Inleiding

De vrouwelijke en manlijke energieën zijn elementen van het ( menselijk) ‘Zijn’, dat zich gedraagt in een territorium. Als manifestatie van prikkels is gedrag de uitdrukking van  bespiegelingen. Ze schenken het individu het besef te bestaan. Wat betekent dat individuen gevoelig (moeten) zijn voor informatie. Zowel voor interne als externe informatie. Via gevoelens en emoties schenkt het geheel van die energiefluctuaties aan het menselijk individu  haar of zijn zelfbewustzijn.

Elk individu is daarom de manifestatie van spiegelingen als gevolg van (innerlijk) tegengestelden. Het leven dat het individu leeft, is een samenhang van prikkelende bespiegelingen als uitdrukking van een concept van contexten, met besef van ‘Zijn’ en gedrag als gevolg. Elk individu is een matrix van relaties.

Zonder polariteit geen reflectie. Zonder tegenpolen geen spiegeling. Zonder de gevoeligheid voor spiegeling, geen besef te ‘Zijn’. Zonder de gevoeligheid voor spiegeling geen bewustzijn. Het is waarom het vrouwelijke en het mannelijk gecreëerd is. Het is voorwaardelijk voor bewust ‘Zijn’ en de uitbreiding van het bewustzijn. Spiegelingen brengen groei van wijsheid en daarmee transcendenties. Spiegelingen drijven evolutie.

(Innerlijke) Bespiegelingen zijn reflecties die elkaar beïnvloeden. Het zijn resonanties die gevoel en emotie opwekken met een besef te ‘Zijn’ als de expressie daarvan. Een besef van ‘Zijn’ dat zich uitdrukt in het vrouwelijke of mannelijke. Het zijn met elkaar resonerende krachten voor het leven kennelijk voorwaardelijk voor het overleven. 

De meest basale polariteit van de natuur is oxidatie en reductie. Hetgeen staat voor energie verliezen en energie terugwinnen. Waarin beweging van energie van het één naar het andere zichtbaar is. Gedrag is een bewegende reactie uitgelokt door polariteit. 

Het frappante is dat deze polariteit terug te vinden is in heel het ‘Zijn’ van alles dat leeft en schijnbaar niet leeft op aarde. Waarmee beweging van energie en daarmee de overdracht van informatie en daarmee het vermogen tot creatie het meest fundamentele gedrag is van het universum. Het universum is een intellect en daarmee een ‘Zijnsvorm’, dat chronisch en in een tijdloze oneindigheid beweegt als resultaat van de innerlijke energie verplaatsingen. 

In een dier of mens noemen we die energie verplaatsingen instincten, intuïties,  gevoelens en emoties. Ze worden uitgelokt door omgevingsfactoren. Het zijn deze innerlijke energie verplaatsingen die grond geven aan vrouwelijk en manlijk gedrag. Feminiteit en masculiniteit noodzakelijke polariteiten die de bezieling van het individu kleuren. Een kleurloos en onmachtig individu resteert, als deze naturelle innerlijke polariteiten afwezig of vernietigt zijn.

Ik beschrijf hier door mijn bril mijn zicht op vrouwelijkheid en manlijkheid. Waarmee ik tevens de Goddelijke en de duivelse energieën en de altruïstische en de narcistische krachten beschrijf. Het zijn polariteiten die de meest basale elementen van ‘Zijn’ zijn.

 

Het vrouwelijke staat voor conservering van energie, voor hechting, voor structuur, voor introversie, voor veiligheid en het schenken van een thuis, met kampvuurgedrag als uitdrukking daarvan. Het is een energie die ook in een man aanwezig behoort te zijn. 

Het manlijke staat voor loslaten, voor doorbreken van structuren, voor uitgifte  van energie, voor onthechting, voor extraversie, voor verkenning van het onbekende als expressie van het manlijk verlangen naar betekenis, naar waarachting, naar het willen bemachtigen van de ware aard van hemzelf en van alles wat hij onderzoekt. Het is een energie die ook in de vrouw aanwezig behoort te zijn.

Hetgeen betekent dat de vrouwelijke energie een min of meer tegengesteld metabolisme moet bezitten dan de manlijke energie. Dat betekent dat vrouwen en mannen, gefaciliteerd door specifieke hormoon en neurotransmitter profiel, elk hun eigen energie bezitten. De wortel van het vrouwelijke en het manlijke zit in de verschillen van het XX en XY chromosoom. Ze schenken niet alleen een vrouwelijk en manlijk lichaam. Maar als expressie van de verschillen in gevoeligheid voor bespiegelingen, kleuren ze ook de ziel, de bezieling en het gedrag.

Mannen en vrouwen vergaren elk op hun eigen wijze informatie. Ze verwerken op hun eigen wijze informatie, Ze conserveren dat op hun manier en dragen ze elk op hun eigen wijze informatie over. Het is waarom vrouwen en mannen zich op hun eigen wijze door het leven bewegen. Hetgeen gefinancierd wordt door hun eigen innerlijke intuïties, gevoelens en emoties. Gefaciliteerd door hun eigen hormoon en neurotransmitter profiel.

Als expressie van de polariteit bestaat er dus typisch vrouwelijk en typisch manlijk gedrag. Echter polair en dus typisch gedrag is rigide, star, stug en verre van elastisch adaptatief aan omstandigheden. Werkelijk polaire rigiditeit vernietigt doorbraak en transcendenties en daarmee overleving. In de natuur wordt dit niet toegestaan. Het wordt uitgeselecteerd.

Om werkelijk adaptatief zelf dragend en zelfhelend en daarmee elastisch in de omgang met stressoren te kunnen zijn, zal elk individu een energie moeten zijn die voorbij polariteit ligt. Het zal een Zijnsvorm moeten bezitten die voorbij het vrouwelijke en manlijke ligt.  Het elastische adaptieve individu draagt een energie bij zich dat verwant is aan de ‘Zijnsvorm’ van het universum.

Het is een ‘Zijnsvorm’ die nergens heen hoeft, maar overal komt. Een ‘Zijnsvorm’ die zich niet laat richten, die zich niet laat commanderen, die zich niet laat afblaffen, die zich niet in zijn hol laat duwen of in een kudde laat manoeuvreren, die zich niet voor het karretje laat spannen en zich niet laat onderwerpen. Het is een ‘Zijnsvorm’ met het vermogen tot zelfcreatie en transcendenties.

De subtiele lezer zal beseffen dat deze teksten wortelen in de intuïties, de gevoelens en emoties van de reis langs de randen en groeven van mijn eigen ‘ophangingen’, van mijn eigen innerlijke tegenstrijdigheden, van mijn angsten en van mijn wensbeelden.  

Polariteiten schenken betekenis aan elkaar.

Vrouwelijke en manlijke energieën drijven niet alleen individueel gedrag. Zij drijven ook het gedrag binnen gezinnen en dirigeren ze het gedrag van volkeren. Individuele onevenwichtige verhoudingen tussen (innerlijke) feminiteit en masculiniteit leiden tot frustraties en tot klachten van lichamelijk en geestelijke aard.

Binnen een samenleving leiden die disbalansen tot asociaal gedrag, tot geweld, tot een bijkans oncontroleerbare drang te willen heersen of tot narcistisch psychopathologische machtswellust.

In deze teksten wil ik je duidelijk maken dat ik het leven, liefde en licht (elektromagnetisme) en de vrouwelijke en de manlijke energieën  beschouw als verschillende presentaties van een gemeenschappelijke energetisch Verschijnsel. Een Verschijnsel dat een levensenergie is voorbij tegenstellingen. Dat Verschijnsel is een synchroniciteit van energieën. Waar tijd en ruimte vervloeit zijn en zich uitdrukken in ‘Spirit’. 

Dit Verschijnsel is een Goddelijke energie. Het is een energie met de macht tot creatie. Als manifestatie van de vervloeiing van tegengestelden  is het een energie dat ‘Spirit’ schenkt als expressie van het beseffend ‘Zijn’ als resultaat van de atmosfeer gerelateerd aan de in die energie aanwezige polariteiten.

Het is mijn aanname dat in de aan- of afwezigheid van dit Verschijnsel, van deze energie het gezond ‘Zijn’ of de malheur van ziekte wortelt. Maar ook de haat of de liefde, de koude en de warmte, het afwijzende en het verdraagzame en de ( innerlijke ) gevangenschap of vrijheid wortelt.

Het Goddelijke is een levensenergie die voorbij polariteit ligt. Deze levensenergie is de elektromagnetische lading van het vacuüm van het universum. Het is een spirituele levensenergie met de kracht tot creatie. Het is een energie waarin het stoffelijke en het niet-stoffelijke wortelen. Het is een energie waarin leven, dood en wedergeboorte grond vindt. Het is een energie die het lichamelijke, de intuïtie, het instinct en ziel schenkt. 

Ze schenkt een onbegrensde tijdloze oneindigheid. Ze schenkt een matrix van energierelaties bestaande uit elektrisch geladen kwantum deeltjes ( versplintering) die uit het vacuüm hun energie laden en weer terug schenken.

Die matrix is een eenheid van polariteiten. Die matrix is een atmosfeer. De eenheid van de atmosfeer wortelt in de energie van kwantumvelden. Een energie die polair is, maar voortkomt uit de eenheid van het vacuüm. Een eenheid die in zichzelf weer polair is.

Deze levensenergie is eenheid en gespletenheid tegelijkertijd. Deze energie is ‘iets dat heel is’ en toch ook versplintert. Deze levensenergie is ‘iets dat is’ en is tegelijk ‘iets dat niet is’ 

Deze levensenergie is een singulariteit en een paradox. Het is een Goddelijke energie. Deze voor de mens ongewone niet te bevatten energie is het gewone van het universum. Zij is alomvattend onbegrensd tijdloos en oneindig. Zij is ‘Spirit’.

Het is deze Goddelijke spirituele energie die zich in al het leven op aarde presenteert als een schijnbare tegenstelling, maar in werkelijkheid de Eenheid van symmetrie is. Zoals de vrouwelijke seksualiteit en de manlijke seksualiteit schijnbare tegenstellingen zijn, maar in werkelijkheid de symmetrische Eenheid is  van innerlijke polariteiten.  Of dat zou moeten zijn.

