Inleiding

Sinds de zelfbewuste mens zich ging verzamelen in steeds grotere gemeenschappen en met nieuwe technologische toepassingen zijn landbouw en nijverheid verleden achter zich liet, werd het, om financieel – economische redenen noodzakelijk meer structuur en orde te creëren om het denken, doen en laten van het volk binnen de grenzen van het door ‘derden’ gewenste richtingen te houden. Het was het startsein voor het ontstaan van een door geld en macht gedicteerde samenleving. Een Patriarchale samenleving met narcistisch-psychopathische trekken waar een ‘bovenlaag’ , de ‘middenlaag’ en de ‘onderlaag’ , zonder enige wroeging, uitbuit.

De wording van de neurose.

De opkomst van nieuwe technologie trok een eerste industriële revolutie in gang. Industriële evolutie is een beter begrip voor de sociaaleconomische wentelingen die de veranderingen van technologie met zich meebrengen. De wortel van deze wentelingen lag rond 1760 in Engeland en duurde tot ca 1840.Het creëerde een technologische evolutie met een versnelling van mechanisatie en industrialisatie.

Een eeuw later waaide het over naar het vasteland. Deze eerste technologische versnelling duurde grofweg van 1876 tot 1914. Het begon met stoomkracht, ijzerproductie, het bouwen van een spoorwegnetwerk en ze opende nieuwe ( machinale) toepassingen.

In een tweede omwenteling deden elektriciteit en staal hun intrede en zagen gloeilampen, ( verbrandingsmotoren) auto’s, chemische synthese en kunststoffen productie, fotografie, film, radio , vliegtuigen hun geboorte.

Na de wereldoorlogen ontstond een derde omwenteling. De digitale revolutie veranderde de wijze van communiceren. Papier, telegram en analoge technologieën werden vervangen door elektronisch technologieën. Waarmee elektromagnetische  communicatie netwerken ontstonden.

Televisie, computers, internet, tablets, en smartphones zijn de ‘devices’ van deze technologie. Een vierde omwenteling staat voor de deur. Het wordt een omwenteling waar machine- en robot technologieën meer en meer versmelten met het dagelijkse leven van de mens. Niet alleen in het bedrijfsleven en huishouding maar zelfs letterlijk zullen lichaam en geest door technologie gevolgd, ondersteunt en gedicteerd gaan worden.

De voortschrijdende technologieën heeft grond gegeven aan het ontstaan van grote industrieën die inmiddels allemaal het bezit zijn van een handvol investeringsmaatschappijen. In het heden mogelijk geleid door de nazaten van de oorspronkelijke ‘omwentelondernemers’. De psychopathische karaktereigenschappen van deze investeringsmaatschappijen geeft  grond aan de komende vierde omwenteling: ‘De Big Brother is Dictating You Revolutie’

Het is een omwenteling in het licht van de overspannen hebzucht naar data en informatie. Initieel bedoelt om de efficiëntie van productie methoden, de controle van gedrag ( werknemer en consument) te stroomlijnen om betere voorspellingen ( afname & marge) te kunnen doen en betere beslissingen te kunnen nemen. Deze bedrijfstechnisch legitieme reden heeft als bijvangst het verwerven van volledige controle over het gedrag van werknemers en daarmee ook van de bevolking binnen een samenleving. Waarmee de schoen voor het volk gaat wringen.

Het zwaard van Damocles hangt zo boven het hoofd van de bevolking. In deze ‘Big Brother is Dictating You’ samenleving zullen privacy en vrijheid nog slechts wensbeelden zijn, verwoord in enkele verouderde wetten uit een ver verleden.

 

“De psychopathische karaktertrekken van grote investeerdermaatschappijen creëert aan een ‘Big Brother is Watching You samenleving’

Ruud Elfers

In de praktijk van het ( toekomstige) dagelijkse leven ligt het individu aan de ketting en is het volk virtueel het ‘bezit’ van ‘Big Brother’. Het individu wordt chronisch gevolgd, wordt het gedrag continu in kaart gebracht en in een algoritmische programma’s opgeslagen. Dat proces is al lang en heel subtiel gaande en wortelt in de digitale omwenteling.

Het hoger bewuste en meer intelligente individu in deze samenleving zal doorheen de oppervlakte de werkelijke boodschap zien. Zij zullen zich chronisch bekeken en bedreigd voelen. De rest zal in onverschilligheid en ogenschijnlijk angstloos heel eventjes van de smartphone opkijken, een slok bier nemen, terugzakken in de bank, de hand in de zak met chips stoppen en de schouders ophalen. Het zijn deze onverschillig goedgelovige onwetenden die niet door hebben dat ze als een kikker in een pannetje langzaam gaar gekookt worden.

Door hun onverschillige volgzaamheid ondermijnt juist deze groep mensen een open, transparante broederschap samenleving waar ieder individu zich in onvoorwaardelijk aanvaarding zichzelf tot expressie mag brengen.

De ‘Big Brother’ samenleving is een gesloten en achterdochtige samenleving waar ondergrondse netwerken (van verzet) zullen ontstaan. Dat is weer een prikkel om een ‘undercover Big Brother Spionage Netwerk’  te laten ontstaan. Een vicieuze cirkel van macht, argwaan, controle, misleiding, haat en nijd is het gevolg.

Elk dictatoriaal of totalitair systeem bezit dit fenomeen. Heel langzaam lijkt de westerse samenleving richting een totalitair systeem af te glijden. Dat niet veel af wijken zal van het Chinese- of Noord Koreaanse systeem. De bevolking in dergelijke systemen zijn gedegradeerd tot ‘applausvee’. Op commando klappen ze hun handen stuk voor de ‘Grote Leider’. Als de marionetten van de investeringsmaatschappijen worden de regeringen in de zogenaamd open westerse beschavingen de bezetters van het eigen land. Elk met hun eigen Arthur Seyss-Inquat aan het roer.

De digitale ‘Big Brother’ revolutie geeft weer grond aan een nieuwe revolutie die aanstaande is. De infrastructuur en de technologie is klaar voor het tijdperk van de Singulariteit. Een tijdperk waarin mens en machine met elkaar vervloeien. Een tijdperk waarin ‘artificial intelligence’ in een razend tempo zichzelf zal leren denken, zichzelf zal gaan corrigeren en mogelijk aan zichzelf iets van gevoel en emotie zal gaan schenken.

Dat netwerk van geheugen zal ‘cognitie’ bezitten. Dat netwerk zal altijd verstandelijk, calculerend en meedogenloos handelen. Dat netwerk zal verbanden en mogelijkheden zien ver boven het vermogen van wat onze hersenen aankunnen. Dat netwerk zal een nieuwe mensheid scheppen. De mens als kloon en als slaaf van een kunstmatige intellect. De nieuwe mens die als een robot gevoelloos en emotieloos in gehoorzaamheid de aan hem opgelegde taken moet en zal uitvoeren.  Het is al zichtbaar in het gedrag van het volk rond vaccinaties. Het is al zichtbaar in de ondermijning van het vrouwelijk en manlijke gedrag. Er is een zeer subtiel proces gaande dat een min of meer identiteitsloos en gehoorzaam wezen creëert. 

