wordt dat de vrouwelijke energie feitelijk aarding en  grond geeft aan de manlijke energie en daarmee financiert de vrouwelijke energie het licht van de man.

Elke goed gehechte vrouw zal haar manlijke energie omarmen, koesteren en vrijgeven waarmee ze aan zichzelf meer ruimte tot loslaten en aan zichzelf het licht schenkt. Elke goed gehechte man zal zijn vrouwelijke energie omarmen koesteren en aan zichzelf vrijgeven waarmee hij meer zorgkracht, invoeling en het conserveren van energie, en wijsheid vergaart. De goed gehechte man kan uitstellen, heeft het meest van zijn wilde haren en streken verloren en heeft zijn emoties onder controle. 

Op stofwisselingniveau en daarmee op het niveau van energie, water en licht productie en daarmee op het niveau van het cytoplasma en de mitochondriale functies moeten er significante verschillen zijn in de vrouw en de man. Zou dat allemaal hetzelfde zijn, dan ontbreekt het vrouwelijke en het manlijke. Waarmee verschillen in seksualiteit en sensualiteit niet bestaan. En dat heeft vergaande consequenties voor voortplanting en het voortbestaan van de soort.   

Het conserverende van het feminiene wordt gefinancierd door anabole stofwisselingsprocessen.

Op basis van wat ik inmiddels weet en denk te begrijpen, beschouw ik het vrouwelijke opgehangen aan anabole activiteiten. En dat betekent dat haar hele “Zijn’ bewegen denken doen en laten ( veel meer dominant dan dat bij de man is ) opgehangen is aan glucose stofwisselings- en recycle processen van glucose. Deze recycling draagt de aanmaak van vetten ( triglyceriden). Het is haar kracht van energieconservatie.

Vetten die niet alleen voorwaardelijk zijn voor haar eigen overleving, maar vooral noodzakelijk zijn voor de overleving en hersengroei van haar foetus. Dit glucose proces kan zelfs onder zuurstof- armte ( als resultaat van minder intens bewegen en kampvuur gedrag) overleving van beiden waarborgen. Glucose dat in stress bv. predatiegevaar of honger of angsten rond ontoereikendheid en minderwaardigheidsgevoelens aangeleverd kan worden uit de afbraak van aminozuren uit bindweefsels en spiervezels.

Het koolstofgeraamte van glucose levert in de natuur de bouwstenen van de synthese van anabole moleculen die ook betrokken bij DNA synthese. Glucose levert ook een basaal antioxidant systeem opgehangen aan vitamine C en Super-Oxide-Dismutase. Deze anabole eigenschappen van het cytoplasmatische energie-recyling is een vrouwelijke energie eigenschap.

Bedenk daarbij dat homo sapiens sapiens een enorm brein heeft dat glucose nodig heeft voor het onderhouden van en uitbreiden van zijn neuronale netwerk. Dat ook glucose voor de hersenen eerder een bouwstof is dan een brandstof is zichtbaar in de productie van insuline. Niet alleen in de alvleesklier maar ook in de hersenen zelf.

Homo heeft een flinke alvleesklier die de bloedsuikerspiegel redelijk constant houden kan. Een alvleesklier die in homo ontwikkelt is om zijn hersenen te afbraak te beschermen. Insuline en glucagon zijn de twee hormonen die dat reguleren. Insuline is het vrouwelijke anabole en glucagon is het katabole en daarmee manlijke hormoon.

Ze bezitten beiden een signaalfunctie. Ze dragen informatie over aan de hersenstam, de hypothalamus, het limbische gebied en niet te vergeten aan de schildklier.

De schildklier faciliteert via Parathormoon ook de vrijgave van calcium en fosfaten. Deze twee moleculen prikkelen de energie productie van het mitochondrium, mits T4 intracellulair omgezet kan worden in T3 ( deiodinase activiteit). In afwezigheid van T3 of deiodinase mutaties en/of of de onderdrukte influx voor calcium en fosfaten legt de mitochondriale functies grotendeels plat. Lusteloosheid, snelle vermoeidheid, somberheid of gevoeligheid voor depressie, onderdrukte wondheling, verhoogde infectie gevoeligheid zijn slecht een paar consequenties daarvan.

Glucagon activeert aminozuur- en vetverbranding en zorgt indirect voor de productie van ketonen. Het financiert een hoog efficiënte mitochondriale energie recycling. Waarmee vecht, vlucht, jaag, paargedrag en daarmee manlijke energie gefaciliteerd wordt. In het fysiologie blogdeel ga ik hier veel dieper op in.

Hiermee schets ik de uitersten die er tussen de twee geslachtsenergieën bestaan. Zo veel vrouwen en zoveel mannen er rondlopen zoveel vermengingen van deze uitersten in vrouwen en mannen aanwezig zijn. Klachten, kwalen en ziekte van lichamelijke of (licht) psychische aard ontstaan als het individu niet zichzelf mag zijn. De ‘dwang iets anders te zijn’ die aan individuen opgelegd worden in gezinnen en samenlevingen, is identiteit ondermijnend. Over het ziek makende effect van identiteitsondermijning kan Merlin Monroe je alles vertellen.  

De manlijke energie wordt geleverd door hoge zuurstof utilisatie van het mitochondrium

De manlijke energie wordt geleverd door het vermogen van mitochondrium om met zuurstof enorme hoeveelheden water licht en ATP te produceren. Deze combinatie is Energie-Cocktail. Het mitochondrium is een hoog adaptatief organel dat in staat is met behulp van zuurstof uit vetten, eiwitten en ook uit suikers enorme hoeveelheden energie te extraheren. Een mitochondrium dat door stress prikkels geactiveerd wordt, organiseert katabole stofwisselingroutes die het manlijke daden, competitie en genot vinden drang financiert. Het is het dag en stress metabolisme en staat onder controle van zonlicht, beweging, honger en koude.

Bij anabole processen draaien vele zo niet alle mitochondriale processen de andere kant op. Die omdraaiing wordt opgestart door het openen van een waterstofporie, dat openen heet ‘ontkoppelen’ Wat wil zeggen dat de ATP productie stil komt te liggen. Waarmee ATP gebruikt kan worden voor de anabole activiteiten. De ontkoppeling verandert de elektronen flow op het binnen membraan en laat de Citroenzuurcyclus tegengesteld draaien. Een omdraaiiing die de aanmaak ( synthese) van aminozuren waarborgt.

De schommelingen tussen cytoplasmatisch en mitochondriale energie productie financiert zo de productie van neurotransmitter en hormoonprofielen.  Waarmee ze de oscillaties tussen de vrouwelijke en manlijke energieën in het individu faciliteert. Vanwege haar energie conserverende vermogen draagt de vrouwelijke energie de verantwoordelijkheid voor het handhaven, het beschermen en succesvol doorgeven van leven. De vrouwelijke energie waarborgt leven. Waar de manlijke energie zorg draagt voor het brengen van bezieling en licht. Dat letterlijk begint met een zinkflits. Samen waarborgen ze het voortbestaan van de soort.

Het schept de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een veilige, emotioneel rijke, open en onderzoekende omgeving waarin haar nakomelingen zich tot krachtige zelfstandige, zelfredzame, zelf handhavende en zelfhelende individuen kunnen ontwikkelen. Deze omgeving garandeert een sterk individu en daarmee de handhaving van de soort. In de creatie van die omgeving wortelt in een tegenstrijdigheid. Het is zichtbaar in de tegenstelling van het veilige, afschermende en geslotene en de open onbegrensdheid die het tegelijkertijd moet zijn.

De juiste omgeving voor groei en bloei voor de ontwikkeling van zelfredzame, zelf handhavende en zelf helende individuen moet vorm gegeven worden door een omgeving die de afgeslotenheid van een vacuüm bezit en tegelijkertijd een open ongebonden grenzeloosheid van het Heelal is.

Met andere woorden de kracht van het individu wordt bepaald door het ondergaan van krachten ontstaan uit tegenstellingen. Die krachten geven vorm, inhoud en richting aan de innerlijke atmosferen van het individu. Als manifestatie van elektromagnetische fluctuaties dragen atmosferen, via de trillingen van hun straling, informatie over. Die informatie bepalen de gedragsreacties en de bezieling van het individu. Waarmee die atmosfeer gestalte geeft aan het vermogen zelf Standig te zijn.