Met deze waarneming zag ik plotseling waarom vrouw en man, goed en kwaad, waarheid en leugen schijn tegenstellingen zijn. In werkelijkheid zijn ze hetzelfde in omdraaiing en daarmee een synchroniciteit, een symmetrische Eenheid. De één geeft grond aan het bestaan van de ander.  Waarmee de één de aarding, de betekenis, het bewust-‘Zijn’ en daarmee de zingeving van de ander bepaalt. Met elkaar resonerende  spiegelende tegengestelden zijn een dialoog en niet een debat.

Ze zijn gerelateerd. Ze hebben een verstandhouding tot elkaar. Wat betekent dat ze beiden het recht bezitten op zelf-staandheid, zelfbeschikking en de zelfexpressie van hun waarheid. Anders schenken ze geen spiegelende evenwaardigheid aan elkaar. Alleen dan schenken ze verheffing, vreugde, vrijheid als manifestatie van de onbekommerde vrijgave van hun spirituele energie. Het is evenwaardigheid die overgave aan elkaar schenkt. Het is evenwaardigheid dat moeiteloosheid brengt. Waarmee hun verstandhouding een houding van de Spirit is, voorbij het verstand.

  

 

“Een goede relatie is een verstandhouding voorbij het verstand”.

Ruud Elfers

Het mannelijke en het vrouwelijke moeten elkaar verstaan.

De innerlijke vrouw kan pas bestaan als de innerlijke man aarding en betekenis aan de seksualiteit van de vrouw schenkt. De innerlijke man kan pas bestaan als de innerlijke vrouw aarding en betekenis aan de seksualiteit van de man schenkt. Het schenkt aan de vrouw en de man een onweerstaanbare doch ingetogen sensualiteit. Die ‘shine’ is het licht van de Eenheid van polariteiten. Waarmee die ‘shine’ het bezit van individuele Goddelijkheid verraadt.

Ik zag plotseling ook waarom de naar heelheid zoekende mens meer of minder een ‘gespleten’ mens moest zijn. Of gewoon gespleten is. Het ‘gespleten’ individu is niet in strijd met zichzelf, maar op zoek naar Eenheid, naar symmetrie, naar zijn of haar spiegelende evenbeeld. En daarmee naar haar of zijn ziel. Strijd met de wereld kan ontstaan als het individu maar niet kan vinden wat het zoekt.

Het leidt tot heerszucht, verzamel woede, misleiding, grenzeloze ambitie tot succes en roem en een chronische schreeuw om aandacht en erkenning. Het is het kenmerkende van een onthecht individu dat als het ware in een orale fase is blijven hangen.

Om deze gedachte toe te kunnen lichten, hang ik mijn tekst op aan vijf van mijn aannames.

Aanname 1: Leven is licht. Licht is een matrix van energierelaties. Licht is daarmee de Eenheid van polariteiten. Leven is de Eenheid van energie tegenstellingen. Waarmee het leven een spanningsveld is. Zonder spanningsverschillen ontbreekt beweging en daarmee ontbreekt energie overdacht en daarmee ontbreekt bewustzijn. Zonder licht is leven dood. Het frappante is dat in de dood de wedergeboorte zit. Dat achter de duisternis het licht gloort. Dat doorheen de ellende de verlichting lonkt. 

Aanname 2: Het leven is een spanningsveld, waar polariteiten elkaar uitlokken tot bestaan en atmosfeer creëren. Atmosfeer als de energetische eenheid van de spanningsverschillen, waar de spanningsverschillen weer voortkomen uit die eenheid. Atmosfeer is als creatie van een energieveld dat de macht tot creatie, tot nieuwvorming van andere atmosferen bezit. Zo bevat de atmosfeer gecreëerd door moeder en vader in het gezin de macht tot creatie (en vernietiging). Waarvan de lichamelijke en psychische samenhang en stabiliteit van het kind of het ontbreken daarvan de uitdrukking is.

Aanname 3: Feminiteit en masculiniteit zijn  bespiegelen van atmosfeer. In afzondering bestaan ze niet, terwijl ze zich afzonderlijk presenteren. De vrouw is een lichamelijke en psychische polariteit waar haar structuur en geestelijke eenheid gewaarborgd wordt door de energie van haar  spiegel. Het is haar contraire en daarmee manlijke energie waarmee ze haar lichamelijk en geestelijke integriteit waarborgen kan. Het omgedraaid evenwaardige fenomeen geldt voor de man.

Een vrouw zonder de innerlijke waarborging van haar manlijkheid verliest chronisch meer energie dan ze terugwinnen kan. ( terug krijgt) Een man die zonder de waarborging van zijn vrouwelijkheid, geeft chronisch veel te veel energie uit dan hij terugwinnen kan. Deze man gaat energie (lees ziel-bezieling) roven. Ernstig roven zonder terug-schenking is narcisme.

Individuen die niet door hun spiegelende omgedraaid evenwaardige tegen-energie gewaarborgd zijn, verliezen, vanwege het gebrek aan symmetrie, langzaam hun gezondheid. Omdat het licht in hen weglekt, verliezen ze leef Tijd. We noemen dat klacht, kwaal ziekte en ouderdom.

“( Innerlijke) Vervloeiing van het feminiene en het masculiene schenkt orgastische energie als de expressie van overgave”.

Ruud Elfers

Aanname 4 en 5.

Aanname 4: Vervloeiing van het feminiene en het masculiene schenkt Goddelijkheid. Waar splijting van deze energieën het duivelse brengt. Goddelijkheid op te vatten als te ‘Zijn’ als een tijdloos en oneindig bezield en daarmee spiritueel wezen. Wat betekent dat Goddelijkheid bereikt kan worden als polariteiten in het individu afzonderlijk niet bestaan, terwijl ze toch aanwezig zijn. Individuele Goddelijkheid is de manifestatie van vervloeiing.

Goddelijkheid op te vatten als het gevoel alles machtig te zijn, vrij van angsten, vrij van bezit, vrij  van oordeel, vrij van moeten, vrij van willen, vrij van moeten willen, vrij van moeten willen bereiken en vrij van tijd. Goddelijkheid schenkt een leven in geluk in hoge energetische opwinding van genot. Een toestand van ‘Zijn’, die ik graag samenvat met het woord: ‘Orgastisch-‘Zijn’.

Stoornissen in de verhoudingen van de feminiene en de masculiene energieën leiden tot innerlijke frustraties, onevenwichtig gedrag met het ontstaan van lichamelijke en/of psychische klachten en kwalen als de manifestatie van de verstoorde verhoudingen.

Aanname 5: Splijting van het innerlijk vrouwelijke en het manlijke wortelt in ontspoorde kind-hechting aan ouders en/of in ernstige baarmoederlijke stress en/of in streng religieuze, verbiedende, insnoerende en zelfexpressie limiterende opvoeding en/of in voorouderlijke (predatie) angsten. Angsten die gevoelens van minderwaardigheid en ontoereikendheid voeden.  Gevoelens die een onbewuste drang tot ‘moeten’, tot ‘willen’ en tot ‘moeten willen bereiken’ van waardering, betekenis en het ontvangen van aandacht c.q. licht brengt.

Een meer of minder onthecht kind levert een meer of minder ‘gespleten’ volwassene. Een individu dat chronisch in vertwijfeling zoekende is naar eenheid. En daarmee naar zichzelf. Wat door mijn bril gezien een zoektocht naar hun Goddelijkheid is. De paradox is dat religie zegt God te vinden als je God vereert en luistert naar zijn dictaten, maar in werkelijkheid staat religie het bereiken van Goddelijkheid en daarmee het vinden van jezelf ( zelfwaardering bezitten) in de weg.

Het frappante is dat het vooral ons kleine zichzelf niet waarderende ego is, dat zich Goddelijk waant. Deze verwaning bedekt echter de uitdrukking van het tegenovergestelde. Het is dit kleine ‘duivelse’ ego dat de dictaten van ons denken en handelen formuleert. En daarmee de aard en richting van het levenspad en de reacties op de wereld dicteert.

Het is dit kleine ego dat geen diepte werk heeft verricht en dus zijn Spirit niet gevonden heeft. Dit kleine ego kan geen inspiratie zijn. Voor zichzelf niet en voor de ‘wereld’ niet. Zijn of haar ziel voelt zich verloren en geïsoleerd in dat besef. Waarmee het meer of minder ‘gespleten’ door de wereld sjogt.

De ziel van dat individu is onderworpen aan het verstandelijke, aan het cognitieve en het calculerende en misleidende van het kleine ego. Ze zal langzaam uit het lichaam van het kleine ego vertrekken.

In tegenstelling tot het grote ego. Dat ego heeft diepte werk verricht, kent zijn innerlijke tegenstrijdigheden, is symmetrisch en is vervuld met zichzelf. Dit ego waant zich niet Goddelijk, het is Goddelijk. Waarmee dit ego in waarachting van zichzelf bescheidenheid, barmhartigheid, verdraagzaamheid, nederigheid en toegeeflijkheid als kenmerken van zijn Spirit bij zich draagt. Dit ego is man en vrouw en tegelijk is het dat niet. Dit ego is een energie voorbij de polariteiten.

“Waar het kleine ego de ‘afhankelijk aanhankelijke kloon’ is, is het grote ego bron en fundament als manifestatie van haar diepgang, wijsheid en authenciteit”.

Ruud Elfers

Hechting en onthechting manifesteren zich in karakteristiek gedrag.

De vrouwelijke energie draagt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van en succesvol doorgeven van leven op aarde. Deze verantwoordelijkheid draagt zorg voor het voort bestaan van de soort. De vrouwelijke energie schenkt liefde, binding en structuur.

Is het dan zo dat de vrouwelijke energie grond geeft aan gevoelens en emoties en daarmee aan al het denken, doen en laten?  Geeft ze daarmee dan ook voeding aan haar innerlijke manlijkheid c.q. de manlijke energie.  Wortelt de manlijke energie als energie in en wordt het voortgebracht uit het vrouwelijke? Heeft Eva dan aan Adam haar rib geschonken?