Andere manieren van denken creëeren omwentelingen.

De omwentelingen ontstaan altijd uit een andere manier van ( wetenschappelijk) denken dat andere ‘aanvliegroutes’ voor het oplossen van problemen of omzeilen van beperkingen en obstakels faciliteert. Ze creëren naast de toename van producten ook werkgelegenheid, het vergaren van rijkdom en daarmee de groei van welzijn van het volk.

Waarmee het volk zich plots een ‘God in Frankrijk’ wanen kan. Dat ‘Goddelijke’ gevoel van welbevinden, dat heerlijke gevoel iets te betekenen, van waarde te zijn en de belofte een ‘hemel op aarde’ te vinden, was het zaadje voor de emancipatie van het volk. De emancipatie van het volk bracht mede financieel ‘rijkdom’ bij het volk. Die rijkdom maakte dat in de moderne tijd het bezit van een eigen huis steeds gewoner werd.

Het volk werd zich meer bewust van hun eigenheid en hun waarde. Waarmee het volk de moed ontwikkelde de eigen rechten te ( gaan ) claimen. Vakbonden werden opgericht om de rechten van de arbeider te beschermen en ontstond socialisme binnen de politiek. Vrouwen hadden in de wereld oorlogen bewezen over enorme draag- en werkkracht te beschikken.

Met het verkrijgen van kiesrecht werd de eerste stap naar de emancipatie van de vrouw gezet. Tot aan de Wereldoorlogen was de vrouw ondergeschikt aan het manlijke en het gezin. De man was ( en is nog vaak) heerser en beschouwde zijn gezin, inclusief zijn vrouw, als zijn bezit. Het gezin was ( kan nog immer zijn) een hiërarchische op bezit van macht en controle gerichte structuur.

Na het verkrijgen van stemrecht werd het ‘recht van de aanrecht’ langzaam vervangen door het recht op arbeid. Tot op de dag van vandaag is echter de evenwaardigheid en gelijke beloningen en waardering tussen vrouwen en mannen nog altijd scheef getrokken. De moderne samenleving is nog immer een door gefrustreerde mannelijke energie op macht, bezit en controle gerichte patriarchaal gedicteerde wereld.

Met de leus ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”, werden de adolescente vrouwen toentertijd uitgenodigd om te gaan studeren om hun kansen op de zich uitdijende arbeidsmarkt te vergroten. De emancipatie zorgde voor een groeispurt in de winst en de marges en daarmee de aandeelhouderwaarde van bedrijven.

Hyperinflatie is het resultaat van hebzucht en uitbuiting.

Toen er eenmaal twee verdiener gezinnen gecreëerd waren, werden alle prijzen ( huizen, goederen, voedsel) flink opgeschroefd. Naast hypotheken ontstonden er ook grote (zorg) verzekeringsmaatschappijen, zagen levensverzekeringen het licht en werden er pensioenfondsen opgericht.

Inmiddels wordt de woningmarkt steeds verder beheerst en beheerd door grote investeerders die de relatief goedkoop ingekochte woningen tegen woekerprijzen verhuren. Het is niet alleen een uitwas van de expat markt.

De Cor en Ona maatregelen en de financiële omwentelingen drijven daarnaast alle prijzen gigantisch op. Hyperinflatie is wat heden de gesel van elk gezin is. Heden is de inflatie inmiddels zover dat tweeverdieners al nauwelijks meer een huis als eigendom kunnen bezitten. Waarmee er een eind lijkt te komen aan het vergaren van ‘rijkdom’ van de bevolking.

Parallel aan de vrouwelijk emancipatie startte een ‘démancipatie’’  van de man en het mannelijke ( gedrag). De man mag geen man meer zijn en de vrouw geen vrouw. Een proces dat nog immer gaande is waar zowel de vrouw als de man hun psychische eigenheid aan het verliezen zijn. Het proces creëert ‘iets’ onzijdigs nog volledig vrouw, nog volledig man. De creatie van het onzijdige is al in de lesprogramma’s van de lagere scholen door gedrongen.

Het individu wordt gestimuleerd ‘gender neutraal’ te zijn. Een ‘Zijnsvorm’ die voor het menselijk ras nieuw en tegennatuurlijk is. De vrouw verliest haar vrouwelijkheid en de man zijn mannelijkheid. Psychische verwarring ligt op de loer. Met innerlijk conflict als manifestatie van dit fenomeen noch vrouw noch man ( in gedrag en gevoel) te mogen zijn.  

Karl Marx ( 1818-1884) had zijn eigen ideeën om de emancipatie, het welzijn en rijkdom over het volk te moduleren. Zijn ideologie staat bekend als het communisme. Het is een ideologie die het westen verafschuwde. Hoogstwaarschijnlijk omdat het communisme zichtbaar openbaart hoe het de controle over burgers reguleert.

Communisme neigt makkelijk naar een ‘sektarische totalitaire dwang Staat’. En juist dat werd en wordt door het westerse ‘Establishment’ als argument aangevoerd om het ‘sektarische van hun eigen ‘dwangstaat’ , die ze de naam vrije democratie gaven , te bedekken. De burgers in het westen werd en wordt zo het idee aangepraat in vrijheid te leven. Waar het feitelijk leeft in de ‘dwangstaat’

Onder invloed van de industrialisering veranderde de westerse samenleving langzaam van een familiaire dorpse samenleving via een stedelijke klassen maatschappij naar een economische geld gedreven positie maatschappij. Waar op basis van een chronische groei- en expansie ideologie materieel bezit, status en macht het aanzien van het individu ging bepalen en bepaalt.

De sleutel woorden zijn uitbating (roof), marge, expansie (vijandige overnames), return on investment en aandeelhouderswaarde. Dat laatste is de waarde die een bedrijf vergaren kan en tot uitdrukking komt in de beurskoers en het dividend. Dit economisch gedreven systeem gaat niet wachten dat de consument genegen is de producten af te nemen. Ze gaat niet wachten tot er organische afzet markten ontstaan.

Nee, ze creëert behoeftige individuen om afzet te garanderen. Met andere woorden dit geld, macht positie en expansie denken schept markten. Als dan de rijksten der rijken, vanwege een ‘visionaire blik’, plots gaan investeren in farmaceutische bedrijven, dan laat het zich raden dat er ‘ziekte’ en ‘angst voor besmetting’ gecreëerd moet worden.

Dan is het niet vreemd dat van een mug een olifant wordt gemaakt, dat ‘voorzorgsmaatregelen’ worden genomen, dat wetten als de gesmeerde bliksem aangepast worden en vrijheid berovende restricties ingevoerd worden. Voor het  creëren van afzetmarkten is het noodzakelijk gedrag te stroomlijnen. Het is waar heden ( vanaf 2020) de gehele ‘Koof en It Pandemie’ om draait.