De vormgeving van die omgeving moet veiligheid, bescherming tegen het kwade, toegang tot voeding, het verzamelen en delen van energie en de mogelijkheid tot paring schenken. Tegelijkertijd moet ze daarin niet verstarren en bevriezen. Het zal onherroepelijk tot verstikking leiden.

Energie moet vrijgegeven worden om de uitbreiding van vaardigheden en doorbraken naar hogere energie dimensies te faciliteren. De omgeving moet daarom ook open, uitreikend, grens verkennend en dwarsliggend zijn tegen de rigiditeit van structuren.

Het is noodzakelijk om flexibel en elastisch gedrag in het ( opgroeiende) individu te creëren. Het schenkt adaptatie en de vermogens onder alle omstandigheden zichzelf fier en standig te houden. Het schenkt almacht. Het vermogen alles machtig te zijn. Het geeft grond aan gevoelens van Goddelijk te zijn. 

Vrouwen en mannen zijn omgedraaid evenwaardigen

Elk innerlijk goed gehechte individu wervelt in gedrag tussen het  feminiene of in het masculiene. Elk goed gehecht individu is een ‘conservatief controversieel’  als manifestatie van de werveling.

De ‘conservatief controversiele’ conserveert en beschermd het goede en bestrijdt het kwade. Dit individu is in schijn een contrast, maar feitelijk een eenheid. Het ‘conservatieve’ dit individu staat de kracht van het licht van de vrouwelijke ziel garant. De kracht van het licht van de ziel van het mannelijke waarborgt het ‘controversiële’.

Het innerlijke goed gehechte individu is evenwaardig omgedraaid gelijke van zichzelf. Het is waarom de natuur aan elk individu een vrouwelijk en manlijke energie geschonken heeft. Het zijn de manifestaties van tegenstellingen in neurotransmitter en hormoonprofielen.

De aanwezigheid van en de dans tussen beide energieën in hetzelfde individu schept de mogelijkheid een atmosfeer in dat individu te creëren die naast gestructureerd, gesloten, beschermend juist ook willekeurig, open, uitreikend en dreigend zijn kan.

De atmosfeer en de energiefluctuaties die het opvoedende ouders/verzorgers bij zich dragen, creëert de atmosfeer van de opvoedende leeromgeving. Hoe stabieler die atmosfeer is, des te sterker de worteling van het opgroeiende individu zal zijn. Het schenkt hem of haar stamdikte en een gedijend bladerdak.

Het is niet moeilijk te constateren dat ouders die een gelijkende atmosfeer en gelijkende zielsenergie bij zich dragen in staat zijn een stabiele bezielde atmosfeer te creëren.

“Een leeromgeving is een leeromgeving als het tot ontdekking, verdieping en uitbreiding van individuele vaardigheden prikkelt. Het wordt onderwijs als de omgeving voorkauwt.”

Ruud Elfers

Een leeromgeving is pas een leeromgeving als het, zoals het cocon van een vlinder, naast een broedplaats ook flexibele structuren en een elastisch fundament als afzetplaats biedt. Het is voorwaardelijk om te kunnen transformeren naar een individuele psychische elastische Eigenheid.

Een leeromgeving is een leeromgeving als het tot verdieping en uitbreiding van individuele vaardigheden prikkelt. Het schept elastische zelfredzame, zelf handhavende, zelfhelende individuen die Zelf Standig zijn. Zij zijn weer een cocon en een elastisch fundament voor hun omgeving en nakomelingen.

Een leeromgeving die de ontwikkeling van individuele Eigenheid niet toestaat is een klonende omgeving waarin de uitbreiding van vaardigheden ontbreekt en de ontwikkeling van een psychische elastische Eigenheid gecastreerd wordt.

Deze omgeving schept ingesnoerde, verstikte, kwetsbare en onzichtbare individuen die onder verlies van zelfredzaamheid en zelf heling onvermogend zijn zichzelf fier en staande te houden. Ze dragen meer of minder de gevoelens van waardeloosheid, onzichtbaarheid en machteloosheid bij zich.

Vrouwen vertegenwoordigen leven en dragen de verantwoordelijkheid voor het handhaven en succesvol doorgeven van leven. Waarmee ze feitelijk zichzelf doorgeven. Een zelf dat bestaat uit de atmosfeer die zij bij zich draagt en aan haar hààr biosfeer en daarmee bezieling schenkt.

De  vrouwelijke energie wil zich herkennen in de spiegeling van de vrouwelijke energie van het manlijke. Het zelfde geldt voor de in haar aanwezige manlijke energie die zichzelf wil herkennen in de manlijke energie van de man die ze treft. Het is waarom vrouwen zo gevoelig zijn voor atmosferen.

Het is waarom vrouwen zichzelf zoeken in de tegengestelde krachten van de man. Zij zoekt zichzelf in de atmosfeer van het manlijke. Dat fundamenteel haar eigen ziel is, maar dan in gespiegelde omdraaiing.

Vindt zij haar evenwaardigheid in omdraaiing dan draagt die man een gelijkende atmosfeer bij zich. Hun leeromgeving schenkt een broedplaats waar bezieling, worteling, stamdikte en een gedijend bladerdak de manifestaties zijn.

De spiegelingen van die vrouwelijke en manlijke krachten zit in elke cel ingebouwd. De cel is een vacuüm en beschermd zich tegen het kwade door middel van een semipermeabel membraan en antioxidatie programma’s .

Het DNA in de celkern is een tweestrengige lichtatmosfeer opgebouwd uit de spiegelende energieën van de moeder en van de vader. Het DNA ligt in een hoog energetische atmosfeer gecreëerd door een melanine houdend vlies dat haar afschermt en energetisch voedt.

Met andere woorden dit vacuüm schenkt veiligheid, bescherming tegen het kwade, toegang tot voeding, het verzamelen en het delen van energie en de mogelijkheid tot paring. Dat laatste is dan de kloning van het DNA.

Elk milieu dat onvoldoende in staat is energie te recyclen zal meer energie verliezen dan terug winnen. Dit milieu heeft de neiging zich langzaam via verzuring te verstarren.  Dit principe geldt ook voor de lokale atmosfeer waarin het DNA zich bevindt. Een zuur milieu verstikt het DNA, ontmantelt het DNA en verstikt de cel.

Een verstikking die de cel dwingt zichzelf heel snel te gaan klonen. De snelheid van kloning en daarmee de replicatie van leven is sterk afhankelijk van de complexiteit van celstructuren en de lengte van het DNA.

Cellen ontwikkelen en behouden hun elastische semipermeabele eigenschappen als zijn chronisch in blootgesteld worden aan temperatuur schommelingen, aan zuren en alkali schommelingen, aan licht  en duisternis variaties, aan de oscillaties tussen dreiging en vrede, tussen beweging en rust.

Het lichaam is een samenstelling van weefsels opgebouwd uit cellen. De elastische eigenschappen van het lichaam is gecreëerd door die tegenstellingen. Een lichaam dat zich onttrekt aan het ondergaan van deze prikkelingen verliest zijn elasticiteit, verstart, verzuurt, verstikt en sterft langzaam af. Het is wat een zittend consumerend binnen leven het individu brengt.

Verstikking is de expressie van doodsangst en ondermijnt het vermogen tot adaptatie

Op celniveau is dat letterlijk de verstarring van het membraan. Het verliest daardoor zijn semipermeabele eigenschappen. De cel komt in doodsnood.

In een menselijke individu is dat zichtbaar in te rigide, te afwijzend, kil, te afstandelijk en te ernstig wantrouwend gedrag. Het is iets dat op depressie en autisme lijkt. Ernstige verstikking zou zich mogelijk kunnen manifesteren in epilepsie.

Cellen die te vaak en te lang in een te sterk verzurend verstikkende milieu leven, vernietigen celstructuren en breken het DNA af om sneller te kunnen delen. Leven kiest voor leven en niet de dood. Welke energievorm dat leven dan ook mocht zijn. Deze eigenschap is een evolutionair overgedragen vermogen. Leven geeft ziel door. Zielen die of bevlogen en elastische zijn of stug, verstart, kil en afwijzend. Het is zichtbaar in het doen en laten van elk individu.

Verstikking wordt voorkomen als er een manlijke energie in de cel aanwezig is dat lucht, licht en energie schenkt. Die energie wordt aangeleverd door het mitochondrium.