Het is in ieder geval zo dat de manlijke energie zich eerst goed gehecht, erkend en gewaardeerd moet weten om zijn strijdkracht, moed en extraverte op ontdekken gerichte gedrag vertonen kan. Een goed gehechte man, lees goed gehecht in zijn vrouwelijkheid als gevolg van liefdevolle aandacht van het vrouwelijke in hem / c.q moeder, zal energie naar het vrouwelijke terugbrengen. Waarmee de vrouw haar innerlijke vrouwelijke energie weer opladen kan. Een energetische toename die de draagkracht financiert voor de verantwoordelijkheid die zij voor het leven draagt.

De vrouwelijke energie is het voorzichtige, het oplettende, het argwanende, het gestructureerde, het bespiegelende, het begrenzende, het wijzende en het beschermende. Het is de energie die veiligheid, warmte, geborgenheid en het sparende als objectief heeft. Het is de energie dat een vacuüm creëert. 

De vrouwelijk energie is een introverte, vasthoudende,  een conservatieve en een obstipatieve blijf in je hol energie. Het is de reinigende energie van de nacht, de herfst en de winter.

Het is de energie van inkering en reflectie waarin herstel en wedergeboorte wortelt. Mits die energie gezond fris en fruitig genoeg is. Anders wordt ze vernietigd of ruimt ze zichzelf op. Het is de energie die de manlijke energie nodig heeft om zich energetisch te herladen. Het is de energie van inkering en reflectie waarin herstel en wedergeboorte wortelt. Mits die energie gezond fris en fruitig genoeg is. Anders wordt ze vernietigd of ruimt ze zichzelf op. Het is de energie die de manlijke energie nodig heeft om zich energetisch te herladen.  

De manlijke energie is de energie van de dag, het voorjaar en de zomer. Het is de extraverte energie van uitreiking, van nieuwsgier, van leren en uitbreiden van vaardigheden, van nu doen, direct en niet morgen, van jagen en verzamelen, van onderweg zijn naar daar en morgen.

Het is de energie van alléén doen, zelfstandige taak volbrenging, bekommering om zichzelf en het doen van zijn ding. Het is een energie die vrijgeven wordt als er zekering en vertrouwen zit in het ( manlijke)  individu. Het is een energie die vrij gegeven wordt als het individu goed gehecht en geworteld is. Een worteling die grond vindt in de veiligheid en geborgenheid van de moederlijke energie en de zekering van de vaderlijke energie. Het is de ouderlijke atmosfeer ( van het gezin) die hechting en zekering schenkt of ontbinding en zweverigheid.

Het fundament van het gedrag van elke volwassen man of vrouw vindt grond in deze atmosfeer. Een goed gehecht en gezekerd individu zal  chronisch de innerlijke Ying Yang energieën met elkaar spiegelen. Het schenkt een elastisch fundament waarvan de kracht, de taaiheid en het regeneratie vermogen wortelt in de geschiedenis van het DNA van de ouders  en de atmosfeer die zij het kind voorschotelen.

Voor de foetus ligt de grond van dit ouderlijke fundament in het milieu van de baarmoeder en de eerste zes jaar van het kinderlijk leven. Het kan vruchtbare of schrale grond zijn waarin de wortels van het ‘Zijn’ van de foetus/kind hun voedingsbodem vinden.  Het beïnvloedt de ontwikkeling van eenheid of van splijting van innerlijke vrouwelijkheid en manlijkheid.

Het gedrag van de vader naar zijn zoon bepaalt de zekering van zijn innerlijke manlijkheid. Het gedrag van de vader naar zijn dochter bepaalt de zekering van het manlijke in zijn dochter.

Het gedrag van de moeder naar haar dochter bepaalt de zelfliefde, het zelfvertrouwen en het begrip voor haar vrouw zijn / haar innerlijke vrouwelijkheid. Het gedrag van de moeder naar haar zoon bepaalt de zelfliefde, het begrip voor zichzelf en het zelfvertrouwen van zijn innerlijke man ‘Zijn’. Dit totale gedrag en de atmosfeer die de ouders scheppen, schenkt het kind hechting of splijting in en van zichzelf.

Een goed gehecht kind ontwikkelt een volwassen, spiritueel bezielt, verschillig, verdraagzaam en spiegelend ego met zorgkracht en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en het geheel.

Het onthechte kind ontwikkelt een onvolwassen oraal georiënteerd en spiritueel ontzielt, verstandelijk, calculerend en onverschillig en ‘hoofdig’ ego, met ontbrekende zorgkracht en verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel.  Het is niet zelden dat dit ego chronisch zijn ziel zoekt.

“Een goed gehecht kind ontwikkelt een volwassen, spiritueel bezielt, verschillig, verdraagzaam en spiegelend ego met zorgkracht en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en het geheel”.

Ruud Elfers
BRON

De baarmoeder vertegenwoordigt de leefomgeving waarin de moeder zich beweegt. Hier in dit innelijke mileieu en in de eerste zes tot zeven van het kind ondergaan de aan- en uitschakelingen van gen structuren neergelegd in het voorouderlijk DNA aanpassingen om in het heden te kunnen overleven. Een emotioneel rijke, vertrouwende, onderzoekende, warme, ontvangende en delende omgeving schenkt vruchtbare grond voor hechting, groei en bloei. Het schenkt een sterke, taaie en draagkrachtige Ying-Yang energie aan elk kind.

Het schenkt een energie van Eenheid die zichzelf begrijpt, die zichzelf aanvaard en die zichzelf vertrouwt. Die energie zal zichzelf in overgave vrij geven aan het leven. Vrij van voorzichtigheid, vrij van argwaan, vrij  van begrenzingen, beknellingen, schuldgevoel en vrij van restricties. Het is de Ying-Yang energie waarin dit grond vindt.

Een emotioneel schrale, kille, afstandelijke, dreigende, zonder aandacht omgeving schenkt het kind angst en argwaan voor warmte, voor hechting, voor samenzijn en voor liefde. Dit slecht of niet gehechte kind is niet geworteld in zijn of haar wezen. Dit kind mist gronding in de vrouwelijke energie. Dat geldt ook voor het jongetje.  

Als resultaat van het niet geworteld zijn, is deze vrouwelijke energie niet in staat, via haar manlijke energie, energie terug te winnen. Energetisch laag geladen, gering in draagkracht, geringe besliskracht, chronisch in vertwijfeling, ontbrekende taaiheid, onderdrukte zelfredzaamheid, zorg verlangend, aandacht eisend, zelf medelijdend, slachtoffergedrag en manipulatief zijn enkele kenmerken van deze energie.

Op volwassen leeftijd heeft deze onthechte energie sterk de neiging zich in het hoofd te nestelen en zich als isolaat tegenover staand de wereld voelen als manifestatie van de frustratie haar manlijke energie niet te kunnen vinden die zij zo naarstig zoekt.  

Deze meer of minder gefrustreerde vrouwelijke energie zal ernstig vasthouden, zal stringent grenzen blijven stellen, zal ernstig conservatief en controlerend willen, mogelijke obsessief (zelf) beschermend willen zijn. En zal manipulatie inzetten om haar verlangen en behoeften te krijgen en haar wil door te drijven.  

Het is zichtbaar in de controle die zij wil bezitten. Het is zichtbaar in de schraalheid, in de koude, in de rigiditeit en vijandelijkheid van haar ‘Zijn’ en het gehoorzamende marionetten en aan angst onderworpen gedrag van haar gezin of het volk waarin deze gefrustreerde energie zich beweegt of leiding heeft.

Ook in een man kan ( als resultaat van niet gehecht zijn of misbruikt zijn) een gefrustreerde vrouwelijke energie aanwezig zijn. Deze man kent een onvolwassen masculiniteit die chronisch op zoek is naar ‘pussy’ and power.

Deze man wil chronisch zijn zaad kwijt. Deze man wil chronisch controle. Deze man neemt zonder te vragen. Deze man heeft chronisch een kort lontje. Deze man is leugen verpakt in een aura van waarheid. Deze man is gelijk een inktvis een kwetsbare naaktheid die zich razendsnel achter een rookgordijn uit de voeten maakt. Het spreekt voor zich dat deze attitude ook in een vrouw heersen kan.

Het kleine ego wortelt in een orale fase energie. 

Gefrustreerde vrouwelijke energie geeft grond aan de ontwikkeling van ambities te willen heersen. Ernstig gefrustreerde vrouwelijke energie schept ruimte voor narcisme en psychopathie. Ernstig gefrustreerde vrouwelijke energie wil volledige macht bezitten. Ook in een man is het deze gefrustreerde energie die de aan de man heerszucht, narcisme en psychopathische karaktertrekken schenken kan. De wortel van dit alles is niet gehecht zijn met splijting in plaats van eenheid als resultaat. 

Het vrouwelijke en manlijke zijn energieën die het individu introvert of extravert, ingetogen of uitbundig, afwerend of omarmend, open of gesloten, in angst voor het leven of in overgave aan het leven laat leven. Het ene individu is argwanend en leeft meer of minder in verstikkende beknellingen van angsten, waar de ander zich in vertrouwende onbezorgdheid volledig vrij geeft.  

Frustraties binnen die energieën kunnen tot gedrag leiden dat zichzelf bevriest of zichzelf grenzeloos verheerlijkt, dat zichzelf vernietigt of de ander vernietigt, dat bescheidenheid, eerbied en dankbaarheid kent of dat schaamteloos met een over lijken mentaliteit de weg naar de top bewandelt. De winnaar neemt immers alles. In onze moderne samenleving heet dat ambitie. 

Milde vormen daarvan vinden we terug in de op carrière gericht individuen die zich gemakkelijk laten verleiden in volle overgave chronisch targets na te jagen en over hoge latten te springen. Gefrustreerde vormen daarvan vind je terug in de meedogenloze mentaliteit van psychopathische narcisten.