De worteling van dit denken vond grond in de industriële omwentelingen en initieerde in het westen denkpatronen waar het financieel welzijn en  gevoelens van waardering, erkenning, controle, veiligheid en eigendom gebruikt kon worden om het totale gedrag van de mens te controleren.

De gemeenschap werd ( en wordt) ingezet om in massa goederen te produceren. Terwijl de massa ( het volk)  tegelijkertijd verleid wordt om die goederen en hebbedingetjes zelf massaal ( tegen woekerprijzen) weer af te nemen.

Als resultaat van de voortgaande industrialisatie en mechanisatie ontstond een cirkel van produceren en consumeren. Waarmee het volk volledig vastgeschroefd werd ( en wordt) in de deelname aan het productie-afname systeem.

De afzet markten worden gecreëerd door indringende reclame campagnes. Ze is in feite een heftige brainwash propaganda machine. Een machine die, op geraffineerde wijze een zeer ‘behoeftig’ individu creëert.  De reclame-propaganda machine conditioneert op bezit en hebberigheid gebaseerd kudde gedrag.

“Het individu in de moderne (westerse) samenleving wordt gedegradeerd tot ‘applausvee’. 

Ruud Elfers

Innerlijke breuk brengt ziekte.

Zo ontstond langzaam een productie-consument systeem dat nu economie heet, waarvan het vliegwiel rollend geld is. Geld waarvan het bezit in het individu een gevoel van eigenwaarde oproept en zijn gevoel van waarde in de steigers zet en uitbreidt. Hoewel het ego daar zeer tevreden mee is, weet de ziel drommels goed dat het een leugen is. Dat het slechts een surrogaat opkikker van waarde is en feitelijk zonder betekenis.

Een tegenstrijdigheid die grond geeft aan  psychische verwarring. Of het individu zich dat nu bewust is of niet. Onder invloed van de toename van de afhankelijkheid van het systeem gaat deze verwarring gemakkelijk over in neurose.

Het individu heeft de wens vrij te zijn , kan zich echter niet meer losmaken en voelt zich onmachtig zich aan het opgelegde kuddegedrag te onttrekken. Met neurose als resultaat.

Om het ‘goddelijke emancipatie gevoel en de uitreiking naar de hemel op aarde’ en de ‘wil tot betekenis’ van het volk te stroomlijnen werd ( wordt) er door de machthebbers ( het ‘establishment’ dat aan de touwtjes trekt)  bewust schaarste gecreëerd. Schaarste houdt hongerig op elk gebied. En die ‘hongerigheid’ kan ( via manipulatie van het onbewuste) sterk gestuurd kan worden.

Het heeft grond gegeven aan een ratrace samenleving waarvan overspannen doel bereiking, het najagen van ideaalbeelden, ( achter) ellebogenwerk, afgunst, nijd, chronische consumptie en het vergaren van bezit de manifestaties zijn.

Narcisme, gelardeerd met psychopathisch gedrag, innerlijke gevoelens van splijting, angstige gevoelens niet mee te kunnen komen en rigiditeit zijn enkele gedrags- en gevoelsuitdrukkingen van de chronische psychische druk en het immer op de tenen moeten lopen.

De ratrace image en logo samenleving creëert relatief gemakkelijk zeer behoeftige mensen die chronisch leven in ontevredenheid met het heden. Chronische behoeftig zijn naar consumptie en tot zich willen nemen, chronisch behoeftig zijn naar aandacht, chronisch behoeftig zijn naar liefde, omarming en wiegmomentjes, chronisch behoeftig zijn zichzelf te vinden. Maar dat nooit zullen vinden. Omdat ze de kloon van het systeem zijn en een marionet zijn van de machthebbers die een matrix rond geld, bezit en hebberigheid gecreëerd hebben.

De keerzijde van deze behoeftigheid kent het sluimerende vage gevoel dat het gewenste maar niet bereikt wordt. Waarmee het individu zich af wil sluiten van zijn frustratie gevoel. Het is zichtbaar in het ‘hoofdige’, koppige en op wilskracht gebaseerde gedrag van het individu waar innerlijke flow ontbreekt omdat het individu, in zijn jacht op het bezit van materiele zaken en hebbedingetjes, zijn lichaam uitgroeit. De ratrace zou hem immers een ‘hemels’ gevoel opleveren.

Dit ego-gedreven-de-bomen-groeien-de-hemel-in-gedrag laat het individu in ontworteling psychisch ‘zweven’. Het ratrace individu is niet gezekerd in zijn lichaam en daarmee in breuk met zijn ziel. Het is zichtbaar in alle klachten en kwalen die het moderne westerse individu bij zich draagt. Het zijn klachten, kwalen en ziekte die de spiegelbeelden zijn van de innerlijke breuk.

Het ego is een psychische entiteit die zich graag als verstandige denkkracht en als losstaand van het lichaam en ziel presenteert. Het ego keert zich gemakkelijk tegen de in het individu opborrelende gevoelens en emotie. Het calculerende van het ego gaat graag aan de onderbuikgevoelens voorbij. Voelt dat ego zich chronisch gedwarsboomd dan zal het zich in frustratie tegen het lichaam. Een gefrustreerd ego wordt niet alleen een innerlijke ‘virus’. Maar ook een ‘virus’ dat narcist heet. 

Je creëert zelfstandige veerkrachtige mensen als je ze als kind uitdaagt de aan hen opgedrongen regels,  richtlijnen en antwoorden te betwijfelen.”

Ruud Elfers

Denk binnen kaders en volg protocollen

Van jongs af aan wordt de moderne mens geleerd lineair en binnen kaders te denken. Van jongs af aan wordt de moderne mens geleerd te handelen volgens de protocollen, de procedures en de restricties die het systeem aan hen oplegt.

Je eigen wijs zingen, je kop boven het maaiveld uit steken en in recalcitrantie niet luisteren wordt afgestraft. Zelfs Sinterklaas doet daar aan mee. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Van jongs af aan is er tijddruk, zijn er doelen, ideaalbeelden, targets en hoge latten waarover gesprongen moet worden. Van jongs af aan worden kinderen gedrild om als vruchtbaar werknemer deel te nemen aan een economisch systeem dat slechts de belangen van het systeem als objectief heeft.

Het jonge individu wordt gepaaid met gadgets, met hebbedingetjes, met loze beloften dat de boven op de berg de zon altijd schijnt. Het maakt dat het jonge individu gaat ‘jagen’ , maar nooit echt vinden zal. Ze zullen in versnelde veroudering op middelbare leeftijd opgebrand zijn. Het creëert een farmaceutische afzetmarkt.

De lange onderwijswegen leren kinderen en jong volwassenen vooral regels en voorschriften te volgen. Deze scholing staat educatie in de weg. Voor diep zelfstandig nadenken en zelfstandig vinden van oplossingen buiten de aangeboden box is geen ruimte. Het geheel van het onderwijssysteem is een systeem binnen een matrix van systemen. Waarvan het overal objectief is geldstromen in gang te houden. Dat wil zeggen in alle onderwijssystemen is er sprake van stringent geleide vorming met het doel jonge mensen in korte tijd de deelname aan het systeem te garanderen. Alle onderwijsinstellingen volgen om deze reden de richtlijnen, protocollen en dictaten van het systeem dat economie heet. 