Het is een in de cel aanwezig organel dat zeer kort zuurstof gebruikt om licht, ATP, elektromagnetisch lading en uitgebreide anti oxidatie programma’s te schenken om het vacuüm te bevrijden van verstikking.

De cel is een vacuüm en tegelijkertijd een open, grenzeloze, ongebonden oneindigheid. De cel is vrouw en man tegelijk, maar niet op dezelfde tijd. De atmosferen in de cel fluctueren onder de invloeden van atmosferische fluctuaties in de omgeving. Het is het membraan, het cytoskelet en de holle draadjes van de microtubulen die het DNA met de omgeving verbinden. Het schenkt de cel bewustzijn.

Het is dit bewustzijn, geprikkeld door een hoge variatie aan stressoren geschonken door de juiste energie fluctuaties van de omgeving, die krachten schenkt voor het ontwikkelen van nieuwe aan en uitschakelprogramma’s van het DNA.

De broedplaats en het fundament in elke cel is het DNA. Het DNA dat in zijn voorouderlijke geschiedenis chronisch krachtig geprikkeld is geweest, zal in het heden, vanwege hoge gevoeligheid, zich elastisch aanpassen. Het schenkt aan adaptatie en creëert zo de ontwikkeling van Eigenheid. Zowel lichamelijk als psychisch.

Het DNA dat in zijn geschiedenis chronisch geleefd heeft in een schrale, starre, verbiedende omgeving zal door het verlies van elasticiteit meer of minder ernstig rigide zijn. De karaktertrekken van de vrouwelijke energie vindt grond in voelen, in intuïtie, emotie en in ziel en drukt zich dus ook in deze energie fenomenen uit. De vrouwelijke energie is hoog gevoelig voor atmosferen omdat haar ziel atmosfeer is.

De vrouwelijke energie is bewustzijn en verkrijgt via innerlijke de spiegelingen zelfbewustzijn. Het maakt dat ze naast een voelen wezen ook een rationeel wezen is dat daardoor tot inkering, bezinning en reflectie in staat is. De vrouwelijke energie waarborgt leven.

De energieën

De vrouwelijke energie verzamelt, is waakzaam, stelt grenzen en creëert geheugen

De karaktertrekken van de vrouwelijke energie toont zich in; bereidheid te dienen, opofferingsgezindheid, zorg, invoelen, meeleven, meelijden, betrokkenheid, bekommering om het geheel, altruïsme,  terugtrekken, wegcijferen, neiging tot onderwerping/onderschikking, dragen, binden, bij elkaar willen houden, samen doen, verlangen tot versmelten, intimiteit, evenwaardigheid, het wijzende, het voedende, het ritmische, het leven schenkende, wijsheid, de wortel, delegerend / taken verdelend, kat uit de boom kijken, afwachten, voorzichtigheid, risico mijdend, bedachtzaam, springt niet zomaar het diepe in, controle, verlaat het heden of de structuur pas na verkenning, argwaan, lijden, het voelende / emotionele, stil water met diepe grond, verfijning, subtiele humor, structureel, pragmatisch, rationeel, begrenzen, vasthouden, bespiegelen, confronteren, waarheid zijn/zoeken/vertellen, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, wars van opsmuk en vissers latijn , vechten als een leeuwin als de kinderen in gevaar zijn, het veilige schenkende en het vermogen tot verleiden en misleiden.

In individuen vindt de vrouwelijke energie grond in haar zelfbewustzijn. Een zelfbewustzijn dat wortelt in het fenomeen atmosfeer. Haar interne zielsatmosfeer wordt beïnvloed door atmosferen gecreëerd door haar eige aardige neurotransmitter en hormoonprofiel. Waarvan de expressie onder invloed staat van de resonanties uit de omgeving. Haar innerlijke zielsatmosfeer is verbonden met haar verstand en cognitie waardoor zij het voelen en emoties van haar ziel in zichzelf spiegelt en dat weer projecteert op de wereld.

Het maakt dat zij zich zelf beseft als entiteit aanwezig te zijn los van de ander en het andere. De vrouwelijk energie is een energie die zichzelf en haar kinderen tegenover de ‘wereld’ ziet en voelt staan. Het is noodzakelijk om gevaar te voorvoelen en snel te kunnen reageren. Het is een eigenschap dat voorwaardelijk is om leven te waarborgen.

De vrouwelijke energie staat alleen. De vrouwelijke energie is een rationele energie dat wortelt in haar gevoel en emoties en die bespiegelingen daarvan naar buiten toe projecteert. Een meer of minder rigide, verstarde en verstikte vrouwelijke energie kan zich gemakkelijk een (niet begrepen) isolaat voelen.

Een vrouwelijke energie die haar manlijke energie in evenwaardigheid inzet is een elastische energie die haar eigen boontjes dopt, zelfstaand is, agressie, daadkracht en besliskracht bezit en goed alleen zijn kan. Eenzaamheid kent zij niet of nauwelijks niet. Zij voelt zich in zichzelf met zichzelf verbonden als manifestatie van de zelf vervulling van en met haar vrouwelijke en manlijke energie. Het kan zelfs zo zijn dat die atmosfeer zo gevoelig is dat zij zich deel voelt te zijn van ‘iets’ dat groter is dan zij zelf. Zonder dat zij dat gevoel in woorden duiden kan. Uiteraard geldt dit ook voor een man die zich met zijn energieën verenigt en vervult heeft. Ook de man is vrouwelijkheid naast zijn manlijkheid.

Licht gefrustreerde vrouwelijke energie heeft meer of minder een hunkering naar samenzijn, samen doen en naar versmelting. Ze zoekt iets dat haar net niet vervulde Zelf geruststelt, sust en haar tijdelijk compleet laat voelen. 

Het is mogelijk de reden waarom die vrouwelijke energie zich zo graag door de ander, door haar partner, door haar omgeving gezien, gewaardeerd, gedragen en terug verzorgd wil voelen. Ook dit gaat op voor een man als hij een gefrustreerde vrouwelijk energie bij zich draagt. Een meer ernstige frustratie kan indringend, dwingend, dogmatisch, bezitterig en manipulatief worden.

“Frustratie is een pijnlijk gevoel onmachtig te zijn te staan voor wie je bent en/of  te ontvangen waar je naar hunkert.”

Ruud Elfers

Een meer of minder gefrustreerde vrouwelijke energie bezit tegelijkertijd enige angst voor het samenzijn, de  versmelting en de waardering waar ze zo naar hunkert. Deze vrouwelijke energie is waakzaam op gevaar en alert op predatie dreiging. Deze vrouwelijke energie is ook licht angstig voor besmetting met de energie, de ziel of de macht van de ander of het andere.

Deze vrouwelijk energie herbergt immer iets van angst in zich. De mate van waakzaamheid en de diepte van de angst wortelt in de gevoelens ontstaan vanuit haar intuïties die ze projecteert op de wereld en haar rationele energie zo terug voedt. Waarmee de mate van waakzaamheid en de diepte van haar angsten wortelen in de hoeveelheid licht die haar ziel bij zich draagt.

Het is de kracht van haar licht dat aan haar hààr kracht tot beschermen, haar vermogen tot voeden, tot dragen en het schenken van leven waarborgt. Dat vermogen is maximaal als de vrouwelijke energie in dat individu de macht bezit als dwarsligger, als isolaat recht en fier te staan voor zichzelf. Een krachtige elastische vrouwelijke energie staat voor dat wat zij werkelijk is. Een machtige ziel, zichtbaar in de kracht van haar licht, schenkt haar dat vermogen. Die macht alles machtig te zijn, wordt wel godskracht genoemd.

De vrouwelijke energie die dit vermogen mist zal te hoog waakzaam en te diep angstig zijn voor besmetting en predatie. Deze vrouwelijke energie bezit, als manifestatie van angstige voorouderlijke DNA herinneringen hoog gevoeligheid voor de energieën in haar omgeving. Het kan ook zijn dat ze dat ontwikkelt in het baarmoederlijk milieu en/of in haar vroegste jeugd jaren.