Gezonde ambitie is een door een volwassen ego gedreven ijverigheid om de aandacht en waardering op de eigen prestatie te vestigen. Met de groei van gevoelens van trots en genot als de uitdrukkingen van de waardering voor de prestatie. Een gefrustreerde ambitie is een kinderlijk ego gedreven de liefde om vereerd en bejubeld te worden. Voor de bevrediging van de verlangens van dit kleine ego is de waardering en genot voor de eigen prestatie niet genoeg.  Het levert een volwassene op die ergens in een  orale fase van zijn kind-zijn is blijven hangen. Met chronisch consumeren van de energie van anderen, eten, roken, snoepen of drugs als uitdrukkingen daarvan.

In de moderne overspannen doel bereikende controle en machtspositie samenleving wordt ambitie verheerlijkt. Het is die verheerlijking die het daarvoor gevoelige individu in overspannen eerzucht doet jagen op het behalen van succes, roem en macht.  

Het is mijn aanname dat dit wortelt in gefrustreerde vrouwelijke energie. Een frustratie die wortelt in een schrale voedingsbodem in de vroege jeugd en zich niet gewaardeerd, niet gezien, niet welkom en niet geliefd voelen. Die vrouwelijke energie krijgt niet terug waar zij zo naar verlangt. 

“Door mijn bril gezien is het die gefrustreerde orale fase energie die de mensheid en de aarde langzaam aan het vernietigen is.”

Ruud Elfers

De mensheid lijkt op weg naar zelfvernietiging en lijkt moeder aarde mee te sleuren. Het is zelfvernietiging als resultaat van niet te vervullen eerzuchtverlangens van gefrustreerde ‘gespleten’ individuen met opgeblazen orale fase ego’s, die macht, roem en verering verheerlijken, die de wereld en de mensheid langzaam naar de afgrond sleept.  

De industriële revolutie heeft een economisch vliegwiel laten ontstaan met een steeds grotere scheiding tussen het volk enerzijds en de rijke industriëlen elite anderzijds. Binnen die rijke elite laag spelen onzichtbare krachten van machtswellust een rol die er voor zorgen dat binnen die laag een onstuitbare drang ontstaat om, via het aantrekken van geldstromen, de eigen positie uit te breiden.  

Het is mijn aanname dat, als resultaat van ernstige gefrustreerde vrouwelijke energie, binnen die elite laag een virtuele wapenwedloop gaande is. Ieder individu bouwt binnen die elite laag een imperium waarvan de gezwollenheid de concurrentie angst moet aanjagen en eerbied moet afdwingen. Het waarborgen van geldstromen is het enige doel. Het maakt dat elk individu in die laag nooit iets weggeven zal.  

Markten en behoeften worden door de elite laag geënsceneerd om geldstromen naar boven toe te garanderen. Naast indringende reclame campagnes en propaganda strategieën wordt het creëren van onrust en chaos in scene gezet om beweging van de massa te controleren. De marionetten van regeringen en de religie worden gebruikt om de kudde, dat het Volk heet, gerust te stellen en in de juiste richting te drijven. Ik zie dit als het resultaat van gefrustreerde vrouwelijke energie, die haar manlijkheid maar niet vinden kan.  

Zelfs waarheid krijgt pas grond, waarde en betekenis als de leugen aanwezig is. Ook al staat de leugen in schemering.

“Is het individu in samenlevingen een ‘opgehangene’, die leeft in de illusie keuze vrijheid en een vrije wil te bezitten.”

Ruud Elfers

De angstige heeft niet het lef de juiste vraag te stellen.

Uit angst de eigen positie te verliezen en daarmee de eigen geldstroom te ondermijnen of zelfs het leven te verliezen, durft niemand meer binnen de politiek of de religie op deze aardkloot de juiste waarheid ontdekkende vraag te stellen. Angst regeert. De angstige ( individu, politicus of religieus leider) heeft angst voor de consequenties.  

Nakakelen, witte voetjes halen, nietszeggendheid, sussende woorden, kluitjes voor in het riet uitdelen, knollen voor citroenen verkopen, katten in de zak van Sinterklaas stoppen en anders denkenden afschilderen als charlatan, leugenaar, kwakzalver of ‘wappie’. Het zijn projecties van zichzelf die ze aan anderen toedichten. Het zijn projecties van hun besef een gefrustreerde marionet te zijn, als manifestatie van hun angst. Het zijn gedragsuitdrukkingen die vertellen hoe verstrikt en verstikt de politiek en religie zijn.  Of een individu zijn kan.

De juiste vraag is de vraag die waarheid en de kern van intenties blootlegt. Het individu dat die vraag durft te stellen, leeft in vrede met de consequenties.

Een angstvrije, ongebonden, oprecht en moedig individu, politiek of religieus leider is transparant en staat voor het welzijn van het volk of zijn gemeenschap. Die leider kan en zal de juiste vraag stellen aan machten waar de rest zo van bibbert. Dat individu leeft zijn waarheid en is een waarachtig mens. Die leider is werkelijk een nobel individu. Ze bestaan niet. Of ze worden pijlsnel van het toneel verwijderd. Waarmee bevestigd wordt dat ze niet bestaan. Terwijl ze toch bestaan.

Het frappante is dat het werkelijk waarachtige individu, dat de werkelijk draagkrachtige, dat de werkelijk wijze, dat hij of zij die met deze innerlijke kracht werkelijke ‘macht’ bij zich draagt, zich immer in de achtergrond beweegt. De werkelijke wijsheid en draagkracht bevindt zich in de schaduw.

Alles dat zich in de schijnwerpers opdringt, zichzelf op een schild hijst en zichzelf presenteert als de ‘wijze’ en de ‘waarachtige’ draagt in werkelijkheid een schijnbare kracht bij zich. Een nietszeggende lege kracht die dat individu graag door de schijnwerpers en het applaus opvullen laat. Het leven, de religie, de top van het bedrijfsleven en de politieke top is zwanger van het schijnbare en van deze schijnbare ‘krachtige’ individuen

De juiste vraag is de vraag die waarheid en de kern van intenties blootlegt. Die de werkelijkheid openbaart van wat in achterkamertjes, luxe jachten, privé golfbanen en donkere kerkers gebeurt.

De juiste vragen draaien om waarheid vinding. Ze draaien ontdekken van intenties en belangen. Ze draaien om het waarom er zoveel onrust, chaos en oorlog is. Waarom er hyperinflatie ( georganiseerd) is. Waarom er zoveel voedsel wordt weggegooid. Waarom stikstof en CO2 als ‘schuldigen’ voor klimaat opwarming aangewezen worden. 

Waarom er niets gedaan wordt aan de langstdurende ‘suiker’-pandemie die er bestaat met ontwikkeling van diabetes 2 en al de door insuline resistentie aangewakkerde ziekten. Maar waarom wel een oeroud virus met trompetgeschal plotseling verheven wordt tot de grootse bedreiging van de mensheid. 

Waarom er zoveel armoede en honger is. Waarom er oogjes dichtgeknepen worden voor de één waar de ander bestraft om het hetzelfde vergrijp.

Waarom nieuwe technologieën pas vrij gegeven worden als de elitaire machten hun posities ingenomen hebben.  Waarom er geen wereldvrede, rust en gemeenschappelijk welzijn te organiseren valt.

Het zijn vragen die de huidige elitaire macht ter verantwoording roept voor het laten ontstaan van hyperinflatie, milieuvervuiling, armoede, ontspoorde voedselverdeling en de nood aan schoon water in te grote delen van de wereld. Het zijn vragen die de elite ter verantwoording roepen voor het ontstaan van tweespalt, brandhaarden, oorlogen en zelfmoordcommando’s.

Een samenleving is een beschaving waar chronisch aan gedrag geschaafd wordt om het binnen de richtlijnen, protocollen en kaders van het gewenste te houden. En waar ‘communities’ van gelijkgestemde gecreëerd worden om ze als een kudde achter ideaalbeelden en producten aan te laten rennen.

Elk individu leeft zo in de schijn van keuze vrijheid te hebben en in de illusie een vrije wil te bezitten. Het individu in samenlevingen, inclusief de individuen van de elite laag en de regeringen, is een ‘opgehangene’ die leeft in macht en antimacht krachtenvelden waar niemand de moed heeft de juiste vragen stellen.  

“De juiste vraag is de vraag die waarheid en intenties blootlegt. Het individu dat die vraag durft te stellen, leeft in vrede met de consequenties”. 

Ruud Elfers

Alle technologie is inmiddels zo ver dat iedereen op deze aardkloot meer of minder in welvaart, gezondheid en vrede leven kan. Door mijn bril gezien wordt dat door de elite laag tegen gehouden. De elite heeft haar machtspositie en het welzijn van zichzelf als doel. De rest zien zij als uit te wringen onderdaan om dat te financieren. Er zijn maar twee manieren om dit te doorbreken.

De eerste is dat de elite laag zichzelf vernietigt. De tweede is dat het volk zich verenigt, massaal op staat, de rug recht en de elite vernietigt. Ondanks het feit dat de elite zich graag als nobele man en als filantropisch weldoener presenteert, is het een illusie te veronderstellen dat de elite vrijwillig door de knieën zakt, het hoofd in schaamte buigt en het welzijn van het volk dienen wil.

Het is ook een illusie te veronderstellen dat het volk zich massaal verenigt en tegen het gezag opstaat. Er heerst teveel tweespalt, teveel wantrouwen en zijn de leiders van die opstand te gemakkelijk van het toneel te verwijderen. Het gevolg is dat alles blijft zoals het is en zoals het door de elitaire laag bekokstooft wordt.  

Het punt dat ik met deze situatieschets rond frustratie en ambitie maken wil, is dat elk gedrag uitgelokt wordt door gevoelens en emoties als resultaat van omgevingsfactoren die atmosferen creëren die invloed hebben op het individu dat zelf een innerlijke atmosfeer bij zich draagt als manifestatie van zijn instincten, intuïties, gevoel, emoties.  