Je creëert slaafse, volgzame kwetsbare mensen als je ze als kind dwingt regels, richtlijnen en antwoorden klakkeloos te kopiëren.

Ruud Elfers

In alle onderwijsinstellingen ontbreekt het daarom aan ruimte voor zelf educatie.  Zelf educatie is een didactische werkvorm gebaseerd op ervaringsleren door jonge te confronteren met obstakels, hindernissen en problemen en ze uit te dagen deze problematieken zelfstandig op te lossen. In zelfeducatief onderwijs worden jonge mensen ook uitgedaagd de aangeboden oplossingen, dan wel opgedrongen regels en richtlijnen te betwijfelen en te beargumeteren. Zelfeducatief onderwijs creëert zelfstandige en kritische mensen die hun eigen wijs zingen zonder eigenwijs te zijn.  Zelfeducatief onderwijs creëert ecjhter het niet wenselijk geachte rebelse masculiene gedrag. En daarmee het niet gewenste zelfredzaamheid en zelfdragende vermogen. Het is één van de redenen dat het schoolse systeem een marionet is van het systeem economische democratie.

Het huidige onderwijssysteem suggereert dat, na brave deelname, de bomen voor jou de hemel in zullen groeien. Het is een groei van vooral cognitieve aanwas als resultaat van de consumptie van de aangeboden informatie en kennis van bepaalde vakgebieden. Deze scholing schenkt kennis, maar geen wijsheid.

Het is het verstand, de uitbreiding van cognitie en het uitdijen van het ego waarop het huidige onderwijssysteem zich richt. De dominante aanspraak op cognitie en het ontwikkelen van verstandig gedrag, laat de mens volledig uit zijn lichaam groeien. Waar alles in de natuur groeit vanuit de wortel omhoog, is Homo Sapiens Sapiens Moderni ervan overtuigd is dat hij van uit zijn hoofd groeien kan. Tweeverdiener gezinnen en de stress het hoog moeten houden van vele ballen, leven moderne kinderen in toenemende mate  aandachtloosheid en de stress van het doelen moeten stellen die buiten hen liggen. Dit onthechtende effect maakt dat vele kinderen innerlijke worteling missen. En in hun hoofd gaan zitten. De moderne mens is een innerlijke ‘gespletene’. De verloochening van en onverschilligheid jegens zijn lichaam en het in zijn hoofd vastgeschroefde individu is daarvan het bewijs. 

De lange leerwegen zijn gericht op de aanwas van het intellect, op de lengte groei van cognitieve competenties, op het conditioneren van concurrentie denken, op het aanwakkeren van prestatie attitudes binnen een op schuld gebaseerd economisch gedreven systeem. Dit heeft het resultaat dat het individu zichzelf objectiveert als tegenoverstaand en in concurrentie met zijn omgeving. Wat een hyperverlangen initieert te willen onderscheiden. Wat weer een hyperverlangen faciliteert betekenis en meerwaarde te hebben.

Het creëert ook een verhoogde drang naar het willen bezitten van controle, naar willen bezitten materiële rijkdom, naar geld en een dikke bankrekening, en naar het willen vergaren van machtsposities. Dit geheel heeft een fundament gecreëerd van Hyperovergevoeligheid voor de ander en het andere.

Het is zichtbaar in de toename van onverdraagzaamheid. Het is zichtbaar in de toename van het verlies van mentale draagkracht, in de toename van het verlies van het vermogen zich in overgave vrij te geven aan het gebeuren dat leven heet. Het is zichtbaar in de angst voor het verlies van positie, voor de angst voor verlies van controle en voor verlies van betekenis. De moderne mens is hyperovergevoelig geworden voor angsten niets te betekenen , niet mee te mogen doen, over het hoofd gezien te worden, tussen wal en schip te belanden en afgewezen te worden. De moderne mens is een hyper alert, geremd en gevangen wezen geworden.

Het is zichtbaar in de hyperovergevoeligheid voor discriminatie. Discriminatie is het maken van onderscheid. Hieraan zit een enorme paradox verkleeft. Waar ik later nog op terug kom. In deze tekst vat ik discriminatie op als ‘de afwijzing van oordeel en vooringenomenheid over het andere’. Wat er  op neer komt dat iedereen gelijk is en het recht heeft zichzelf te mogen zijn en dat Zelf als een zelfstaande zelfstandigheid te mogen presenteren.

Wat betekent dat een ieder zichzelf mag presenteren in haar of zijn volle glorie en haar of zijn eigen wijs zingen mag. Wat weer betekent dat elk individu zichzelf in onderscheiding distantieert van het geheel. Wat weer betekent dat elk zelfstaande zelfstandige eigen wijs zinger zichzelf discrimineert. Wat weer betekent dat elke zelfstaande zelfstandige eigen wijs zinger de kracht moet bezitten ongevoelig te zijn voor het oordeel, of de mening van de ander of het anders denkende. Elke eigen wijs zinger moet het vermogen bezitten onkwetsbaar te zijn voor oordeel. Het individu dat dit vermogen bezit, bezit de almacht zich open en ‘kwetsbaar ‘op te stellen.

Het individu dat zich onmachtig voelt, dat onmachtig is de stress en het geweld van de wereld te trotseren, dat niet in staat is verdraagzaam te zijn en draagkracht mist, zal ernstig kwetsbaar zijn voor meningen en het oordeel van de ander of anders denkenden en afwijkend gedrag. Wat met zich meebrengt dat er een hyper overgevoeligheid ontstaat voor slachtoffergedrag. Vergezellende effecten van het slachtoffergedrag is ‘zielig’ doen, manipulatie, indringend, klitterig en claimend gedrag. Het slachtoffer eist dat de wereld rekening houdt met hun zieligheid. Het slachtoffer spant op zeer subtiele wijze hun omgeving voor het karretje.

Het is de creatie van tweeverdieners ( emotionele verwaarlozing van kinderen), het dicterende scholingssysteem dat dwingt tot navolgen van regels en richtlijnen en kopiëren van antwoorden, creatie van hyperinflatie en de toenemende controle van de overheid op het gedrag van mensen, die mensen gevangen zet, die mensen in toenemende mate het gevoel schenkt niet bij machte te zijn zichzelf te beschermen en controle over hun eigen welzijn te bezitten.

Het geheel dat moderne samenleving heet creëert kwetsbare, onverdraagzame, neurotische, hyperovergevoelige korte lontjes mensen. Die graag een ander op de vingers tikken, de mond snoeren, terecht wijzen, in een slachtofferrol duiken of narcistische en manipulatieve karakter trekken ontwikkelen. Het overeenkomstige van dit gedrag is de dorstigheid bezitten tot controle en het psychisch gevangen zetten van hun omgeving  (wereld) De moderne samenleving zit gevangen in slachtoffergedrag en zieligheid. De bijvangst ervan is dat de wereld gevangen zit in discriminatie. Dat wil zeggen in het niet tolereren van onderscheid.