Deze te angstige vrouwelijke energie zal gemakkelijk gedrag gaan vertonen met kenmerken als;  wantrouwen, verstarren ( rigiditeit), bevriezen (freeze), verstikken, stollen, verbannen, negeren, dood zwijgen, predatie angst, woede uitbarstingen, dwingend dogmatisch gedrag, haat, vernietiging, misleiding, judas gedrag, verrader die dolk in de rug steekt.

Bij rechtshandigen wortelt het vrouwelijk denken doen en laten in de rechter(voorkwab)hersenhelft die gevoelig is voor serotonine en oestrogenen. Bij linkshandigen is het in de linkerhersenhelft gesitueerd. Het vrouwelijk voelen en denken schept gedrag dat gericht is op het hier en nu. Het is gericht  op in je hol blijven en het creëren van een warme veilige vertrouwde omgeving rond een kampvuur.

Het vrouwelijke denken en voelen schept ruimte voor inkering, voor diepgang, voor introversie en reflectie. Het schept inzicht en het vermogen te voorvoelen en te voorzien. Het pure vrouwelijk denken doen en laten is op afschermen en op begrenzen gericht.

De pure vrouwelijke energie is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en het gedrag in de toekomst beter te kunnen sturen. Het vrouwelijk denken, doen en laten creëert geheugen. Het vrouwelijke gedrag is voorwaardelijk voor de overleving van de ‘tribe’ en van de soort. Al het ervaren wordt in het DNA gegrift.

De vrouwelijke energie creëert geheugen

Het vrouwelijke denken en voelen schept ruimte voor inkering, voor diepgang, voor introversie en reflectie. Het schept inzicht en het vermogen te voorvoelen en te voorzien. Het pure vrouwelijk denken doen en laten is op afschermen en op begrenzen gericht.

De pure vrouwelijke energie is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en het gedrag in de toekomst beter te kunnen sturen. Het vrouwelijk denken, doen en laten creëert geheugen. Het vrouwelijke gedrag is voorwaardelijk voor de overleving van de ‘tribe’ en van de soort. Al het ervaren wordt in het DNA gegrift.

Te ver doorgedreven vrouwelijk gedrag, te ver doorgedreven hunkering naar willen zorgen, naar goed willen doen, naar willen begrenzen, naar willen beschermen en te indringende reflectie creëert het tegengestelde van het gewenste.

Het schept kerkers, dwangbuizen, angst, woede en gevangenschap. Het creëert ruimte voor een overdreven hang naar het dicteren van en controleren van richtlijnen, regels en protocollen. Het snoert individuen in , castreert de ontwikkeling van Eigenheid. Het geeft grond aan het ontwikkelen van gevoelens van diepe frustratie. Frustratie is een diep pijnlijk gevoel onmachtig te zijn te staan voor wie je bent en of  te ontvangen waar je naar hunkert. Frustratie manifesteert zich in teleurstelling, verdriet en woede.

In een gezin, ‘tribe’ of een doorgedraaide samenleving vervult met gefrustreerde vrouwelijke energie ontstaat gemakkelijk ernstig dogmatisch op orde, begrenzen, onderschikking en gehoorzamen gericht gedrag.

Daarmee ontstaat automatisch een indringend apparaat voor de handhaving van de orde, van de structuur en van de controle van de dictaten en richtlijnen. Het is niet moeilijk deze frustratie in de huidige samenleving te ontdekken. Die ontwikkeling wortelt in de overdreven aandacht voor de ratio, voor het verstandige. Het is die overdreven ratio-aandacht die elk individu in de moderne samenleving ‘dwingt’.

Gefrustreerd en gestolde vrouwelijke energie ( ook binnen een man) maakt ruimte voor het ontstaan van sekten. Maakt ook ruimte voor stolling van denkbeelden binnen religie. Binnen het individu maakt het ruimte voor ongeloof, frustratie, woede en zelfwalging als gevolg van het verlies van geloof in zichzelf, als resultaat van het onvermogen zich met zichzelf vervult te voelen.

Het maakt ook ruimte voor het onzichtbaar willen zijn als resultaat van angsten. Waarmee het ruimte maakt voor verschuil- en maskergedrag, voor misleiding, voor judas en achter ellenbogen gedrag. Het individu verkerend in gefrustreerd gestold vrouwelijk energie is onderworpen aan het verlies van zelfachting, waarachtigheid en zelfliefde.

Het voedt gevoelens van minderwaardigheid en ontoereikendheid. Het individu hangt zichzelf op aan gedrag dat die pijn wegdrukt of bij een ander neerlegt. Gefrustreerd en gestold vrouwelijke energie wil niet voelen en wil heersen. 

Gefrustreerd en gestolde vrouwelijk energie faciliteert rigiditeit, verstarring, stolling, schaarste en uitputting van voedselbronnen in het territorium. Het faciliteert het verlies van het vermogen tot adaptatie met inteelt en verzwakking van het individu als resultaat.

Een situatie die leidt tot irritaties, onbegrip, haat ,nijd, afgunst, misleiding, narcisme en ziekte. Het gedrag wat de ‘tribe’ in eerste instantie beschermend fundament moest bieden, krijgt een wending en vernietigt de samenhang van de groep. In de natuur is dit een pijnprikkel die aanzet tot conflict , oorlog, weggaan en hergroepering.

Je zou dit kunnen beschouwen als een noodzakelijke (pijn) prikkel om verandering te initiëren. Om het verlaten van het verstarde huidige te financieren. Om zo weer elasticiteit te faciliteren. Het is een trek erop uit prikkel. Het is een zoek een nieuw territorium en nieuwe mogelijkheden en hernieuwde samenhang prikkel.

Te rigide, te verstarde, te bevroren vrouwelijke energie brengt angst in de groep en onderdrukt nieuwsgier naar het ontdekken van het nieuwe. ( Novelty Seeking) Het stolt beweging, het bevriest gedrag. 

Een samenleving die vervuld is met gefrustreerd gestolde vrouwelijk energie creëert ‘nietszeggende’ en ‘leeg afwezige’ individuen. Niemand staat meer voor zichzelf. Niemand durft nog stelling te nemen. Niemand durft nog de juiste ‘waarheid openbarende’ vraag te stellen. Niemand heeft nog de moed de naaktheid van haar of zijn ziel te tonen. Deze vrouwelijke energie creëert schapen, klonen en marionetten.

De kenmerken van dergelijk gedrag is het nauwkeurig volgen van regeltjes, protocollen, procedures en het zorgvuldig voorbereiden, plannen en uitvoeren van taken. Het is ook meer of minder zichtbaar in kudde- en applaus vee gedrag van mensen Waarvan het witte voetjes halen, hielen likken, om de tuin leiden en kluitjes voor in het riet uitdelen weer enkele gedragsmanifestates zijn.

Het leven in een gefrustreerde gestolde vrouwelijk energie verloopt gestructureerd en langs strakke lijnen van regelmaat waar het onverwachte verafschuwt wordt. Het zijn de kenmerken van autisme. Introversie en vermijdingsstoornissen zijn afgezwakte vormen van het aan autisme verwante stollingsgedrag.

Gefrustreerd gestolde  vrouwelijke energie bevriest flexibiliteit en brengt angst in de groep. Angst prikkelt chronische activatie van de stress as. Te ernstig bevroren energie wortelt in predatie angst of in diep verdriet of in het besef niet te mogen ‘Zijn’. Hoe vaag  die frustratie of woede gevoelens ook zijn, ze zijn verstikkend van aard en hebben een enorme impact.

Een impact waarvan chronische verhoogde schildkier functies, chronische lichte hyperventilatie,  chronische licht versnelde hartslag, chronische lage graad ontsteking, chronisch verhoogt cholesterol, chronisch licht verhoogde calcium en fosfaat serum waarde, chronisch licht verhoogde eerst fase immuunreacties en stollingsfactoren activatie en niet diep in overgave kunnen slapen en het ontbreken van de vrijgave aan het leven, slechts enkele  fysiologische reacties zijn.

“Te ernstig gefrustreerd en bevroren vrouwelijke energie huilt de tranen van haar geschiedenis.”

Waar het meisje eerder de tranen huilt van haar vader en haar voorvaderen en de jongen eerder de tranen huilt van zijn moeder en voormoeders. Bevroren tranen zijn zichtbaar in de lokale blessuregevoeligheden, in lokale peesontstekingen, vertraagde groei van nagels, vertraagde wondheling met een neiging litteken weefsel te vormen, niet zelden ook dun haar, in ontbreken van symmetrie, zowel lichamelijk als geestelijk, in de bijterigheid van de stem, in de houding, in de loopgang van het individu en het ontbreken van ’shine’ .

