Inleiding

Met dit blog wil ik je enig zicht geven op mijn denkwijze rond het thema gezondheid. Hoewel ik een onderscheid maak tussen gezondheid en gezond ‘Zijn’, is de basisgedachte is dat gezondheid en gezond ‘Zijn’ gelijk is aan energie en dat ziekte zich ontwikkelen kan als er een gebrek aan energie is. Dat energie gebrek kan systemisch of lokaal zijn.   

Ziekte heeft  als kenmerken, verminderde vitaliteit, het vervagen van optimisme, gebrek aan levendigheid en het ontbreken van uitreiking naar het nieuwe van morgen. Het zijn ook de kenmerken van ouderdom. Een ziek of oud individu is vooral met zichzelf bezig en kijkt terug in plaats van naar voren.  

Het zieke of oude individu trekt zich  (in zichzelf) terug. Niet zelden wordt de terugtrekking vergezeld met ( ziele ) pijn.  Chronische ziekte en veroudering kent naast deze kenmerken vooral ook de uitval van functies. Chronisch zieken en ouderen verliezen levenskracht, verliezen het vermogen tot zelfredzaamheid en zelfhandhaving. Ze worden pijngevoeliger,  gaan vocht vasthouden, verliezen vergaand hun spierfuncties, vermageren extreem  of vervetten juist, ze gaan stram bewegen, ontwikkelen gewrichtsklachten, gaan minder horen en slechter zien, denken langzaam en handelen traag en ze verstarren in hun denken. Dit laatste drukt zich o.a. uit in een dogmatieke levenshouding, zeurderigheid en pietluttigheid. In ziekte en ouderdom vervaagt het licht.

De natuur leeft haar Licht in het licht dat zij zelf voortbrengt. De natuur leeft daarmee in tijdloosheid. Waar de moderne mens in Tijd leeft van tijd dat Homo zelf geschapen heeft, weg van het licht.

De natuur heeft geen haast, laat zich niet opjagen, stelt zichzelf geen doelen, is verdraagzaam, laat de ander ‘Zijn’ en vergelijkt zichzelf in waarde niet met de ander. Omdat de natuur Licht is en dat Licht leeft. Waarmee de natuur haar Ziel leeft, omdat ze met ziel vervult is. De natuur leeft in vrede omdat zijn met zichzelf vervult is.

Waar de moderne mens chronisch in strijd is met de ander en het andere om zichzelf uit zijn eigen schaduw in waardering in het licht te zetten. Omdat Homo Moderni zich van zijn eigen eindigheid bewust is, raakt hij verwikkelt in een chronische strijd tegen de duisternis, tegen de naderende dood.

Deze verwikkeling schenkt hem een ingewikkeld onrustig haastig leven in het chronische besef Tijd te verliezen. Waarmee hij tegelijk zichzelf verliest. In dat onbewuste besef zichzelf niet te ‘Zijn’, gaat Homo Moderni chronisch op rooftocht naar zichzelf. Homo zoekt het Licht van zijn Ziel.

Zijn zoektocht schenkt Homo Moderni wat hij zo naarstig wenst te vermijden. Een ontzielt lichaam, als manifestatie van het vervagende licht met te snelle lekkage van Tijd uit zijn Ziel. In besef van de dood, leeft Homo in een trage dood.  Het drukt zich uit in ziekte en ( versnelde) ouderdom.

‘Hoe conserveer je jouw licht?’, is de vraag die het totaal van dit boekblog wil uitleggen.

 

Chronische ziekte en ouderdom hebben vele kenmerken gemeen.

Chronische ziekte en veroudering hebben vele  kenmerken gemeen. Zou chronische ziekte en ouderdom precies dezelfde expressies van ‘iets gemeenschappelijks’ kunnen zijn? Zou die gemeenschappelijke factor energie kunnen zijn? Zouden jeugdigheid, vitaliteit, dartelend optimisme, humor en het vermogen tot loslaten en lijden ook niet diezelfde energie als gemeenschappelijke factor kunnen bezitten?