Het vertoonde gedrag is dan het resultaat van de bemiddeling tussen de innerlijke atmosfeer en de aangedragen atmosfeer uit de omgeving. Het gedrag kan dan een expressie zijn van het vrouwelijke in dat individu of juist de uitdrukking zijn van het manlijke in dat individu. Vrije wil is een illusie is mijn aanname. Het ‘vrije’ is een uitlokking, met ‘willen’ als manifestatie van de uitlokking. De vrije wil is geen keuze, ondanks het feit dat het individu denkt dat hij keuze maakt. Vrije wil is een ‘schijnbare vrije keuze van willen’, maar is als resultaat van een uitlokking verwant aan conditionering.   

Ying en Yang en ambities

Welke rol spelen de vrouwelijke Ying en manlijke Yang energieën in dit ambitieproces. Ligt de bron van het ambitie gedrag in het gefrustreerd vrouwelijke? Of wortelt ambitie in het gefrustreerd manlijke? Onthechting speelt een rol. Maar welke rol is dan weggelegd van DNA structuren? 

Zou het zo kunnen zijn dat het voorbij mijn aanname zo is dat elk gedrag gedragen wordt door de vrouwelijke energie en dat het manlijke gedrag de manifestatie is van die vrouwelijke energie? Als dat zo is dan geeft het vrouwelijke haar manlijke energie vrij als het vrouwelijke binnen dat individu zich veilig, vertrouwd en gezekerd genoeg voelt. Waarmee ze haar manlijkheid vrijgeeft. Als dat zo is dan is de vrouwelijke energie zowel de bron als de manifestatie van gedrag. Dan is het de vrouwelijke energie die in elk individu het gedrag en de ambities dicteert. 

Als dat waar is dan is het manlijke als het ware de marionet van het vrouwelijke. Zou dan de aard, de vorm, de inhoud en de richting van elk gedrag inclusief dat van het ambitie gedrag bepaald worden door de mate van begrip, aanvaarding , zekering, vertrouwen, zelfliefde van de vrouwelijke energie van zichzelf? Ook in de man? Als de innerlijke wortel sterk is gedijen immers haar takken. Of is het de gefrustreerde manlijke energie die de vrouwelijke energie ondermijnt en daarmee frustreert.

Welke invloed heeft de innerlijke atmosfeer die die energieën opwekken in het welzijn en welbevinden van het individu? Is jouw gezondheid, welzijn en welbevinden dan het resultaat van jouw individuele vermogen je eigen atmosfeer gezond, jong fris en fruitig te houden?

Wortelt dat vermogen dan in een gezonde, fris, fruitige vrouwelijke energie? Of in de manlijke energie? Of is het, zoals ik eerder verwoord heb, De Eenheid van innerlijke energieën die verlangde leef tijd schenken? Hoe zorg je dan dat die energie jong, fris, fruitig, dartelend en uitreikend blijft of wordt? 

Zou het zo kunnen zijn dat alles wat je schijnbaar overkomt en al het gedrag dat je vertoont in werkelijkheid een spiegel  van je eigen innerlijke atmosfeer is.  

Een atmosfeer die innerlijke beelden projecteert naar de omgeving. Zou het dan zo kunnen zijn dat dat wat in samenleving heden plaatsvindt gewoon de projectie is van de innerlijke beelden die in de geesten van de mensheid rondwaren? 

Projecties die weer wortelen in de innerlijke dynamiek van het vrouwelijke en het manlijke. Projecties en spiegelingen die aan jou vertellen waar jij blij, opgewekt en geërecteerd van wordt. Of waarvan je huilt, in elkaar zakt en waar de wond van de ziel zich bevindt.  

Projecties en spiegelingen vertellen ook aan de samenleving waar de verwondingen van de ziel van de mensheid zit. Ik denk dat die verwonding hoogstwaarschijnlijk wortelt in een ernstig gefrustreerde vrouwelijke energie van de mensheid. De vraag is of ik die gedachte aan jou duidelijk maken kan. 

Spiegelende effecten van verwondingen vind je bv terug in het fenomeen dat je steeds weer dezelfde personages met bepaalde karaktertrekken aantrekt. Ze doen je telkens beseffen dat ze je volledig claimen om je zo aan banden te leggen. Of doen ze je steeds beseffen dat de mannen of vrouwen die je ontmoet meer of minder emotioneel niet bereikbaar zijn.   

Het leven is de manifestatie van een spanningsveld, waar schijnbare tegenstellingen (innerlijke) atmosfeer creëren 

Leven is een spanningsveld als manifestatie van tegenstellingen. In elk individu manifesteert dat  spanningsveld zich als resultaat van de tegenstelling neergelegd in de twee strengen van het DNA en is zichtbar in de vrouwelijke en manlijke energieën.   

Het spanningsveld creëert een bepaalde innerlijk atmosfeer dat gevoel en emotie opwekt. Een te sterk spanningsveld als resultaat van ernstige innerlijke tegenstrijdigheden schept een atmosfeer dat individu chronisch te ernstig stresseren zal. Het zal chronisch de stress as activeren. Waarmee verzwakking, frustratie woede en ziekte ontwikkeling op de loer ligt.  

Met andere woorden alles wat je schijnbaar overkomt, overkomt je niet en draagt een boodschap bij zich. Een boodschap die de vrouwelijke energie of de manlijke energie iets duidelijk wil maken.

Het heeft slechts het doel de tegenstellingen van de vrouwelijke en manlijke energieën milder ten opzichte van elkaar te maken om een evenwichtigere innerlijke atmosfeer te scheppen.  Als je de woorden van de boodschap begrijpt en ontvankelijk bent voor de melodie van de spiegelingen zal je vrede vinden.  

Het individu in vrede is vrij van aan psychopathie verwante ambities, is vrij van macht, is vrij van frustraties , is vrij van ergernissen, is vrij van bezitterigheid, is vrij van oordeel en is vrij van innerlijk conflict. Dit individu bezit een brede oriëntatie en vredige kijk op de wereld. Het is verdraagzaam en leeft in vertrouwen en in overgave aan het leven. De wortel van dit ‘Zijn’ zit in de evenwichtigheid tussen het vrouwelijke en het manlijke in dat individu.

De natuur is grenzeloos in haar mogelijkheden. Waardoor elk gedrag, elk denken doen en laten van elk individu een uitlokking is als resultaat van innerlijke atmosferen geïnitieerd en gedragen door innerlijk geproduceerde signaalstoffen die hormonen en hormoonachtige stoffen heten.  Hormonen en hormoonachtigen geven mede inhoud, vorm en richting aan de vrouwelijke en manlijke energieën in het individu 

De productie en vrijgave van alle hormoonsignaalstoffen wordt uitgelokt door externe atmosferen van de omgeving die de interne atmosfeer van het individu prikkelen tot een tegenreactie. Een tegenreactie die gedragen wordt door interne energie fluctuaties die gevoel en emotie oproepen en daarmee meer vrouwelijk dan wel meer manlijke energie opwekken. 

Het vrouwelijke en manlijke zijn slechts energieën waar de interne kwantumfluctuaties bepaalt of er de vrouwelijke dan wel de manlijke energie dominant is. Hetgeen los staat van de lichamelijke eigenschappen van het man of vrouw zijn.  

In een vrouw kan een manlijke energie en in een man kan de vrouwelijke energie dominant zijn. De kwantum energieën geven inhoud aan de ziel en bepalen de reactie vermogens van het individu. Een vermogen dat zich uitdrukt in gedrag en de atmosfeer die het individu bij zich draagt.  

Het uiterlijke man of vrouw “Zijn’ zijn slechts de manifestaties van een lichamelijk aspect dat bepaalde lichamelijke kenmerken bezit, een bepaalde zielsenergie bij zich draagt en gescheiden voortplantingsorganen. De natuur heeft voor deze tegenstelling gekozen om verzwakking van de soort door kloning van zichzelf en daarmee inteelt te voorkomen. 

De natuur is de manifestatie van waarschijnlijkheden

In de natuur bestaat beperking en onmogelijk niet. Met gescheiden voortplantingsorganen en een brede uitreikende onderzoekende oriëntatie op de wereld kan er nieuw DNA, nieuw geheugen, nieuwe informatie met andere krachten en vermogens geïntegreerd worden.  

Bij kloning is deze opschaling van DNA-variatie niet mogelijk. Het rijk van de ééncelligen, zoals virussen, kunnen daardoor slechts kort overleven onder zeer beperkte omstandigheden. Het is de reden waarom de natuur afgestapt is van kloning en zelfbevruchting. Zoals dat nog bij virussen en slakken en bepaalde ondersoorten nog voorkomt.  

In eukaryotische cellen is het klonend vermogen door de natuur niet weg geselecteerd geworden. Kennelijk bezit het een zekere waarde. Het moest slechts uitgebreid worden om het doorgeven van leven beter te garanderen.  

Elke cel kloont, via celdeling, nog immer zichzelf. Het proces wordt door een celcyclus sterk gereguleerd en gecontroleerd om wildgroei, tumorvorming en daarmee zelfvernietiging van het geheel te voorkomen.  

Binnen die celcyclus werd ook een zelfmoordproces ingebouwd. Een proces van gecontroleerde zelfdoding van de cel. Een proces dat het beschadigde en het zwakke opruimt. Dit apoptose proces voorkomt wildgroei en schenkt het vermogen tot wondheling en het jong houden van weefsels.  

Een proces dat aan elke cel een altruïstische karaktertrek geeft. Het is een proces waar de energievretende immunologische reacties achterwege blijven. Het weefsel lost het zelf op.

Het is niet moeilijk om in dit dienende, zichzelf opofferende proces de goed gehechte, goed gewortelde vrouwelijke energie te herkennen. Een gefrustreerde vrouwelijke energie, lees ernstig verzuurde cel omgeving, verliest haar dienende en zelfopofferende eigenschappen. Wildgroei is het gevolg. 

De natuur wil zichzelf in haar volledige spectrum aan zichzelf tonen. De natuur wil aan zichzelf tonen alles te kunnen zijn wat waarschijnlijk is.

Ruud Elfers

De celcyclus controle en de apoptose waren de noodzakelijke uitbreidingen om meercelligen onder een breder spectrum van omstandigheden een hoger adaptatie vermogen en maximale wondheling te schenken.  