Te ernstig bevroren vrouwelijke energie vernietigt

Te ernstig bevroren vrouwelijke energie kan niet alleen zijn. Te ernstig bevroren vrouwelijke energie voelt ze zich gemakkelijk eenzaam. Ze heeft een chronische hunkering naar controle, naar samen doen, naar samenzijn, naar versmelting en liefde. Te sterk bevroren vrouwelijke energie schreeuwt chronisch om aandacht, erkenning en verlichting.

Te sterk bevroren vrouwelijke energie schenkt overdreven zorg aan de ander, doet haar uiterste best de ander het naar de zin te maken en verslaaft zichzelf aan het welzijn van de tribe. Waarmee te sterk bevroren vrouwelijke energie zich chronisch vastschroeft in haar, door haar zelf gefaciliteerde, gevoel niet gezien te worden , niet geliefd en niet van waarde te zijn. Met een neiging tot ontwikkeling van zieligheid en slachtoffergedrag als gevolg. Uiteindelijk leidt het tot ziekte gedrag. Totaal verlies van zelfredzaamheid, van zelf handhaving en van zelf heling en het opeisen van zorg zijn de kenmerken van dat gedrag.

Wordt de bevriezing vergezeld met ernstige frustratie omdat de bevroren energie maar niet krijgt wat ze zoekt, dan zal dat element leiden tot totale afweer van verdraagzaamheid en afwijzing van vrede. Het leidt tot vernietiging van alles in haar omgeving waarvan ze denkt dat het haar frustratie voedt.   Het is het opvallendst zichtbaar in massa moordacties. Te gefrustreerd en bevroren vrouwelijke energie is ernstig verzwakkend en ziekmakend voor de tribe waartoe zij behoort. De koude van haar bevriezing stolt de ziel van de tribe. Deze energie kan ook in een man zitten.

Op cellulair metabool niveau uit de stolling zich door chronische activatie van de glucose verbranding en op verkaramellisering van membranen. De verbranding van glucose is een tiendelig stofwisseling pad dat glucose afbreekt en glycolyse heet. Glucose is in de natuur een bouwstof. Het geeft zeer gemakkelijk, ook onder zuurstof arme omstandigheden, de koolstof atomen en waterstoffen vrij om anabole activiteiten te financieren.

Glucose wordt als noodbrandstof ingezet als het organisme of individu in ernstig gevaar is. De reden daarvoor is dat glucose onder zuurstofwarme omstandigheden in staat is energie en koolstoffen vrij te geven. Vechtsituaties en wondheling vereisen dit vermogen.

Ernstige suiker behoefte is een aanwijzing dat het individu in nood is, chronisch hoog alert is , chronisch in de vechtstand staat en in verstikking leeft.  Te lang leven in de toestand van zijn  brengt chronisch moeheid, fibromyalgie, burn out , somberheid depressie en auto immuunziekten. Bindweefsel, spier en bot zwaktes zijn ook een aanwijzing.

Glucose bezit te weinig energie om flexibiliteit en duur vermogen te financieren. De zuurstof afhankelijk vetverbranding in de mitochondria schenkt dat vermogen. Waarmee de mitochondriale capaciteit adaptatie financiert en flexibiliteit schenkt. Chronische activatie van de glycolyse en zuurstof-armte in het systeem lichaam vernietigt de mitochondriale capaciteit. Waardoor de cel steeds verder degenereert, verweert en structuur verliest. En  langzaam terug evolueert naar een cel die dicht bij zijn oorsprong ligt. Een cel die ernstig veel lijkt op een virus met virale eigenschappen. De wetenschap noemt het kanker.

Elk dier en elke plant maakt uit glucose vitamine C om de verhoogde oxidatie te pareren met anti oxidatie. De mens is dit vitamine C productievermogen verloren. Maar de hersenstam herkent hogere niveaus glucose nog immer als signaal van sterke stress. Chronisch verhoogde glucose waarden veroorzaakt predatieangst. Het is prooidierangst. Een angst die aangeeft achter na gezeten te worden. Chronische neiging tot diarree en darmklachten ( IBS en Crohn) zijn enkele aanwijzingen van het bestaan van deze angst. Of het individu zich dat nu bewust is of niet.

De Manlijke energie opent en geeft levendigheid vrij

De mannelijke energie drukt zich uit in uitreiking, nieuwsgier, onderweg zijn, wanen, opscheppen, mooier voordoen, vissers latijn, alleen doen, zelfstandige taak volbrenging, vertrouwend, neigt naar naïviteit, bekommering om zichzelf, doet zijn ding,  ‘lone wolf’, ‘einzelgänger’, gaat voorbij aan de ander en de groep, wijst hulp af, kinderlijke en platte humor, gras is bij de buren groener, verbinden, zoeken naar genot en bevrediging, strijdlust, gemakkelijk uit te dagen , ontvlamt gemakkelijk, is makkelijk op te winden – erecteert snel, wedijverig, gevoeligheid voor hiërarchie en bovenligging, slopen/afbreken/grenzen verkennen, herbouwen/innoveren, dadendrang, nu doen niet straks, veroveren, gemakkelijk te verleiden, ontwijkend voor gevaar en van confrontatie, vrijgeven van zichzelf en loslaten.

De manlijke energie wortelt in de linkerhersenhelft die gevoelig is voor dopamine-adrenaline, opiaten en testosteron. Het manlijke voelen en denken schept gedrag dat gericht is op daar in de verte en morgen en creëert verkennend grensoverschrijdend ontdekkend gedrag. Dit gedrag is voorwaardelijk voor de ontwikkeling en leren.

Het manlijke gedrag is noodzakelijk om het individu te beschermen tegen leegloop, tegen verstarring, tegen inteelt en tegen het verlies van zijn vermogen tot aanpassing. De manlijke energie is bevrijdend en initieert wond heling.

De manlijke energie controleert inflammatie, moduleert schildklier- en immuun reacties, regisseert mitochondriale fusie en fissie processen en de synthese van energie producerende eiwitten in het mitochondrium. De manlijke energie bevrijdt het individu, mits de vrouwelijke energie in de man niet bevroren is. Een bevrijding die energie terugwint.

De energie vrijgave in de natuur is opgehangen aan de oscillatie tussen tegenstellingen. Schommelingen die wortelen in aantrekking en afstotingprocessen. Het zijn oxidatie en reductie en  fusie en fusie processen. Het vacuüm van het Heelal schept de voorwaarden voor de oscillaties van materie en anti materie. Het is een fundamenteel proces dat de gehele natuur leven schenkt.

De fusie van waterstoffen in de zon doet hetzelfde. Iets dergelijks gebeurt ook in het mitochondrium. In alle gevallen komt er energie en licht vrij. Ook in de cel.  Alle metabole en energie processen in de natuur zijn opgehangen aan dit fundamentele proces van energie vrijgeven en energie terugwinnen.

Dat fundamentele fusie-fissie proces schenkt het leven ruimtetijd. Een ruimte om te leven waarin tijd, afhankelijk van de schommelingen tussen energie verlies en energie terug-winst, tussen oxidatie en reductie, tussen fusie en fissie processen, metabool sneller of langzamer verloopt. Te ernstig verlies van energie versnelt het verloop van tijd. Te ernstig verlies van energie verweert en veroudert

Te ernstig verlies van energie versnelt het verloop van tijd. Te ernstig verlies van het innerlijk licht faciliteert verwering en veroudering “

Het is de eenheid van de cirkel die de samenhang van het ‘Zijn’ bepaalt.

In de natuur is het vrouwelijke de drager van het nieuwe leven. Het  manlijke faciliteert de bezieling, de animatie, de uitreiking naar het nieuwe van dat nieuwe leven. De natuur is een eenheid van schijnbare tegenstelingen. Vrouwelijkheid en manlijkheid zijn schijnbaar tegengestelden in het individu.  Die Eenheid biedt hechting, zekering en veiligheid. Goed gehechte kinderen bezitten goede gedragsschommelingen tussen hun vrouwelijke en manlijke energieën. Het zijn stralende uitreikende en vrije licht kinderen. De eenheid van die schijnbare tegengestelden schenkt leven aan het levende waardoor het levende een vreugdevol en orgastisch geladen leven leiden kan.