De paradox is dat het kenmerkend van de gehele natuur diversiteit en het verdragen van onderscheiding is.  Geen enkel organisme die daarover valt, klaagt, pietlutterig doet en de ander erop aanvalt. Het is alleen de zieligheid die Homo Sapiens Sapiens Moderni heet, die discrimineert. En onwijs moeilijk doet over onderscheid. Maar er stellig van overtuigt is dat hij dat niet doet.

 

 

De moderne samenleving heeft discriminerende slachtoffergedrag mensen gecreëerd met narcistische karaktertrekken.

De narcistische mens is ontwapend om toegang tot je ziel te krijgen. Om te krijgen wat ze wensen gaat hun initiële ontwapenende verleiding zeer gemakkelijk over in misleiding. De narcist laat zich graag bedienen, laat zich graag bejubelen, spant anderen graag voor het karretje, verkoopt het liefst knollen voor citroenen en neemt hij of zij zonder te vragen. En eigent hij of zij zich ongevraagd alles toe omdat hij of zij de ander en het andere wil bezitten. De toename van sociopathie en het narcisme neigt heden ten dage steeds meer naar milde vormen van psychopathie.

Narcistisch – psychopathische individuen nemen zonder te vragen, ze consumeren zonder iets ( uit zichzelf) terug te geven/doen en zijn zich niet bewust van de gevolgen van hun gedrag op de ander. In hun zucht naar ‘bemachtigen’ en genot gaan ze aan alles en iedereen voorbij, zonder enige vorm van gevoelens van schuld. Hun dwangmatige consumptie driften betreft niet alleen het letterlijk alles in de mond stoppen ( lekker eten, snoepen, genotmiddelen inclusief drugs etc) , maar ook het consumeren van de energie van anderen. Waarmee ze de ziel van hun slachtoffer consumeren. Een moordenaar vermoordt je lichaam een narcist-psychopaat vermoordt je ziel.

De toenemende psychopathisch neigingen is deels het gevolg van de twee verdiener gezinnen en op carrière gerichte ouders. De kinderen in dergelijke gezinnen zijn meer of minder zonder ( liefdevolle) aandacht opgegroeid.

Dergelijke aandacht loze kinderen raken in psychisch isolement en lopen chronisch op hun tenen in hun zucht naar het vinden van aandacht, liefde en onvoorwaardelijke acceptatie. Ze staan er alleen voor, hebben alleen zichzelf en raken psychisch verward en stuurloos omdat de kaderende spiegels van liefdevolle ouders ontbreken. Waarmee ontremming van gedrag het resultaat zal zijn.

Zonder aandacht opgroeien is gelijk afwijzing. Je bent van geen betekenis, van geen waarde. Een melaatse als het ware. Dergelijke kinderen blijven hangen in een ‘orale fase’. Een fase van het jonge kind van 0 tot max 3 jaar. Het kenmerkende van deze fase is ontwapenende manipulatie ( om liefde, veiligheid en voeding te kunnen ontvangen), egocentrisme en nemen zonder te vragen, gebrek aan zelfbewustzijn, langzaam ontluikende aandacht voor de eigen genitaliën en ontlasting.

Zonder aandacht zijn in de vroegste jeugd heeft enorme impact op de ontwikkeling van het karakter en gedrag.  Zonder aandacht zijn geweest in je vroegste jeugd vergroot de kans op depressie, hart en vaatziekten, kanker, maar ook op narcistisch of psychopathisch gedrag.

De economisch gedreven democratie is langzaam geëvolueerd tot een systeem waar controle over het gedrag van consumenten de geldstromen naar boven volledig waarborgt. Met de omwentelingen als gangmaker is de economische – democratie heel langzaam een totalitair controle systeem gelijk een sekte geworden.

Om de consument het idee te geven dat hij in vrijheid en zelfbeschikking leeft, kreeg dit geld gedreven systeem toentertijd de naam democratie opgeplakt. De grondwaarden zouden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn.

Als ze al werkelijkheid waren zijn deze grondwaarden anno 2021 ernstig verbleekt. Om de massa er aan te herinneren dat ze bestaan, lichtten ze alleen nog op in de reclame en propaganda uitingen en het aalgladde taalgebruik van politici. Het is deze schijn die de uitdrukking van het tegenovergestelde maskeert.

Het economische-democratie-systeem is een dictatoriaal systeem dat haar grond vindt in het creëren van hongerige behoeftigheid op basis van angst. Angst iets niet te bezitten, angst tekort te schieten, angst minderwaardig te zijn, angst buiten de boot te vallen, angst niet mooi genoeg te zijn of angst voor besmetting. Voor elke angst heeft de reclame-propaganda machine wel een ( mode, gadget, pilletje) oplossing. Gewoon omdat je het waard bent, is de suggestie.

De economische-democratie is een straf en beloningsysteem gelijk de operante conditionering van B.F. Skinner. ( 1904-1990) Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. De intentie van dit economische democratie systeem is conditionering van gedrag.

Chronische stress is ernstig ziekmakend.

Onder het mom van vrijheid, gelijkheid en broederschap manifesteert het systeem zich steeds sterker in het verlies van vrijheid, in het verlies van gelijkwaardigheid en het verlies van broederlijke solidariteit. Waarmee economische-democratie inmiddels de penetrante geur van een sekte bij zich draagt.

Het systeem prikkelt in de mens diep gewortelde predatie angsten. Het is de angst opgegeten of vernietigd te worden. Deze basale predatie angst integreert zich in het individu in de angst voor het verlies van de integriteit van het lichaam. Het is een angst die zich manifesteert in de angst voor verwonding. Verwonding die zowel psychisch als lichamelijk van aard kan zijn.

De predatie angst heeft als bijvangst de angsten voor besmetting ( infectie)  de angst te falen (valangst) , de angst voor verstikking en de angst zonder waarde te zijn. Dat laatste wil zeggen zonder betekenis te zijn. De moderne mens bezit anders dan het dier een ‘wil tot betekenis’. Hij wil iets voorstellen. Hij wil gezien worden en wil als waardevol erkend te worden. Het is deze drift die hem chronisch in nerveuze haast laat jagen.

Door het individu het gevoel te geven de boot te missen als hij niet meedoet, tussen wal en schip te vallen als hij de kudde niet volgt, prikkelt de reclame propaganda machine van de machthebbers deze aan predatie angst klevende angsten. Chronische angsten veroorzaken chronische stress. Chronische stress is ernstig ziekmakend en uiteindelijk dodelijk.

Onder het mom van vrijheid, gelijkheid en broederschap manifesteert het systeem zich steeds sterker in het verlies van vrijheid, in het verlies van gelijkwaardigheid en het verlies van broederlijke solidariteit. Waarmee economische-democratie inmiddels de penetrante geur van een sekte bij zich draagt.