Zou chronische ziekte en ouderdom een gebrek aan energie en jeugdige darteling en uitreiking naar het nieuwe een overmaat aan energie kunnen zijn? Draait het kunnen leven in genot, vreugde en geluk dan om energie? Is leven dan energie? Wat is energie dan? Hoe vergaart een individu dan hoge energetische lading? Is die lading gelijk aan voltage? Moet elke cel dan voltage bezitten om zichzelf te kunnen handhaven?

Wordt die voltage, die lading automatisch door de natuur geschonken? Of moet het individu door de natuur uitgedaagd worden die energie te gaan vergaren? Welke rol speelt stress en bewegen daarin?

Zijn stress en bewegen mogelijk voorwaardelijk voor het vergaren van voltage? Welke rol speelt voeding dan? Draait het voedende van voeding dan om de extractie van voltage uit voeding?  Is dat verschijnsel de waarde van voeding?

Hoe extraheren cellen voltage uit voeding? Welke voeding zou dan de meeste voltage schenken? Welke rol speelt je maag-darm milieu in de extractie van voltage uit voeding? Is de extractie van voltage niet gelijk aan de extractie van licht uit de voeding? In welke voeding zit dan het meeste licht? Als zonlicht de extractie is van licht uit de fusie processen van waterstoffen, zou de voeding die de meeste waterstofbindingen bevat dan ook het meeste licht bevatten?

Zou het consumeren van voldoende licht en het interne cellulaire vermogen dat licht te extraheren en in te zetten voor de levensvatbaarheid van cellen niet het fundament voor verlichting kunnen zijn? Schenkt dat proces voltage? Zou die voeding en dat licht-extractie-vermogen de individuele zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelfheling (kunnen) financieren? Zouden die vermogens aan het individu niet de gevoelens van almacht kunnen schenken?

Zou dat gevoel niet de gevoelens van genot, vreugde en geluk kunnen faciliteren? Zou dat gevoel niet een gevoel van opwinding, darteling, jeugdige fladderigheid en  nieuwsgierigheid kunnen opwekken? Zou dat niet het gevoel kunnen schenken vrij te zijn? Zou dat het individu niet een gevoel van ongebonden oneindigheid kunnen schenken?  Een ‘Zijn’ waar  tijd nauwelijks uit een lichaam en haar geest weglekt om zo leef – tijd te schenken. Is DAT dan gezondheid? 

Zit er licht in ‘processed food’  of niet zongerijpt voedsel? Zou de hoeveelheid licht in het voedsel mogelijk ook in de smaak terugkomen? Zouden smaakversterkers in voedsel niet het gebrek aan licht en daarmee voltage kunnen verhullen? Is al dat voedsel dan meer of minder lege voeding? 

De beantwoording van deze vragen werd in gang getrokken door de vraag: “Wat is in essentie leven.” Zie de video’s masterclass  leven.

De beantwoording van deze vraag legde het fundament op mijn kijk op wat gezondheid en ziekte is. Omdat mijn conclusie werd dat leven licht is en dat in de fysieke dood of psychische doodsheid, het licht afwezig is. Om het leven in vreugde genot en geluk te kunnen leiden, zal een individu verlicht moeten zijn, was mijn finale conclusie. Hoe kom je nu als individu tot verlichting? Dit gehele blog wil die vraag beantwoorden.

Door alles wat leeft stroomt levensenergie. Alles in de natuur hipt, krijst , gilt, piept, knort, vliegt, springt, valt, staat weer op en rent de gehele dag door. De natuur bezit een spirit. Het is een levenskracht dat zich uitdrukt in opwinding, , darteling, optimisme, uitreiking naar morgen en vitaliteit. Het is een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving en zelf heling. Zonder die spirit, zonder die levenskracht overleef je niet in de natuur.  