Het leven leiden wordt gedragen door de vrouwelijke energie en krijgt manlijke trekken als het licht van de ziel sterk is. Gedragen door een symmetrische cyclus van oscillaties tussen tegengestelde energieën schenkt het leven bevrediging, bevrijding en daarmee geluk en genot. Die symmetrische cyclus geeft energie vrij en herwint ook weer die energie. Verloop van tijd is traag.

Metabool hangt dat aan een hoog vermogen zuurstof in te zetten om vetten als energieschenker in te zetten. Dat vereist tevens een krachtig anti oxidatie systeem. Is dat oxidatie  en reductie ( anti oxidatie ) proces in orde dan verweert dat lichaam nauwelijks. Het is de manier om je jeugdigheid mee te nemen je ouderdom in.

Met andere woorden het mannelijke gedrag in elk individu is de tweede helft van de cirkel. De cirkel van Eenheid is helend van aard. Het individu die deze eigenschappen in zichzelf bezit , is energetisch hoog geladen en niet ziek te krijgen. Het bezit gezond ‘Zijn. Een zijnsvorm dat gezondheid verre overstijgt.

Het is de Eenheid van de cirkel die het individuele ‘Zijn’ bepaalt en het gedrag richting en kleuring geeft. Zowel  binnen de vrouw als in de man. De vrouw bezit een vrouwelijk seksualiteit en draagt derhalve vrouwelijke opofferingsgezinde hechtende en conserverende energie bij zich. De man draagt zijn manlijke ‘daar en morgen is wat te vinden seksualiteit’  als gevoelsuitdrukking bij zich. 

“Het robuust gezonde individu is een symmetrisch concept van tegenstellingen. Dat haar individuele almacht verkrijgt door de innerlijke evenwaardigheid van het vrouwelijke en manlijke.

Ruud Elfers

Als je dat alles van jezelf begrijpt, zal je de mate van je eigen gezond ‘Zijn’ begrijpen. Een begrip dat doorbraak naar andere gevoels- en emotie dimensies mogelijk maakt. Een begrip dat innerlijke conflicten sust, vertrouwen en vrede schenkt. Het is de uitdrukking van de toename van zelfliefde.

De natuur is een grote cyclus van herhalingen. Het herhaalt dàt gedrag, dàt doen en laten dat succesvol genoeg is om het voortbestaan van de soort te garanderen. Die kracht zit als blauwdruk in het DNA opgeslagen. Het heden is een andere ruimtetijd dimensie waar andere kwantumkrachten de atmosfeer van het heden bepalen.

Elke ontmoeting in het heden representeert echter een gevoel of emotie element uit het verleden. Waarmee het leven van het levende een grote cyclus van herhalende ontmoetingen is. Waar elke ontmoeting gevoel en emotie bij zich draagt en het gedrag mede kleur geeft.

De ziel wordt in het heden geconfronteerd met atmosfeerelementen die zij herkent vanuit het verleden. Maar nu geplaatst in een andere ruimtetijd dimensie. Een dimensie die atmosferen van het verleden in het heden afzwakt of versterkt, verzacht of verhard. Met net iets andere gevoelens, emoties en gedrag in het nu als resultaat.

Het is DE reden dat ons neuronale netwerk onder begeleiding van sensorische prikkels immer aan het wanen is wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Het is een natuurlijk projectie proces om efficiënter te kunnen reageren op stressoren. 

Wanen en visualiseren zijn natuurlijke voorspel, projectie processen nodig om in het heden te overleven. De ziel die zich in het heden onmachtig voelt of gevoelloos is geworden, zal langzaam wegkwijnen. Het organisme of menselijk individu dat een wegkwijnende ziel bezit zal haar glans en licht verliezen. Het verlies van levendigheid, het verlies van uitreiking naar het nieuwe en van het verlies van bezieling zijn daarvan de expressies.

Het is zichtbaar in lusteloosheid, moedeloosheid, gevoelens van ontoereikendheid, van onmacht, van  onderschikking of minderwaardigheid. Waaruit zich langzaam een permanente ’freeze’ situatie ontwikkelt. Chronisch moe, chronisch latent aanwezig, chronisch in zichzelf teruggetrokken.

Depressie, burn-out en de ontwikkeling van slijmvlies klachten en auto immuunziekten zijn daarvan slechts enkele de uitdrukkingen. Dergelijke processen zijn natuurlijke processen die ervoor zorgdragen dat het verzwakte een stresssignaal krijgt zich te herstellen.

Is die ziel onmachtig dat te doen , dan zal dat organisme of menselijk individu zichzelf opruimen. Een proces dat apoptose heet. Het schenkt ruimte voor het nieuwe en frisse. Apoptose vindt ook op cellulair niveau plaat om gezond fris en fruitig weefsel te waarborgen. Ook dit proces is een natuurlijk proces dat wortelt kwantum fluctuaties van de materie en antimaterie krachten van het vacuüm in het Heelal.

Volg  het licht van je ziel

De betekenis van de ontwikkeling van auto immuunziekte en kanker en de klachten aan de slijmvliezen zoals de darmen, de huid en de longen ligt in dit apoptose zelf opruimingsfenomeen. De reacties van de natuur hebben altijd gelijk. Die reacties zijn geen ziekte. Het zijn informatiedragers.

De natuur handhaaft het sterke individu om een sterk soort te garanderen. De natuur geeft via alles wat ‘Zijnde’ is, zichzelf door. Waarmee het feitelijk leven doorgeeft. Leven is een onbegrensde ongebonden oneindigheid dat wortelt in de kwantumfluctuaties van het Al dat Heel is. Het aardse DNA in elke cel is daarvan een hologram.

DNA kwantum fluctuaties in het heden staan onder controle van de  en duisternis cycli en de ruimtetijd atmosfeer van het heden. Het geeft vorm, inhoud, richting en de mate van kracht aan het licht dat in je schijnt. Een ziel laat je hart spreken. De kracht en het slag volume van je hart is een indicatie van de kracht van je licht. Wil je je hart volgen dan zal je het licht van je ziel moeten begrijpen.

Verdiep jezelf, verlicht jezelf, ontdek jezelf, begrijp je zelf. Het is slechts de naakte waarheid die ontdekt. Het zal je het vermogen schenken jezelf te dragen, omdat je weet wat je dragen moet. Het is de naakte waarheid die je dragen moet.

Waarheid wortelt in het oud Germaanse woord Wara ( zou ook Wahra kunnen zijn). Het betekent betrouwbaar of te vertrouwen. Een verbastering ervan is het woord ware. Dat met aandacht betekent. Met andere woorden als je aan jezelf diepgaand aandacht besteedt, zal je het ‘het naakte’ zien en daarmee de waarheid ontdekken. Een waarheid die je ‘Wara’ laat voelen. Een gevoel dat zelftrouw of zelfvertrouwen wordt genoemd. Door dat Wara-gevoel voel je je emotioneel ook de ware voor jezelf.

Je zal wellicht begrijpen dat de atmosfeer in de baarmoeder en de eerste weken na de geboorte enorme impact kunnen hebben op dit Wara-Ware gevoel van de nieuwgeborene. Een gevoel dat in de zes jaar daarna versterkt of afgebroken wordt. Kinderen die opgroeien in een emotioneel rijke omgeving waarin zij hun ‘naakte waarheid’ mogen tonen, mogen volgen en gestimuleerd worden dat uit te breiden zullen zich Wara voelen.

Jezelf Wara voelen schenkt zelfliefde. Het zal je je almacht en licht schenken. Vertrouwen, overgave en vrijheid zijn de manifestaties daarvan. Het zal je vrede en geluk schenken. Waarvan innerlijke stilte de uitdrukking is. Verdraagzaamheid is daarvan weer de uitdrukking.

Liefde definieer ik als:

“Een onbegrensd gevoel van begrip , onvoorwaardelijke aanvaarding en vertrouwen en is de expressie van eenheid”

Liefde is Wara en is de expressie van heelheid. Verdraagzaamheid, overgave ( vrijgeven van het zelf aan zichzelf) en vrijheid zijn de manifestaties van Wara. Het drukt zich uit in gevoelens van almacht. Innerlijke stilte, gevoelens van geluk en genot zijn de uitdrukkingen van de vrede die Wara brengt.