Elke cel op de aardkloot inclusief die van de mens bezit deze eigenschappen. Het is ook een sterke aanwijzing dat elke cel bewustzijn bezit. Een bewustzijn dat de cel laat beslissen te adapteren of dat hem doet besluiten zichzelf op te ruimen ten gunste van het geheel.  

Een geheel dat leven is en dat zich manifesteert in weefsels en een  lichaam. Leven dat zich in elke cel herbergt in de elektromagnetische kwantumkrachten van het DNA. 

Het is een sterke aanwijzing dat het diepste verlangen van het DNA het doorgeven van leven is.  Waarmee DNA zichzelf doorgeeft. Met de creatie van een nieuwe generatie van zichzelf levend in een andere ruimtetijd.

Leven is een transcendentie

Het is een natuurwet dat leven, leven doorgeeft. Om zo via transformatie andere waarschijnlijkheden te bereiken. Waarschijnlijkheden van een hogere dimensie. Leven is de expressie van doorbraak en loslaten van het oude. Leven is een transcendentie. Voor de uitvoering van dat verlangen heeft de natuur in tweeslachtigheid de oplossing gevonden.  

Een oplossing die twee vliegen in één klap slaat. Het DNA kan zichzelf doorgeven en tegelijkertijd zichzelf sterker, meer adaptief en meer dimensionaal maken door nieuw DNA toe te voegen van een ander die het omgedraaid evenwaardige is van haar DNA. Het vrouwelijke en manlijke zijn de manifestaties van die oplossing.  

Aan deze twee aspecten van het DNA verlangen hangt ook een psychische component. DNA zoekt zichzelf in het licht van de ander. DNA is een licht schenkend hoog energetische geladen zeer adaptatief molecuul dat hoog gevoelig is voor de stralingen van atmosferen.  

DNA is leven en leven is de expressie van licht. DNA zoekt gelijkend licht dat verscholen zit in de DNA structuren van het tegenovergestelde geslacht c.q. energie. Waarmee je kan constateren dat DNA de tegenstrijdigheid en daarmee leven zelve is. 

DNA dat in overeenstemming leeft met de seksuele atmosfeer van de sekse waartoe het behoort, heeft een sterk verlangen zichzelf door te geven. Voor dat verlangen zoekt het lichamelijke versmelting met zijn of haar spiegelende evenwaardige tegenovergestelde sekse, cq energie. 

DNA dat niet in overeenstemming leeft met de seksuele atmosfeer van zijn of haar sekse, leeft als het ware in een verkeerd lichaam. Dat individu zoekt zichzelf in het licht van hetzelfde geslacht. Dat onbewuste besef schept meestal een intern conflict en heeft psychische gevolgen als de ziel van dat individu niet in staat is tot innerlijke vrede te komen. Frustratie, woede, verdriet zijn de gevolgen. 

Dit individu zal de neiging bezitten zichzelf te pijnigen, zichzelf te straffen of zelfs zichzelf op te ruimen als het zijn of haar verkeerd gemixte seksualiteit afwijzen blijft. Milde vormen van dit afwijzende, straffende, zelf pijnigende en zelf opruimende fenomeen kan in elk individu voorkomen. Ze zijn b.v. zichtbaar in depressie, zelfsnijdingen, chronische allergieën, pijnlijke peesaanhechtingen, lichte pijnsyndromen, migraine aanvallen en huidproblematieken.

Elk individu dat niet in staat de vrouwelijke en manlijke energie met elkaar in  overeenstemming te brengen zal de neiging bezitten niet tevreden te zijn met zichzelf of zelfs meer of minder van zichzelf te walgen. Het individu zal er naar neigen chronisch in ontevredenheid met het heden te leven. Het is mijn aanname dat dit individu leeft in de atmosfeer van zijn gefrustreerde vrouwelijke energie.

Het is o.a. zichtbaar in een chronische zoek en verzameltocht naar innerlijke rust en in de drang extreme luxe en macht te willen bezitten. Yoga, het beheersen van je woede in de vechtsporten, Tai Chi en dergelijke zijn uitingen van de zoektocht naar innerlijke rust. Heerszucht en gefrustreerde ambities zijn de uitdrukkingen van de verzamel woede.

“Heerszucht en gefrustreerde ambities zijn de uitdrukkingen van de verzamel ‘woede’. “

De huid schenkt gevoel en wekt emoties op

Lichamelijk is het zichtbaar in verhoogde blessure gevoeligheid, in verstarring van bindweefsels, stijvigheden en verkrommingen van de ruggengraad, in knie- en bekkenpijnen, in stolling van de pysche , in allergieën, chronische eczeem, in fibromyalgie, in auto immuunziekten en psoriasis. Om te eindigen met hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve verschijnselen  zoals met Parkinson en Alzheimer en uiteindelijk kanker.

De boodschap van Parkinson zou wel eens kunnen zijn dat het immer rennende in onrustige beweging zijnde en het chronisch naar bevredigen en genot zoekende individu dat chronisch vervult is met manlijke energie en die energie chronisch achterna holt, plat gelegd wordt om tot rust inkering en zelfreflectie te komen. Om zo de weg naar het vrouwelijke in hem of haar in het licht te zetten. Nu of in het volgende leven.

Het immer zorgende en zichzelf weggevende individu krijgt nagenoeg nooit het gelijkende retour. Het dienende individu draagt en zorgt, maar wordt zelden tot nooit zelf gedragen of verzorgd. Uiteindelijk frustreert dit ernstig. Frustraties die in het DNA van volgende generaties tot gefrustreerd vrouwelijk gedrag leiden kan. Althans dat is mijn aanname.

Dergelijke DNA overgedragen frustraties leiden tot verhoogde gevoeligheid voor klachten, kwalen en ziekte ontwikkeling. Waaronder neurodegeneratie zoals Alzheimer. De boodschap van Alzheimer zou wel eens kunnen zijn dat het immer zorgende, altijd meelevende,  meelijdende, zichzelf wegcijferende en dienstbare individu gedwongen wordt de gevoelde frustraties, als uitdrukking van het gemis, te vergeten.

Hetgeen letterlijk zichtbaar is in het niet meer herkennen van haar kinderen en haar geliefde tribe leden. ‘Ik, ‘Alzheimer’, knip de navelstrengen voor je door, zodat je kan stoppen met dienen, zou de boodschap kunnen zijn, opdat je je in vrede overgeven kan aan de wedergeboorte die dood heet’.

Chronisch moe, burn out , bezwangerd zijn met pijntjes van gewrichten en pezen en dergelijke bezitten een gelijkende boodschap. Ze vertellen iets tegen de vrouwelijke of de  manlijke energie.

De huid is het gevoelsorgaan bij uitstek. De huid gaat protesteren als het niet bestreelt of  aangeraakt wordt. Zowel letterlijk als figuurlijk. Huidklachten zijn uitingen van een gefrustreerde of angstige vrouwelijk energie.  Huidklachten zeggen dus iets over de innerlijke atmosfeer die beïnvloed wordt door de atmosferen van de omgeving.

Klachten en kwalen aan de huid vertellen letterlijk dat je niet lekker in je vel zit en dat het tijd wordt jezelf eens onder de loep te nemen om de vervelling af te ronden en gestalte te gaan geven aan het nieuwe. Het zal plaatsvinden als je je frustraties aanpakt, een andere atmosfeer om je heen creëert of indien nodig een nieuwe omgeving opzoekt.

Voor het doorgeven van zichzelf zoekt iedere ziel in feite zichzelf in de ander. Het zelf wil zichzelf bevestigt zien in de geslachtsenergie van het tegenovergestelde. Het innerlijk vrouwelijke wil zich herkennen in het innerlijk manlijke en andersom. In eerste instantie is dat een innerlijk proces om overeenstemming te verkrijgen tussen de innerlijke atmosferen van het vrouwelijke en het manlijke.

Natuurlijk is het ook een extern proces. Een vrouw zoekt haar vrouwelijke energie in de vrouwelijke energie van een man. Opdat zij zich welkom en vertrouwt voelt en beschermt en gezekerd door de kracht van de manlijke energie in die man.

De man wil zijn manlijke energie herkennen in de manlijke energie van de vrouw. Zodat hij zich welkom en vertrouwt voelt en veilig en verwarmt door de zorgkracht van de vrouw. Het faciliteert overeenstemming en financiert versmelting en daarmee de toegang tot doorbraak naar het nieuwe en naar andere ruimtetijd dimensies.

Voor het bereiken van een dergelijke liefde zal het individu liefde in zichzelf moeten bezitten. Een liefde die de manifestatie is van innerlijke herkenning en versmelting van de energieën in zichzelf. Het individu die het vrouwelijke en de manlijke energie in evenwicht met elkaar heeft en door elkaar heen gebruikt zal innerlijke stilte kennen als echo van de innerlijke vrede. Het is de expressie van zelfliefde.

De evenwichtig vrouwelijke energie in een vrouw zal haar omgedraaid evenwaardige vinden. Zij vindt haar zielsverwant, zij vindt haar spiegeling. Zij zal in een man haar vrouwelijke energie herkennen. Voor de man geldt hetzelfde. Treffen die twee elkaar dan kan het DNA  zichzelf, via de ander, klonen naar een nieuwe dimensie.

Hun relatie is energie van een andere dimensie waar tijd afwezig is en afgunst jaloezie, schuld en falen niet bestaan. Het kind dat daaruit geboren wordt, is hoog energetische geladen, evenwichtig en niet ziek te krijgen. Hoogstwaarschijnlijk neemt dit kind zijn jeugdigheid mee zijn ouderdom in.

Werkelijke liefde is overgave en loslaten als resultaat van het onbegrensde begrip, onvoorwaardelijke aanvaarding en vertrouwen, als expressie van eenheid.

De individuen die in liefde ‘elkaar Zijn’ , zijn versmolten en toch ongebonden. Vaal letterlijk, maar met name figuurlijk. Een versmelting die niet claimend en bezitterig van aard is. Werkelijke liefde overgave en loslaten is als resultaat van het onbegrensde begrip, onvoorwaardelijke aanvaarding en vertrouwen. Het individu dat werkelijk in (zelf)liefde leeft, geeft zichzelf dus ook volledig vrij aan het leven. Moeiteloosheid, vervloeiing en gevoelens van geluk zijn de kenmerken.