Het systeem prikkelt in de mens diep gewortelde predatie angsten. Het is de angst opgegeten of vernietigd te worden. Deze basale predatie angst integreert zich in het individu in de angst voor het verlies van de integriteit van het lichaam. Het is een angst die zich manifesteert in de angst voor verwonding. Verwonding die zowel psychisch als lichamelijk van aard kan zijn.

De predatie angst heeft als bijvangst de angsten voor besmetting ( infectie)  de angst te falen (valangst) , de angst voor verstikking en de angst zonder waarde te zijn. Dat laatste wil zeggen zonder betekenis te zijn. De moderne mens bezit anders dan het dier een ‘wil tot betekenis’. Hij wil iets voorstellen. Hij wil gezien worden en wil als waardevol erkend te worden. Het is deze drift die hem chronisch in nerveuze haast laat jagen. Het is een drift gedicteerd door zijn calculerende en hebzuchtige ego. De moderne mens leeft in splijting. Niet alleen met zichzelf , maar ook in splijting met de wereld. Een wereld die hem natte dromen voorschotelt en Homo Moderni dwingt tot ‘masturbatie’. 

Door het individu het gevoel te geven de boot te missen als hij niet meedoet, tussen wal en schip te vallen als hij de kudde niet volgt, prikkelt de reclame propaganda machine van de machthebbers deze aan predatie angst klevende angsten. Chronische angsten veroorzaken chronische stress. Chronische stress is ernstig ziekmakend en uiteindelijk dodelijk.

De moderne ( westerse) mens is een innerlijk gespletene.

Ruud Elfers

De innerlijke gespletene is onderworpen aan het ego.

De pseudo dood die we burn-out ( of chronische vermoeidheidssyndroom – fybromyalgie) noemen kenmerkt zich in een soort ‘freeze-toestand’ . Het individu komt in ‘bevriezing’ tot stilstand onder verlies van levenskracht en vreugde. Het is een toestand waar de chronisch sluimerende ‘predatie angst’ het lichaam in een winterslaap achtige overleef modus zet.

Vreugdevolle uitreiking naar het leven verdwijnt. Chronische obstipatie en slaapstoornissen zijn slechts twee expressie daarvan. De obstipatie is de expressie van het gevoel gevangen te zitten en in toestand van ‘freeze’ belandt. In angst niet meer wakker te worden durft het angstige individu zich niet over te geven aan de ‘pseudo dood’ die slaap heet.

Zoals een hond de ziekte of vreugde van zijn baas overneemt en kinderen de energetische uitdrukking zijn van de liefde of de walging van de ouders, zo zijn de individuen van de moderne samenleving de zieke manifestatie van de ‘ziekelijkheid’ van de moderne ratrace overspannen doel bereiking en ‘jaag wensbeelden na’ samenleving. Waar ieder individu in continue ontevredenheid met het heden leeft.  

Onder zware druk van economische belangen zijn de oorspronkelijke democratische grondwaarden volledig verbleekt. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn veranderd in angst, verdeeldheid en vijandigheid. De as waarom het economische systeem draait is door enorme inflatiedruk al decennia lang oververhit. En staat op omvallen.

Het volk zit volledig vast in torenhoge schulden en staat chronisch onder hoge prestatiedruk. De kernwaarden van het huidige systeem wortelen in chronische groei- expansie- en progressie ideologie en zien zich in het huidige systeem vertegenwoordigt in macht, controle, consumptie, materieel bezit en overspannen doel bereiking.

De huidige economische gedreven democratie gaat gebukt onder heftige inflatie. Het systeem staat al jaren op instorten en is toe aan een fundamentele verandering. Dat is geen wens meer maar een noodzakelijkheid. Een verandering die in mijn ogen een 180 graden wending ( reset) moet zijn om niet alleen de mensheid, maar ook moeder aarde ‘te redden’. Het denken van de mensheid moet via subtiele aanpassingen uiteindelijk radicaal omgedraaid zijn aan wat heden de kernwaarden zijn.

De aard en richting van de wending zou ( in mijn ogen) het herstellen van de echte grondwaarden van een democratie moeten zijn. Een democratie waar begrip, onvoorwaardelijke aanvaarding ( van jezelf en de ander) en vertrouwen de basis moet zijn. Het zijn de uitdrukking van heelheid van een samenleving. Het zal zich uiten in overgave van het individu aan de samenleving, het zal zich uitdrukken in oneindige verdraagzaamheid en daarmee vrijheid.

De kenmerken van deze samenleving zal gezondheid, vreugde , uitreiking naar het nieuwe en naar  elkaar en liefde zijn. Een dergelijke samenleving in vrede ( met zichzelf en elkaar) is niet ziek te krijgen. Of er nu virusje dat Cor of Ona heet voorbij komt of niet. Het individu is de expressie van de energie van dìe samenleving en is niet ziek te krijgen.

Dat is echter niet de richting waarin ‘het Establishment’ denkt. Om de veiligheid, de vrijheid, de gelijkwaardigheid, de solidariteit en het welzijn van de samenleving te waarborgen zou er een ‘great reset’ nodig zijn. Een reset die hen via nanotechnologie en het aanscherpen van digitaal toezicht, volledige controle over het volk zal gaan geven.

Het is zoals een extreem dominant psychopatische-narcistische vader zijn gezin beheert. Waarvan de kenmerken zijn; verleiding, misleiding, manipulatie en op gezette tijden ontvlammend en ongekend tiranniek gedrag.

De kinderen en de vrouwen die in dergelijke gezinssituaties leven of geleefd hebben en in lijdzame gehoorzaamheid het hoofd (moeten) buigen en in onderdanigheid door de knieën zakken, ontwikkelen onherroepelijk angst- en pijnsyndromen. Met ‘bevriezing’ ( freeze) als uiteindelijk resultaat. Een volk dat deze passieve ‘coping strategie’ ook toepast staat hetzelfde lot te wachten.

De ‘Freeze’ reactie vindt grond in gevoelens van machteloosheid, geen uitweg meer zien, met verlies aan strijdlust als resultaat. In de natuur leidt dit tot volledige verlamming Het dier is er als het ware niet meer met een ‘psyche’ die niet meer in het dier zit. Het verkeerd in een trans die verwant is aan narcose.

De innerlijke gespletene is kwetsbaar voor manipulatie.

De onderworpene die in onderdanigheid het hoofd buigt en door de knieën zakt, verkeert in een pseudo-freeze toestand. Onder stress slaan ze dicht, verstijven ze, knikken de knieën, komt er in verstikking niets meer uit hun mond en slaat de pap in hun benen.

Het is te vergelijken met de kikker die heel langzaam in een pan met water gaar gekookt wordt. De valse voorwendsels en loze beloften gaven hem het idee dat hij een eigen vijver van plezier mocht bezitten. Het bleek een vermomde gaar kookpan.