Alles wat leeft in de natuur  barst uit zijn voegen van de energie. “Waar komt die energie vandaan?  “Hoe wordt het geproduceerd?” “Welke factoren spelen een rol bij de energie huishouding?” , waren maar enkele vervolg vragen. Zonder energie geen levendigheid. Zonder energie geen stroming.  Zonder energie geen leven. Zonder energie geen spirit. Zonder energie valt alles stil. We noemen dat de dood. Met andere woorden leven is energie. 

Wat is dan energie? Volgens Einstein is Energie gelijk aan Materie en aan licht: E=MC2. Waarmee Einstein niet alleen zegt dat materie en energie hetzelfde fenomeen zijn, maar ook dat licht en materie en licht en energie dat zijn.  

Zonder dat Einstein energie definieert zegt hij tevens met zijn formule dat energie iets stoffelijks ( materie) en tegelijkertijd iets onstoffelijks ( licht)  is. Energie is dus ook als straling voelbaar. Kennelijk bezitten ze allemaal iets dat hetzelfde is. De gemeenschappelijke factor is elektromagnetisme.  

Het is elektriciteit. Het is lading, het is voltage dat de gemeenschappelijke factor. Materie is een kristallisatie van elektrische lading. Materie is een kristallisatie ( een vertraging) als manifestatie van intense waterstof interacties. Materie is een symmetrisch concept van spiegelingen. Materie is licht en bezit zodoende voltage. Licht dat weer een verbond van verbonden van fotonen is.  

“Als uitdrukking van verlies van energie, is ouderdom de manifestatie van verlies van tijd. Ouderdom is gelijk aan verwelking van het innerlijk licht”. 

Ruud Elfers

Licht is een matrix van relaties.

De formule zegt ook dat energie zich met een X snelheid verplaatsen kan. En dat betekent dat energie impact heeft. Energie beïnvloedt en zet aan tot verandering vanwege de impact. Waarmee ik energie definieer als ‘iets’ dat aanwezig is dat verandering tot stand brengt. Dat ‘iets’ dat aanwezig is elektromagnetisme. Energie is elektriciteit dat zich golvend voortbeweegt en zo, als gevolg van energieverlies, een magnetisch veld creëert.

Materie verliest altijd energie. Het komt vrij als straling als licht. Elke cel is een construct van materie. Dat zijn energie verliest en langzaam verweerd. Om uiteindelijk uit elkaar te vallen. Om zijn voortbestaan te waarborgen moet elke cel energie kunnen produceren om zijn construct, om zijn materiematrix te kunnen herstellen. 

Elke cel is een symmetrisch concept van spiegelingen. Het is de manifestatie van oxidatie en reductie interacties. Wat zich manifesteert in anabole en katabole stofwisselingsprocessen. Elke cel is een verbond van verbanden. Zij is de schepping van haar bron, zijnde licht.

Licht is een matrix van relaties. Licht is een symmetrisch concept van spiegelingen. Licht is een verbond van verbanden. De natuur op aarde is geschapen naar het evenbeeld van haar bron, zijnde dit verbond van verbanden. Homo Sapiens Sapiens is slechts één van de uitdrukkingen daarvan. Dit universele verbond van verbanden is de uitdrukking van een vacuüm. Elke cel creëert een vacuüm om licht te kunnen produceren. Het kunnen handhaven van het cellulaire vacuüm ( redox koppel) schenkt het vermogen licht te recyclen. Het schept het  kunnen conserveren van materie. En daarmee handhaaft licht het construct cel. Licht is de expressie van interacties. Licht bezit dus ook een bron.

Licht is ook een schepping van een verbond van verbanden. Het zijn de intense interacties ( hitte) van waterstoffen die licht scheppen. Die matrix van waterstof relaties, dat verbond van waterstofverbanden is oneindig in snelheid. De vrijgave van licht, de vrijgave van energie, is de expressie van dat verbond van verbanden. In elke cel financieren de intense interacties van waterstoffen de vrijgave van licht. Het verlies van het vermogen licht te produceren schept duisternis. Die cel ‘stervende’ cel gaat op een narcistische rooftocht naar licht. De wetenschap noemt dat kanker.