Liefde vindt grond in de begrippen; grijpen en in de greep zijn van jezelf. Van dat grijpen en gegrepene komt begrijpen. En als je de melodie van je begrijpen verstaat en werkelijk absorbeert leidt dat begrijpen tot begrip, aanvaarding en vertrouwen. Waarmee zekering van jezelf in jezelf en gronding met de wereld gewaarborgd is. Met draagkracht, overgave en vrijheid al resultaat van die zekering en gronding.

Daarmee zie ik liefde als de expressie van een zichzelf begrijpende, zichzelf vertrouwende, zichzelf voedende en zichzelf beschermende vrouwelijke energie. Deze liefdes energie financiert de manlijke vreugde, darteling, nieuwsgier, uitreiking en dwarsliggerij tegen structuren.

Liefde is gelijk het vrijgeven van energie. Liefde is daarmee loslaten. Haat is het vasthouden, het conserveren van oude energie. Ik zie dat als de manifestatie van gefrustreerde en bevroren vrouwelijk energie.

Liefde draait om drie begrippen; Grijpen, begrijpen en loslaten. Loslaten als vrijgave. Een vrijgave die ruimtetijd schenkt aan jezelf en aan de ander.

Ga niet wachten of verwachten dat een ander jou dat brengt. ‘Verslaaf’ je niet aan wachten en verwachtingen. Verslaaf jezelf niet aan de valse hoop werkelijke liefde zomaar van een ander te krijgen. Het is meestal slechts schijn.

In onze verwrongen gefrustreerde macht en positie samenleving bezitten de meeste individuen te veel innerlijke stolling. Met als gevolg dat ze iets zoeken dat hen ziel op het gemak stelt en pijntjes verzacht of de tranen droogt. De moderne mens is gemakkelijk te verleiden door derden opgedrongen trends en ideaalbeelden na te jagen. In een overspannen verwachten daarmee zichzelf te kunnen vervullen.

Voordat het trend en ideaalbeeld individu weet wie en wat hij of zij goed en wel is, is het individu al weer bang dat het niet goed genoeg is.

Het trend en ideaalbeeld individu leeft chronisch in ontevredenheid met het heden en met zichzelf. In die situatie van ‘Zijn’ vinden ze nooit dat wat ze zoeken. Niet alleen omdat ze niet weten wat ze zoeken , maar ook omdat ze de natte dromen, geformuleerd en aangeboden door de samenleving, najagen.

In die toestand van ‘Zijn’ trekt ieder individu anderen aan die hun stollingen, hun verdrietjes, hun onmachtgevoelens door uitbating tarten of met honingzoete lente woorden verzachten. Het trend en ideaalbeeld individu is afhankelijkheid en wil heel graag ‘hebben’. Werkelijke vrijgave van zichzelf aan hun leven en overgave aan elkaar in deze samenleving staat daardoor onder grote druk. Haat, nijd afgunst regeert.

Aan liefde moet gewerkt worden, als liefde onbereikbaar is.

Met betrekking tot het liefde willen ‘hebben’ trekken individuen in deze toestand van ‘Zijn’ niet zelden hun tegenpool aan die emotioneel meestal onbereikbaar is. Het staat niet alleen symbool de emotionele onbereikbaarheid van één of beide ouders. Het staat ook symbool voor het najagen van de fata morgana’s, ideaalbeelden en natte dromen die de industrie aan de samenleving opdringt.

In deze situatie van ‘Zijn’ wordt liefde gemakkelijk verwart met warme aandacht, genegenheid en het delen van enkele behoeften of hobbies. Met andere woorden ‘ik houd van jou’ betekent wellicht zoiets als het houden van bepaalde aspecten in de ander.

Ik zie ‘houden van’ als het vasthouden van gedragsstructuren die iemand bezit die op de één of andere manier iets aantrekkelijks bezit voor de ander. Houden van laat niet los, geeft niet vrij . ‘Houden van’  omklemt in de hoop dat het verlichting schenkt zolang het individu maar in staat is het vast te houden. Hetgeen niet perse wil zeggen dat dergelijke relaties niet langdurig bestaan kunnen. Dat kan zelfs met een redelijk niveau van vrede. Echter in dergelijke relaties bezitten beiden partners meer of minder de hunkering liefde te blijven zoeken. Omdat werkelijke vervullende Wara liefde niet gevonden wordt in het ‘houden van liefde’.

Werkelijke liefde zal iemand als vanzelf plots ontmoeten als het individu zichzelf werkelijk en onvoorwaardelijk liefheeft als resultaat van een innerlijk symmetrische cyclus van zijn of haar  vrouwelijke en manlijke energie. Dat individu is klaar voor de liefde van zijn of haar omgedraaid evenwaardige. Een vrouw herkent zichzelf in de vrouwelijkheid van de man en een man ziet zichzelf terug in de manlijkheid van de vrouw.

Hij of zij zal de spiegeling zijn van het eigen licht.  Moeiteloosheid, overgave, flow, vrijheid geluk en genot zijn de kenmerken van die relatie. Liefde is geen werkwoord. Liefde is je Wara, je naaktheid vrij geven. Liefde is loslaten en is vallen, omdat je de landing vertrouwt. Met andere woorden aan het ontvangen van werkelijke onvoorwaardelijke liefde zit de voorwaarde gebonden dat jezelf Wara moet voelen.

Het kind dat dat niet heeft mogen zijn, zal zichzelf moeten bevrijden van de aan hem of haar opgelegde voorwaarden, opgelegde restricties, aangemeten dwangbuizen en van onmacht gevoelens. Om je daarvan te bevrijden zal je de geschiedenis van je ziel moet begrijpen.

De stelling:

“Fysieke kwalen worden altijd veroorzaakt door ( onbegrepen of onbewuste) psychische labiliteiten als manifestatie van een innerlijke strijd tussen het vrouwelijke en het manlijke in dat individu. ” 

Het één is de echo van het ander

Als je voor de spiegel staat, dan zie je jezelf. Je spiegelbeeld spiegelt je lichaam. Het toont in omdraaiing dat wat je bent als lichaam. Via zijn levendigheid drukt het lichaam zijn levenslust uit. Het is de expressie van de mate van energie aanwezig in het lichaam.

De manifestatie van die energie laat zich vangen in je uitstraling. Dat wat je in de spiegel ziet is dus een combinatie van een samenstelling van weefsels en uitstraling. Het is een energetische geladen geheel. Het is een matrix van energieën die jij ervaart als jezelf. Een ervaren dat je het besef geeft ‘ik ben aanwezig in een omgeving’.

Dat beseffend ervaren dat er ‘iets’ in je lichaam aanwezig is dat het stoffelijke overstijgt, is je ziel. Het is ‘Iets’ dat je, gelijk een gas, niet grijpen kan, maar onmiskenbaar aanwezig is. Dat ‘vluchtige’, dat geestige geeft jouw lichaam zijn bezieling, zijn geestdrift , zijn levenskracht en zijn levendigheid.

Het is de bezieling die grond geeft aan je onbewuste gevoel bovenal ‘spirit’ te zijn. En niet alleen denkend hoofd. Dat ‘energetische iets dat aanwezig is’ schenkt aan jou je geestigheid en daarmee je zelfbewustzijn. Die geestigheid, die ‘Begeisterung’ is zichtbaar in je uitstraling.

Het is een lading die zich uitdrukt in de gloed die je bij je draagt. Het is die glans die aan jou jouw ’shine’ meegeeft.  Het is die ‘shine’ die aan jou jouw sensualiteit schenkt.

Het is die ‘shine’, die als drager van jouw ‘aanwezig zijn’, invloed heeft op de ander en het andere. Waar het ‘aanwezig zijn van het andere’ jouw ‘aanwezig zijn’ weer terug beïnvloedt. Het is jouw ‘shine’ die zich weerspiegelt in de omgeving.

Terwijl tegelijkertijd de omgeving zich reflecteert in jouw ‘shine’. Zoals een leeuw de weerspiegeling is van de Savanne en de ijsbeer de echo van de noordpool. Dat wat jij als jezelf ervaart is de versmelting van het ’ intern aanwezige’ en de reflectie uit de omgeving.