Tot de laatste snik is dit individu vredig, humoristisch, relativerend en bezit het nog ‘shine’ van zijn of haar ziel. Vanwege het vertrouwen het begrip en de aanvaarding die dit individu van nature bij zich heeft gedragen zal dit individu als vanzelf de wedergeboorte in vallen die wij de dood noemen.

Zou de wereld in deze toestand van ‘Zijn’ verkeren dan bestaat chaos niet, dan ontbreekt tweespalt en honger, dan heeft iedereen schoon drink water en is het milieu schoon. Een mensheid die zo leeft houdt het oude of het verzwakte of het ‘krakkemikkerige’ ook niet onnodig in leven. Die mensheid beschouwt de dood niet als afscheid. Die mensheid treurt niet lang om het verlies, maar kent de vreugde van de overledene vanwege het bevrijdende aspect van de dood. Vanwege de versmelting met de bron.

De moderne mens is een ‘koppig’ wezen

In deze tijden met overdreven aandacht voor het verstandige en de cognitie worden vele mensen uit hun lijf hun hoofd ingezogen met splijting als resultaat. Het manifesteert zich meer of minder in onrustige waakzaamheid op gevaar, in innerlijke gevoelens van spanningen, hoge alertheid en een chronische zoektocht naar zichzelf. Deze splijting levert niet zelden relaties en huwelijken op waar controle, bezitterigheid en claimen de atmosfeer bepaalt.

Het kind dat uit deze atmosfeer geboren wordt, is de kloon van die gespleten atmosfeer en daarmee hoogstwaarschijnlijk zelf  ‘gespleten’. Het is een niet of nauwelijks niet gehecht laag energetische en chronisch zoekend kind dat als volwassene kwetsbaar is voor pijnsyndromen, depressie, burn-out, auto-immuunziekten en neurodegeneratie.

Met andere woorden elk kind is de kloon van de atmosfeer tussen vader en moeder die daarmee de atmosfeer van het gezin bepalen. Een kind dat niet in staat is zelfstandig zich innerlijk van deze atmosfeer te distantiëren zal zeer kwetsbaar zijn voor ziekte ontwikkeling.

Als volwassene is hij opgehangen aan onderworpenheid en zal hij slaaf zijn van gevoelens van minachting en ontoereikendheid. Zou hierin misschien het wereldwijde gefrustreerde ambitie en heersgedrag kunnen wortelen?

Kloning op materie niveau geeft een materie kopie van het gekloonde. Omdat de inbreng nieuwe informatie ontbreekt maakt  kloning het DNA  langzaam zwakker en verweren de adaptievermogens. Met inteelt als resultaat.

Kloning op psychisch niveau manifesteert zich in een bijna onstuitbare drang van de psyche haar eigen denken doen en laten op te dringen aan de ander of het andere. De psyche die deze drang bezit wil de ander bezitten en zodanig bewerken dat ze zichzelf terug ziet in het spiegelbeeld van degene waarvan ze de geest en daarmee het gedrag in bezit heeft.

Deze drang manifesteert zich dan in een diep verlangen zichzelf terug te zien in het ‘Zijn’, in het gedrag, in het doen en laten van de ander of het andere.

Het is een drang die mogelijk ergens wortelt in het zelfbeeld niet te bestaan. Als gevolg van een atmosfeer waar het kind niet gewenst was of mogelijk mishandelt is geweest of over het hoofd gezien of verlaten is geweest. Het schenkt gevoelens achting niet waardig te zijn. Dit schenkt waarschijnlijk een zelfbeeld van minachting voor het zelf met allergie, zelfwalging en zelfkastijding als mogelijke expressies daarvan. 

Een psyche in die toestand van ‘Zijn’ zal tegelijkertijd een angst voor besmetting ontwikkelen. Besmetting met de ziel of de kracht van een ander bedoel ik hier. Besmetting is feitelijke kloning. Een besmet individu wordt de energie van de ander en verwerft het individu de eigenschappen van het individu waarmee het besmet is geraakt.

“Het besmette individu is een kloon, een marionet en in de in de macht van de ander of het andere.”

Ruud elfers

Het besmette individu is een kloon, een marionet en in de in de macht van de ander of het andere. Waarmee de besmette min of meer niet meer bestaat.  Smetvrees kan ook een innerlijke smetvrees zijn voor de eigen vrouwelijke of manlijke energie.

Besmetting met een virus leidt tot ziekte en soms tot de dood. De ziekte of de dood zijn het gevolg van sterke immuunreacties. Reacties die in werkelijkheid de uitdrukking zijn van ernstig verzet niet de kloon van de virale indringer te worden.

Is dat verzet door het individu te verdragen en succesvol dan zal het individu herstellen. Het schenkt het individu zelfs het gevoel dat hij of zij een ander mens van een andere dimensie is geworden. Kinderen die van ernstige ziekte herstellen blijken vaak plots evenwichtiger en rijper te zijn.

Is de immuunreacties minder krachtig geweest dan zal het individu voor langere tijd min of meer onderworpen zijn aan de energie zuigende krachten van het virus dat niet opgeruimd is geweest. De heftigheid van de immuunreactie kan ook zo sterk zijn dat een al verzwakt of oud individu aan de immuunreacties overlijdt. Het is zoals het hoort te zijn. Het is zoals de natuur zich fris jong fruitig houdt en gezondheid door geeft.

Immuunreacties zijn altijd reacties tegen ‘iets dat ingedrongen is’ en dat de drang heeft lichaam en geest te onderwerpen. Voor mij is het inmiddels wel duidelijk geworden dat in elk individu, waar een heftige innerlijke strijd woedt als uitdrukking van het niet in overeenstemming kunnen brengen van zijn of haar innerlijke energieën, altijd iets van sluimerende immuunreacties actief zijn. Reacties die op den duur ernstig uitputtend zijn. Het voedt woede en frustratie.

Hoe gek het ook mag klinken innerlijke besmetting kan ook plaatsvinden waar de ene energie de ander tot kloon, tot marionet maakt. Het manlijke in een vrouw of het vrouwelijke in een man kan zo dominant zijn dat de vrouw het gedrag van een kerel uitdraagt en een man zich als een vrouw gedraagt.

Leeft dat individu in vrede met zijn of haar ‘Zijn’ dan zullen sluimerende immuunreacties ontbreken. Zo niet dan ontstaat gefrustreerd gedrag met onherroepelijk immuun-responses tegen het innerlijke ongewenste.

Hoe het ook zij. Het is mijn stellige overtuiging dat al het gedrag uitgelokt gedrag is. Het gedrag en daarmee het denken doen en laten dat in het heden vertoont wordt, is door atmosferen ooit eens geprikkeld geweest zich zo te ontwikkelen. Het baarmoederlijk milieu en de eerste zes jaar zijn dominante atmosfeer prikkelaars. Het is mijn aanname dat in deze fase hoogstwaarschijnlijk de frustraties van innerlijke energieën wortelen.

Atmosferen initiëren de productie van hormoon- en neurotransmitter profielen. Atmosferen die de ontwikkeling van hormoon- en neurotransmitter profielen initiëren, receptormutaties veroorzaken en de verdelingen daarvan over bepaalde hersengebieden samenstellen. Om zo gedrag, maar ook de immuunreacties,  in het heden te faciliteren.

Zou een vrouw die de liefde, de aandacht en de zekering van haar vader niet heeft mogen ontvangen, dat wil zeggen dat ze haar vader nooit in zichzelf heeft mogen ‘bezitten’,  in het heden haar man aan de ketting leggen.

Zou zij onder invloed van dit gemis haar partner chronisch en grondig gaat controleren, hem chronisch argwaant,  chronisch bang is dat hij haar verlaat en chronisch angst bezit dat hij met anderen de liefde deelt? De gedragsreactie van de vrouw naar haar man is een uiting van haar pijn en maakt de man slaaf van de pijn van zijn vrouw. 

Een heel volk kan zelfs onderworpen zijn aan die pijn. Zou het Noord Koreaanse, Chinese en ander Aziatische Volkeren maar ook het Amerikaanse Volk onderworpen zijn aan deze pijnen, verdrieten en angsten van de vrouwelijke energie?

De Aziaten bezitten allemaal een cultuur gericht om individueel gedrag aan de ketting leggen, volledig te controleren en te beheersen. Het Aziatische individu is het angstige, gehoorzame en onderworpen individu.

Het Amerikaanse Volk lijkt schijnbaar daarvan verlost te zijn. Maar is het niet. Zij zijn ook opgehangen aan die angst en pijn. De Amerikanen zijn de nazaten van verbannen of gevluchte mensen uit Europa.

Als kolonisten moordden ze de bestaande inheems indiaanse Volkeren uit. Later ontwikkelde zich een rassenstrijd tussen het Noorden en het Zuiden. Ze doen heden zowel intern als extern nog steeds hetzelfde. Vietnam, Iran/Irak, Afghanistan, het vernietigen van pijpleidingen in Europa en heden de oorlog in Oekraïne zijn een paar voorbeelden van hun drang hun angst voor vernietiging te verbergen achter de schijn van de ‘wereldvrede’ te willen waarborgen door wereldwijd politieagentje te gaan spelen.

Het is mijn aanname dat dit ‘ik wil heersen gedrag’ voortkomt uit een innerlijke angst voor het duivelse. Het is een angst die mogelijke wortelt in het onbewuste besef zelf de duivel te zijn. Het is zichtbaar in hun enorme eerliefde en de drang de top te moeten bezetten. Het uit zich ook in hun politie agentje speel gedrag om de wereld te beheersen.

“Het land van de onbegrensde ambities wil alles en iedereen beheersen om zichzelf op een schild te laten bejubelen en om zichzelf veilig te wanen.”

Ruud Elfers

Hun angst voor vernietiging door de duivel, die zich door de rest van de wereld laat vertegenwoordigen, is hoogstwaarschijnlijk een projectie van de innerlijke angst voor zelfvernietiging van het duivelse in zichzelf.