Licht is, als vrijgave van energie, de manifestatie van de overgave van waterstoffen aan elkaar. Licht is als het ware een kristallisatie van die overgave. Kristallisatie is de manifestatie van afkoeling. Het foton is daarvan de uitdrukking. Fotonen zijn een vertraging van de oneindige snelheid waaruit zij voortkwamen. Licht is daarom beperkt in snelheid. Volgens Einstein is dat ca 300 mio meter per seconde in een vacuüm. 

De cel die een hoog vermogen tot recycling van licht bezit, bezit zichzelf als manifestatie van zelfvervulling. Het schenkt zichzelf zo de vrede van het ‘besef’ een oneindige tijdloosheid te zijn. Gelijk de bron waaruit ze voortkomt. Deze cel is hoog in bewustzijn en deelt traag. Waarmee ze het verbond van verbanden dat we lichaam noemen, Leef Tijd schenkt. 

 

Het lichaam is een symmetrisch concept van spiegelingen.

Het lichaam is een symmetrisch concept van spiegelingen. Het universele vacuüm van het Heel-Al, is een matrix van relaties die met elkaar interacteren met vrijgave van elektromagnetische kwantum reflecties als uitdrukking daarvan. Kwantum energie overdrachten zijn daarvan weer de reflectie. Elk lichaam is een symmetrisch verbond van verbanden van kwantum reflecties. Het is waarom een lichaam iets stoffelijks en tegelijk iets onstoffelijks is. Het lichaam is een reflectie, is een kristallisatie, is een afkoeling van Licht. Licht dat haar bron vindt in de intense waterstofinteracties. Die waterstof interacterende reflecties  schenken het licht dat we ook wel ziel noemen.

Die innerlijk lichamelijk ziel is natuurlijk een verbond van verbanden die grond vindt in de matrix van relaties van het universum. Die matrix is een verbond van verbanden van intense waterstof interacties. Het is waterstof en daarmee licht waarmee het universum met zichzelf communiceert. Terwijl het zelf tevens de bron is van dat vermogen.  Lichaam en ziel zijn het zelfde fenomeen van die bron, maar dan in verschillende stadia van kristallisatie /  afkoeling. Ziel en lichaam zijn spiegelingen en resonanties van elkaar. Waarmee ze een verbond van verbanden Zijn’. 

Het is de vraag of een in het hoofd vastgeschroefd individu zich wel als een verbond van verbanden, als een symmetrisch concept van spiegelingen, ervaren kan. Wortelt dan in het niet kunnen ervaren van eenheid het ontstaan van gevoelens van splijting en gevoelens eenzaamheid? 

Het Elektron is een verbond van verbanden van fotonen. Het is een kristallisatie een afkoeling  en daarmee materie. Elektronen en fotonen zijn elektrisch geladen deeltjes. ( een deeltje is een afkoeling van waterstofverbanden) Waarmee het dragers van licht zijn. Het maakt ook dat ze zelf zeer gevoelig voor licht zijn. Zonlicht is de expressie van de fusie van waterstofgassen waarbij elektronen in de vorm van fotonen als elektrisch geladen deeltjes vrij komen. Zonlicht is een elektromagnetische geladen golf die impact heeft als manifestatie van de energie die het bij zich draagt. Het heeft de evolutie gedreven.

Ik koester de stille hoop dat je ( langzaam ) gaat begrijpen wat ik met God, Goddelijkheid, godskracht, almacht, zelfheling en gezond Zijn bedoel. Ik zie gezondheid als een tijdelijke energetisch geladen hoedanigheid dat het vermogen tot adaptatie schenkt. Gezond ‘Zijn’ zie ik als een Zijnsvorm van licht als manifestatie van gevoelens van almacht als uitdrukking van het In Spirit Zijn als resultaat van de orgastische geladenheid van de ziel. 

Life is quantized, it is driven by light

Dr. Jack Kruse

Voeding is pas voeding als het licht brengt.