Een onderworpen volk dat opgehangen is aan behoeftigheid en consumptie, dat gedwongen wordt op commando ja te knikken, dat in onderdanigheid als applausvee misbruikt wordt en dat zelfs het recht op zelfbeschikking verloren heeft, zal chronisch in een pseudo ‘freeze’ komen te leven. Ziek, moe,  noodruftig en de dagen beu, sleuren ze zich door het leven.

Rigiditeit, kilte, terughoudendheid, verstarring, vermoeidheid en somberheid, vervetting, hart- en vaatziekte en kwalen aan de lever, nieren en longen op te jonge leeftijd zijn de zichtbare manifestaties van de opgekropte frustratie,  verdriet en woede als gevolg van de onderwerping.

De eerste signalen van de ‘gaar kook mens’ dienden zich al aan in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De vervetting nam toe evenals chronisch moeheid, burn-out, spier en gewrichtsklachten en lusteloosheid. In die tijd werd heel langzaam en subtiel het leger uitgekleed en de ziekenzorg vergaand ontmanteld zonder dat het volk geleerd werd hoe het de zelfredzaamheid, zelf handhaving en zelf heling in eigen hand nemen kon.

De samenleving is een ‘dierentuin – circusact’ geworden. De gevangen mens doet op commando zijn kunstjes. De samenleving staat, onder druk van heftige inflatie en expansiedrang van de circus directeur, aan de vooravond van een nieuwe omwenteling.

Het door de machthebbers geïntroduceerde reset-voertuig is angst voor besmetting door een zogenaamd dodelijk virus. Door mijn bril gezien bedekt deze politieke façade de werkelijke aard en richting van de intenties. De werkelijke aard van het ‘establishment’ is gelijk aan de extreem dominante narcistische vader. Met exact gelijk gedrag gericht op volledige controle.

Waar voorheen Godvrezendheid de gelovigen prikkelde volgeling te blijven, is dat heden Covid-19-vrezendheid, gepredikt door Sinterklaaspredikanten.  De Sinterklazen zijn, door de industriële machthebbers, als marionetten op de stoelen van regeringsleiders neergezet. Die op hun beurt weer artsen, virologen en andere zogenaamd deskundigen ‘omkopen’ om het toneelstuk geloofwaardig te maken. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Angst is het voertuig om het individu te dwingen met hun reset mee te doen. Door middel van angst isoleert de controle, protocollen procedure consumptie samenleving subtiel doch heel bewust het individu. Waardoor er kampen van gelijkgestemden ontstaan. De kampen kunnen vervolgens gemakkelijk tegen elkaar opgezet worden. Religie doet sinds mensenheugenis al niet anders.

Religie en economische-democratie zijn elkaars gelijken. Ze creëren kampen van gelovigen en heidenen. Kampen van armen en rijken. Kampen van volgelingen en dwarsliggers. Kampen van onderworpenen en de vrijheidsstrijders. Zoals het al eeuwen lang gebeurt douwen de gelovigen hun geloof en overtuigingen door de strot van de ongelovigen.

Het is al sinds mensenheugenis de oorzaak van oorlog, haat en conflict. Economisch gedreven democratie en religie zijn beiden een op angst gebaseerd controle systeem. Dat kuddegedrag als objectief heeft. Democratie en religie zijn dezelfde controle systemen met gelijke intenties. Waar schijnheiligheid regeert.

Religie is een verzameling van gelijkgestemde individuen die zich verzameld hebben rond bepaalde levensovertuigingen. Overtuigingen van spirituele aard omtrent de schepping van het leven. Overtuigingen die richting en steun geven aan het gedrag van het individu. 

Met een beetje fantasie zou je een sportteam of een criminele ‘gang’ of een bedrijf als ‘religieuze’ organisaties kunnen beschouwen. Het enige verschil is dat de overtuigingen verschillen. In dergelijke systemen is de scheidingslijn tussen in vrijheid deelnemen en onder morele druk gedwongen meedoen zeer vaag.

Onder het mom van vrijheid, gelijkheid en broederschap manifesteert het systeem zich steeds sterker in het verlies van vrijheid, in het verlies van gelijkwaardigheid en het verlies van broederlijke solidariteit. Waarmee economische-democratie inmiddels de penetrante geur van een sekte bij zich draagt. De economische-democratie is de nieuwe religie.

Door het individu het gevoel te geven de boot te missen als hij niet meedoet, tussen wal en schip te vallen als hij de kudde niet volgt, prikkelt de reclame propaganda machine van de machthebbers deze aan predatie angst klevende angsten. Chronische angsten veroorzaken chronische stress. Chronische stress is ernstig ziekmakend en uiteindelijk dodelijk.

Het systeem prikkelt in de mens diep gewortelde predatie angsten. Het is de angst opgegeten of vernietigd te worden. Deze basale predatie angst integreert zich in het individu in de angst voor het verlies van de integriteit van het lichaam. Het is een angst die zich manifesteert in de angst voor verwonding. Verwonding die zowel psychisch als lichamelijk van aard kan zijn.

De predatie angst heeft als bijvangst de angsten voor besmetting ( infectie)  de angst te falen (valangst) , de angst voor verstikking en de angst zonder waarde te zijn. Dat laatste wil zeggen zonder betekenis te zijn. De moderne mens bezit anders dan het dier een ‘wil tot betekenis’. Hij wil iets voorstellen. Hij wil gezien worden en wil als waardevol erkend te worden. Het is deze drift die hem chronisch in nerveuze haast laat jagen. Het is een drift gedicteerd door zijn calculerende en hebzuchtige ego. De moderne mens leeft in splijting. Niet alleen met zichzelf , maar ook in splijting met de wereld. Een wereld die hem natte dromen voorschotelt en Homo Moderni dwingt tot ‘masturbatie’. 

Homo Moderni is in conflict.

Het conflict van Homo Moderni is een strijd tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, tussen volgeling of dwarsligger zijn. Het is dit conflict waarvan het gemiddelde individu zich niet bevrijden kan. Het is dit conflict dat het gemiddelde individu angstig maakt om in uitbundigheid te leven. Waarmee het gemiddelde individu in de moderne samenleving in de schijn leeft vrij te zijn, maar in werkelijkheid opgehangen is aan een systeem waarvan hij een marionet is.

De emancipatie drift van het volk heeft een zeer behoeftig en daarmee afhankelijk individu gecreëerd. Psychisch gedresseerd staat ‘het volk’ precies op de juiste plaats. In totale afhankelijk van geld en psychisch zeer behoeftig te willen bezitten.

De gemiddelde burger-consument beseft niet of nauwelijks niet dat hij door de machten van het geldrolvliegwiel systeem bij de neus genomen wordt, om de tuin geleid en financieel uitgekleed wordt. Omdat het systeem de burger-consument de illusie geeft dat hij vrijwillig meedoet, vrijwillig kiest en in zelfbeschikking zijn leven zelfstandig richting, vorm en inhoud geeft, voelt en ziet de gemiddelde burger-consument niet dat hij bedrogen wordt, met kluitjes in het riet gestuurd wordt en plattegronden, die om de tuin leiden, in de handen gedrukt krijgt.