Het is mijn aanname dat die zelfvernietiging wortelt in hun ernstig gefrustreerde vrouwelijke energie. Waarmee ik eigenlijk ook zeg dat ernstig gefrustreerd vrouwelijke energie de energie van de duivel is. Die projectie trekt tegelijkertijd dat aan wat zij vrezen. Dit aantrekken van het gevreesde fenomeen gaat uiteraard voor elk individu op.

Zou het zo kunnen zijn dat de man die de liefde en veiligheid van zijn moeder niet heeft mogen ontvangen of gemanipuleerd is geweest door een angstige moeder, in het heden zijn vrouw ontwijkt, niet graag thuiskomt of haar in een donker huis met de zorg voor en de zorgen van de kinderen en het recht van de aanrecht als enig recht thuis achter laat of haar in een boerka stopt?

In alle gevallen bestaat zijn vrouw als het ware niet en is zij kloon van de angst, het verdriet of de  van de man. In zijn jeugd bestond zijn moeder ook niet of was zij een dreiging. Is het een beschadigde of gefrustreerde man die dan als het ware met zijn ’moeder’ trouwt?  En trouwt dan een beschadigde afgewezen en niet gezekerde vrouw het type man die gelijkende pijnen  van haar vader draagt? Is dit het fenomeen dat Freud het Oedipus Complex noemde?

Zijn het werkelijk onze eigen projecties als expressie van onze eigen innerlijke atmosfeer als resultaat van onze eigen strijd als uitdrukking van onze eigen vroeg kinderlijke ervaringen die ons gedrag in het heden naar anderen toe vorm, inhoud en richting geeft?

Kan dat dan het gedrag van hele Volkeren sturen? Of is dat allemaal nonsens?  In welke angsten, verdrieten of gemissen zou dan bipolair stoornissen, narcisme, autisme, anorexia, epilepsie, schizofrenie of psychopathisch gedrag wortelen?

Als het waar is, waarvan ik denk dat het waar, dan zouden alle gedragsverschijnselen wortelen in de innerlijke atmosfeer als uitdrukking van een innerlijk strijd. Een strijd die je innerlijk projecteert op de tegenovergestelde vrouwelijke of manlijke energie in jezelf. Ook dan is het gedrag, het gevoel en de emotie die door je heen fladdert een projectie.

Ga eens voor de spiegel staan, misschien zie je wat anders dan jezelf

Met deze voorbeelden en gedachtegang wil ik je slechts prikkelen eens voor de spiegel te gaan staan om te ontdekken of je kloon bent van de angst, het verdriet of de pijn van een ander. Met innerlijke strijd als gevolg. Koppel dat vervolgens eens aan gevoelens en emoties die door je ziel dwalen.

Koppel dat dan weer eens aan je klachten en kwalen en aan het chronisch aantrekken van hetzelfde waarvan je maar denkt dat het je overkomt. Koppel dat ook eens aan je zoektocht, aan je verzamelwoede en het type therapeuten die je bezoekt.

Koppel dat ook eens aan de behoefte bepaalde activiteiten rond jezelf te organiseren die je rust schijnen te willen schenken. Laat dat alles dan eens rustig inzinken. Misschien gaat er plots een lampje branden. Het licht van dat lampje is voorwaardelijke om omdraaiing te bewerkstelligen.

Infectie kan besmetting tot gevolg hebben. Maar niet voor het energetisch hoog geladen individu dat zichzelf lief heeft. Dit individu bezit de macht tot afwijzing. Dit individu kan heftige immuunreacties ontwikkelen en verdragen.

Dit individu is immuun voor besmetting omdat het in staat is de infectie met een krachtige wondheling te bestrijden. Waarmee het individu kloning door besmetting voorkomt. Ook van zijn innerlijke duivel.

Zou ernstige smetvrees het tegenovergestelde in een individu kunnen oproepen? Namelijk de drang zelf de smethaard, zelf het virus te zijn. Bezitsdrang, een sterke behoefte op een schild bejubeld te worden, controle en macht is het resultaat.

Bezitsdrang op het andere laat zich zien in onbegrensde ambities de top te willen halen om macht te bezitten. Dergelijke ambitieuze individuen gaan over lijken, zijn meedogenloos, kennen geen schaamte en ontbreken schuldgevoelens.

Op cellulair niveau bezit elke cel nog immer het vermogen tot zelfbesmetting. Elke cel kan nog immer zichzelf klonen. En in nood zelfs aanzetten tot versnelde zelf kloning. Met andere woorden elke cel kan zelf een virus worden. En elke cel kan dus ook enorm krachtige immuunreacties ontlokken.

Dat wildgroei vermogen zit nog immer in het DNA opgeslagen. Zelfkloning en het horizontaal uitwisselen van RNA, zoals virussen dan nog steeds doen, was de start van de evolutie. Elke cel in jouw lichaam bezit dat vermogen.

De wildgroei en DNA uitwisselingen tussen zieke gefrustreerde en gezonde cellen heet kanker. Het ontstaat als een ernstig verzwakte cellen terug evolueren naar de virale eigenschappen waaruit de cel ooit eens ontstaan is. Het gaat wild groeien als die cel denkt dat het weer leeft onder giftige zuurstofarme omstandigheden van 4 miljard jaar geleden. Die cellen krijgen de eigenschappen van een roofdier. De zoektocht naar prooi levert dood weefsel en daarmee tumoren op.

Waarschijnlijkheden ontdekken is de bron geweest voor het ontstaan van de tegengestelde energieën die het manlijke en het vrouwelijke vertegenwoordigen. Het betekent ook dat die energieën zichtbaar moeten zijn in de lichamelijke vermogens en uiterlijkheden.

Dit energetische onderscheid heeft het directe gevolg dat er een roofdier en een prooidier ontstaat. De vrouwelijke energie voelt zich c.q. is het prooidier, waar de manlijke energie het roofdier is. Ook cellen kunnen energetisch tijdelijk meer vrouwelijk of meer manlijk zijn.

Het is een oscillatie tussen  cytoplasmatische energie productie en de mitochondriale energie productie. De eerste levert nauwelijks energie waar de mitochondriale een overvloed aan energie produceert. De kracht van de natuur zit in de cirkel.

De kracht van de natuur zit in de cirkel 

De cytoplasmatische energie verstart de cel en maakt de cel rigide en minder adaptief. Ze vertegenwoordigt het vrouwelijke. De mitochondriale energie productie levert de productie van licht, enorme hoeveelheden energie en water. Dit vermogen vertegenwoordigt de manlijke energie.

Individuen in stress, in doodsangst of in predatie angst leunen op de cytoplasmatische energie. Het financiert het vrouwelijke gedrag. Bevrijding van het individu van stress en zijn angsten initieert de mitochondriale energie productie en financiert zo het manlijke gedrag.

Het meest frappante is dat het mitochondrium ooit eens een bacteriële indringer was van een zeer eenvoudige cel. De indringer en de ingedrongene wisselden DNA structuren uit. Waardoor er een situatie ontstond dat beiden er profijt van  hadden en ze elkaar als zichzelf gingen beschouwen. Het gaf geboorte aan cellen die hoog adaptatief waren. Het stuwde de evolutie vooruit.

Het is inmiddels mijn stellige overtuiging geworden dat alle klachten kwalen en ziekten die we heden kennen wortelen in de strijd tussen het innerlijke prooi en roofdier. Alle klachten, kwalen en ziekte beelden wortelen in een verstoorde oscillatie van energieproductie methoden.

Verstarrend blijven hangen in het cytoplasmatische brengt verzuring, koude, energieloosheid en duisternis in de cel. Waar de mitochondria licht, warmte, water en elektromagnetische lading schenkt. Maar in verstarring blijven hangen in deze energie synthese methode zal door overbelasting uiteindelijk ook verzuring, over oxidatie, duisternis en energieloosheid brengen.

De vrouwelijke rationele energie vertegenwoordigt het prooidier. Waar de op onderzoeken gerichte vrije ongebonden geest van het manlijke het roofdier is. Elk prooidier ontwikkelt een sterke afweer of vlucht strategieën. Zelfs planten doen dat. Het is waarom ze zo giftig zijn.

Het verzwakte innerlijke prooidier is het zwakke licht van het zwakke ego en mogelijk zelfs van een gezwollen ego dat zich via de cognitie en het verstandelijke denken zich tegenover de wereld plaatst. Het is de manifestatie van gefrustreerde en bevroren vrouwelijke energie. Een energie die niet in staat is energie terug te winnen.

Het innerlijke roofdier laat zich vertegenwoordigen door het licht van een krachtige vrije ongebonden tijdloze ziel. Het is een energie die wortelt in het goed gehechte kind. Het is een energie die het individu laat grommen en laat fluiten, laat rennen en laat rusten als het voor het één of het ander de tijd is.

Het is de manifestatie van de uitreikende dartelende grenzen verkennende manlijke energie. Een energie die je optilt en over de rand van het leven laat kijken. Het is een energie die wortelt in een hoog energetische geladen fris, fruitig dartkende uitreikende vrouwelijke energie. Het is die vrouwelijke energie die haar manlijkheid vrij geeft

Als je je eigen spoor recht wil houden zal je een dwarsligger moeten zijn tegen de krachten van je geschiedenis en de machten van de samenleving  waarin je leeft.

Als jij de regie over je eigen gezond ‘Zijn’ wil bezitten, dan zal jij jouw ziel moeten begrijpen. Dan zal jij jouw innerlijke strijd, jouw innerlijke tegenstrijdigheden, jouw energieën en jouw waarheid moeten ontdekken. Een waarheid die de functie van een dwarsligger bezit. Pas dan kan jij je eigen spoor recht houden en een fundament zijn voor jezelf en jouw ‘tribe.

Het is de enige manier om je hart te kunnen volgen. Het zal je zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelf heling schenken als manifestaties van de almacht die je ziel bezit. Deze macht wordt wel godskracht genoemd. Je zal inmiddels begrijpen waarin die godskracht wortelt. Het zal de wereld waarin jij leeft, bezielen met vreugde en waarheid en liefde. Omdat jij aan jezelf en aan je omgeving de juiste vraag hebt durven stellen.