Het één is de echo van de ander. Waar de echo de één weer voedt. Ze zijn wel te onderscheiden , maar niet te scheiden. In de versmelting van die twee ‘spiegelkrachten’ wortelt je seksualiteit en sensualiteit.

In die twee ‘spiegelkrachten’ wortelt je lichamelijke beweeglijkheid, je spierdefinities en je spierkracht. En geven ze grond aan de mate waarop jij contact zoekt met de wereld en je ontvankelijk verklaart voor beïnvloeding uit dei wereld. 

De seksualiteit drukt zich uit in het gevoel de energie, de geest, van een man of vrouw bij zich te dragen. De seksualiteit is zichtbaar in de uitdrukkingen van het lichaam. Een lichaam dat hoekig of rond kan zijn. Een lichaam dat recht op of gebogen kan zijn. Een lichaam dat zich vrij toont of verborgen houdt. Een lichaam dat moeiteloos beweegt of rigide is in zijn bewegen.

Het zijn de  uitdrukkingen van de emoties die het lichaam bij zich draagt. Emoties die ‘bewegingen’ zijn van verplaatsende ziel-energie in het seksuele lichaam. Een vrije ziel laat een lichaam vrijuit het leven in springen en in kordate passen door het leven bewegen. Waar een angstige en daarmee gevangen  ziel de ‘ziel-bewegingen’ laat verstarren.

De  angstige ziel laat zijn lichaam schoorvoetend door het leven stappen. Waar de gevangen ziel zijn lichaam aan de rand van het leven laat staan. De angstige springt niet vrijuit het leven in, omdat hij de landing niet vertrouwd.

De sensualiteit die je bij je draagt drukt de mate van uitreiking, van nieuwsgier, van openhartigheid, van ontvankelijkheid en van vertrouwen uit die je hebt in en van de ‘wereld’. De sensualiteit kan dof, grijs, grauw en afwezig zijn. Of kan sprankelend, kleurrijk, licht en aanwezig van aard zijn.

Het zal zich tonen in de houdingen die het lichaam aanneemt, in de vibraties van je stem, in de woordkeuzes, in het handschrift, in de levendigheid van de gebaren, in de psychische attitude, in de wijze waarop het individu loopt en zal zichtbaar zijn in de twinkelingen van de ogen.

Dat wat jij als jezelf ervaart manifesteert zich als ( zelf) bewuste eenheid in een wereld. Ze beïnvloeden elkaar wederkerig. Het zijn de spiegelende indrukken die je doen beseffen dat je als individu bestaat. Als een losstaande unit die tegelijkertijd deel is van die wereld, deel is van die omgeving en deel is van een groter geheel.

De echo’s van het geheel fladderen als instinten, intuïties, gevoelens en emoties door het lichaam

De mens is een objectiverend wezen dat zichzelf ervaart als een op zichzelf staande entiteit los en tegenover het geheel. Zijn objectiverende en wanende vermogen heeft zijn besef Het Geheel te zijn doen vervagen. Hij ervaart zichzelf als denkend individu dat zijn verstand gebruikt om de wereld te trotseren. Waardoor hij voorbij gaat aan zijn intuïties en instincten.

Zonder de spiegelende feedback ‘besta’ je niet. Met andere woorden zonder de echo’s uit de wereld is er geen zelfbewustzijn. Is er geen beseffend ervaren te bestaan los en tegenoverstaand de wereld. Het geheel bestaat echter niet zonder de losse onderdelen. Waarmee het één het ander is en andersom.

Waarmee jij en het geheel (de wereld) elkaars omgedraaid gelijken zijn. Het geheel spiegelt zich in jouw denken, in jouw houdingen, in je gebaren, in de wijze waarop je uitreikt naar de wereld en de wijze hoe je met de wereld omgaat.

De echo’s van het geheel geven ook vorm aan je aan je psychische attitude. Ze fladderen als onderbuikgevoelens, als emoties als intuïties en instincten door je lichaam. Hoewel je het ( hoogstwaarschijnlijk) niet meer als zodanig ervaart vertegenwoordigt jouw zelfbewustzijn tegelijkertijd het collectieve bewustzijn. Het zijn elkaars echo’s. Je kan jezelf werkelijk afvragen of jij het bent die zelfstandig en vrijuit van het zichzelf denkt en handelt.

Angst is een gevoel opgewekt door dreiging, hoe vaag die dreiging ook is. Het is het al of niet bewuste gevoel van een echo die waarschuwt niet veilig te zijn. Het is het gevoel dat er iets boven je hoofd hangt, dat je iets ergs overkomen zal. Angst maakt alert, waakzaam, achterdochtig, wantrouwig en laat het individu op zijn hoede zijn. Angst maakt een individu voorzichtig en bedachtzaam in zijn handelen.

Angstige ervaringen zijn zichtbaar in terugtrekking, in verstarring, in doodsheid in rigiditeit van denken doen en laten. Dat kan zeer tijdelijk, maar ook chronisch zijn. Angst triggert de stressrespons en daarmee vecht, vlucht, paniek of ‘freeze’ reacties. Angst zet een rem op het onbekommerd nieuwsgierig vrijuit bewegen. Angst verstart, maakt rigide en doet terugtrekken. Heftige chronische angst, evt. via overerving, maakt van individuen dwangmatige ‘control freaks’. Die zich ( emotioneel) pas vrijgeven als ze controle bezitten.

Angst is een evolutionair neergelegd alertheid verhogend mechanisme dat het individu beschermt tegen predatie. Predatie is de angst om ‘opgegeten te worden’ . Angst beschermt tegen verwonding of vernietiging.

De meest basale angst wortelt in de vrees je lichamelijke integriteit te verliezen. Het lichaam verliest door verwering zijn heelheid. De mens kan als ‘zelfbewuste entiteit’ ook psychisch zijn integriteit verliezen kan. De mens kan psychische versnipperen.

Angst is, naast liefde, vreugde verdriet en woede, een emotie die de besluitvorming en daarmee de aard en richting van het gedrag en de houdingen ten opzichte van de wereld van het individu regisseert. Chronische angst is zichtbaar in je houdingen, in de mate van levensvreugde, in de mate van symmetrie van het lichaam en de klachten en kwalen die je bij je draagt.

De echo van het kind is zichtbaar in de volwassene 

Het  spiegelbeeld van angst is vrede. De mate van vrede die je ziel ervaart spiegelt zich in je houdingen, in je levensvreugde en in de symmetrie van je lichaam. De manifestatie van die vrede is het ontbreken van klachten, kwalen en ziekte. Die vrede manifesteert zich in jouw ‘shine’.

Om gezond te zijn moet een ziel opgewassen zijn tegen de dreigingen van het leven (omgeving) met andere woorden om ‘gezond Zijn’  te bewerkstelligen zal een ziel in staat moeten zijn dreiging af te weren. Wil je opstaan zal je ziel de nacht moeten afweren, wil je vrolijk zijn dan zal je ziel in staat moeten zijn depressie af te weren, als je gezond wil zijn zal je ziel in staat moeten zijn ziekte af te weren. Gezond ‘Zijn’ is  de manifestatie van immuniteit. En dat is energie afhankelijk.

De baarmoeder is de eerste omgeving is waarin je ‘gevangen’ zit. De echo’s die je als foetus hier ontvangt boetseert jouw DNA en daarmee de mate van ‘bezieling’, de mate van ‘verlichting’ waarmee je ter wereld komt. De baarmoeder en de eerste zes jaar van je leefomgeving moduleren de levenskracht waarmee je als volwassene door het leven stapt.

Je zal begrijpen dat de neerslag van al dat ervaren zichtbaar is in de houdingen die het lichaam aanneemt, in de vibraties van de stem, in de woordkeuzes, in het handschrift, in de levendigheid van de gebaren, in de wijze waarop het individu loopt, zal het zichtbaar zijn in de twinkelingen van de ogen en in de in de psychische attitude waarmee je de wereld uitnodigt jou te beïnvloeden en hoe je die invloeden draagt.

Het zijn de echo’s van de innerlijke vrouwelijke en manlijke energie fluctuaties. De echo’s van deze energieën drukken zich uit in onmacht of almacht, in ‘Ziek-Zijn’ of ‘Gezond-‘Zijn’. Ga eens wat langer voor de spiegel staan, je ziel gaat vanzelf tegen je praten.