Je moet sterke wortels en voldoende stamdikte bezitten wil je ongevoelig zijn voor de verleidingen van dit economie concurrentie systeem. Het zijn alleen de zeer sterken die wars kunnen en willen  zijn van eigendom, macht en positie. Het is slechts weinigen gegeven deze macht te bezitten. Het is slechts weinigen gegeven zichzelf volledig te bezitten.

Het is slechts weinigen gegeven zichzelf tot in het diepste van zijn of haar ‘Zijn’ vrij en onafhankelijk te weten en te voelen. Het is slechts weinigen gegeven zelf liefde te bezitten. Bij het ouder wordende individu leidt de ophanging uiteindelijk tot een toename van gevoelens van verstikking. Waarmee ik terug ben bij de basisangst, zijnde de angst voor predatie of vernietiging.

Dit geheel van het op angsten gebaseerde geld-rol-vliegwiel-ratracesysteem heeft een samenleving gecreëerd van heftig concurrentie- en afgunst denken. Het heeft een wereld van dictaten, procedures en protocollen geschapen.

Waarmee het een wereld samengesteld heeft van controle en het door een justitieel apparaat laten handhaven van de dictaten, protocollen en procedures. De sleutel begrippen zijn;  macht, focus, discipline, prestatie maximalisatie, specialisatie, consumeren, concurrentie, wie niet luisteren wil moet maar voelen en the winner takes it all.

Schaarste houdt hongerig op elk gebied. Met aanhoudende hongerigheid creëert een economische samenleving of een bedrijf gemakkelijk kuddegedrag van het volk. Om de individuele honger te stillen jaagt de gehele meute op een goede baan, op inkomen en het chronisch verhogen daarvan, op positie en macht, op materieel bezit. Het moderne westerse individu is het bezit van een systeem.

Indringend aan het volk en de werknemers vertellen dat ze ambitieus moeten zijn en over hoge latten moeten springen, is chronisch suggereren dat aan de top het geluk lacht. Het is één van de middelen om de ratrace te initiëren. Deze chronische suggestie dat er een ‘Walhalla’ aan de horizon gloort trekt de meute in gang. Een  meute die massaal achter het vinden van geluk en het eeuwige zonlicht gaat aanjagen.

Het leidt tot een getrechterd denkpatroon dat ideaalbeelden, doelen en targets najaagt. De mens in dit systeem heeft chronisch vuurtorens in de verte als baken nodig om richting en betekenis aan het leven te kunnen geven. Zonder die vuurtorens voelt hij zich zonder richting, hulpeloos in het vinden van betekenis. Hetgeen zichtbaar is in de enorme toename van het zoeken naar hulp, advies en steun.

Het zijn de expressies van het onvermogen zelfredzaam en zelf handhavend te zijn onder alle omstandigheden. Dat onvermogen draagt een chronisch gevoel van ( predatie) dreiging bij zich. Met twijfel en onvrede over zichzelf als de innerlijke gevoelsuitdrukkingen daarvan.

Het moderne denken doen en laten zijn de expressies van angst voor het andere.

Het moderne denken doen en laten zijn de expressies van angst voor de ander, het andere of de wereld. Het individu in deze toestand van “Zijn’ is chronisch in conflict met de wereld. En daarmee met zichzelf.  Of hij zichzelf dat nu bewust is of niet.

Dat conflict is de manifestatie van een innerlijke strijd die hij projecteert op de ander, het andere of de wereld. De moderne mens ziet de ander, het ander en de wereld als een vijand, als een te overwinnen horde, als een obstakel dat opgeruimd moet worden om de weg naar geluk vrij te maken. Hij noemt dat ‘uitdagingen’ en dat vergt focus, discipline en een meer of minder ( achter de) ellebogen ‘mindsetting’.

Het brengt hem chronisch in conflict en daarmee chronisch in stress. De tijd vervliegt en voor hij het weet is hij zijn dagen moe en beu. Plots beseffend dat hij zijn tijd geleefd heeft in de schaarste van tijd. Waar hij zo verlangde naar de overvloed van tijd. Uitgeput ‘bevriest’ hij om zijn dagen in een wazige moeheid te slijten chronisch op zoek naar ‘wiegmomentjes’ van troost, zorg en steun. Die hij maar niet vindt.

Onze samenleving heet een beschaving te zijn. Waar beschaafd gedrag gewaardeerd en waar niet beschaafd gedrag tot op zekere hoogte oogluikend getolereerd wordt. Gedrag dat vorm richting en inhoud geeft aan het met elkaar leven in verdraagzaamheid, vrede en geluk. Het is vooral het volk dat daar vorm richting en inhoud aan geeft en behoort te geven.

Het woord beschaving kent ‘schaven’ als de stam van het woord. Waarmee een beschaving dus ‘geschaafd gedrag’ voortbrengt. Het volk houdt elkaar al schavend een beetje in de gaten houdt en houdt het gedrag zo binnen de lijntjes. Het is zichtbaar in algemeen aanvaarde deugden, normen en waarden van die ‘beschaving’. 

Heden anno 2021 wordt er door psychopathische machthebbers ernstig geschaafd aan dat door het volk zelf onderhoudende schaaf systeem. Psychopathische ‘entiteiten’ schaven momenteel ernstig aan de huidige ‘beschaving’. Dat schaven wil alle spinsters, ruwigheden,  en uitstekels van zelfstandigheid en initiatiefrijk gedrag wegschaven opdat er een zeer glad en rond oppervlakte ontstaat. Met onderdanigheid, onderworpenheid en volgzaam gedrag als objectief. Waar een wie niet luisteren wil moet maar voelen overheidsmentaliteit de aard en sfeer van de samenleving bepaalt.

Wat zou er gebeuren, wat zouden de effecten kunnen zijn als je dit hele systeem op de schop gooit de narcistische wortels uitgraaft en stress en nerveuze haastigheid vernietigt. Nieuwe vruchtbare bodem installeert waar overvloed en bloei het gevolg van zal zijn. Overvloed voor iedereen beschikbaar op elk gebied. Overvloed in tijd, overvloed in aanraking en liefde, overvloed aan licht, overvloed aan warmte, rust en gezelligheid.

Overvloed aan evenwaardigheid, overvloed aan broederschap en overvloed aan vrede. En voor iedereen een thuis, schoon drinkwater en werkelijk gezond voedsel. Alle technologieën zijn daarvoor al beschikbaar. ( Jacq. Fresco) Wat zou deze vorm overvloed voor gevolgen hebben? Hoogstwaarschijnlijk verdraagzaamheid, ( innerlijke) stilte en ( zelf) creatie. En daarmee vrijheid en vrede. Met gevoelens van geluk als de expressie daarvan. Geluk is het onbewuste besef vrij ( bevrijdt) te zijn. Een vrij individu is tijdloos en heeft geen haast. En leeft in liefde en daarmee vertrouwen en in overgave en onvoorwaardelijke aanvaarding voor en met elkaar