Ik koester de stille hoop dat je nu plots beseft dat gezond ‘Zijn’ de manifestatie van licht is. Dat gezond ‘Zijn’ een Zijnsvorm van licht is. Dat gezond ‘Zijn de manifestatie is van een verbond van verbanden waar reflecties zichzelf en elkaar ‘zien door de ogen van de ander’, gezondheid verre overstijgt. Gezond ‘Zijn’ schenkt besef almachtig te Zijn. Een almacht die het individu onbegrensd begrip, onvoorwaardelijk aanvaarding en vertrouwen schenkt. Hetgeen de uitdrukking is van Eenheid, van Heelheid.

Als uitdrukking van Eenheid schenkt het aan het individu ( zelf ) liefde. Liefde schenkt overgave, verdraagzaamheid, draagkracht, zonder oordeel zijn, ademruimte en vrijheid. Mensen in Liefde zien voorbij hun blindheid, horen voorbij het luisteren en begrijpen het mystieke omdat ze deel Zijn van het mystieke. Mensen in Liefde zijn spirituele mensen die immer een inspiratie zijn omdat ze In Spirit Zijn. Ze schenken  waardering en erkenning. Het is de beste voeding die een mens ontvangen kan.  De subtiele lezer zal begrijpen dat in Liefde Zijn direct afhankelijk is van de blootstelling/consumptie aan ( zon) licht EN van de hoeveelheid Licht dat het dieet aandraagt.

Het is DEZE voeding die bezieling is en dat aan elkaar schenkt. Het is zonlicht dat elk bezielt wezen verheft, vrolijk maakt en verlicht. Opdat het wezen zichzelf in het licht geacht en gezien weet. Dit wezen leeft zijn of haar licht. Het nuttigen van voedsel draait om de extractie van Licht uit dat voedsel. Je zal nu begrijpen dat de voedsel PAS VOEDING zijn kan, als het zwanger van de waterstoffen is. Vetten zijn lange koolstof-ketens al of niet volledig of net niet verzadigd met waterstoffen. Het zijn deze vetten die een verbond van verbanden, een matrix van lichtrelaties, zijn.

De matrix van energie relatie in het universum zijn ook koolwaterstofverbanden. Het zijn VETTEN die het lichaam en de daarin huizende ziel, herkent als ( van) zichzelf. Het zijn VETTEN waaruit licht geëxtraheerd kan worden. Je zal begrijpen dat het in je darmen verre van donker is. Vetten schenken het hart volharding in zijn contractie kracht. Deze kracht creëert een Vortex. Deze kracht schenkt een Lichtbundel. Deze Lichtbundel houdt bloed dun, alkalisch en ontstekingsvrij. Dit bloed is elektromagnetisch geladen en bezielt het lichaam. Dit bloed brengt licht naar elke cel.

Dan lijkt een hoog vet dieet de oplossing te zijn. Dat is niet waar. Hoge consumptie van vetten, maakt dat de cellen teveel vetdruppeltjes gaan opslaan. De oppervlakte spanningen van die dicht tegen elkaar aangedrukte zogeheten ‘lipid droplets’ verandert ongunstig hun structuur waardoor de onderlinge reacties ernstig toxisch worden. De cel wordt ernstig ziek ( letterlijk diabeet) . Dit fenomeen ontstaat trouwens ook als er overdadig koolhydraten ( glucose en fructose geconsumeerd wordt.  Homo Sapiens Sapiens is groot geworden op consumptie van eiwitten waaraan verzadigde vetten ‘hangen’. In de gebieden tussen de keerkringen heeft Homo in zeer beperkte tijden van het jaar, als de lichtcycli lang zijn, enig fruit en mat name bessen, kruiden en paddenstoelen erbij gegeten. In tijden van voedsel schaarste ( droogte – winter – niet succesvolle jacht ) hebben knolgewassen hun honger gestild en hun systeem voorzien van middellange keten vetstructuren voorzien die het hart spieren en hersenen van energie.

( Complexe ) Koolhydraten /suikers , hoe graag de industrie je ook wilt laten geloven dat ze ‘De Energizer der Energizers zijn en je in verlichting laat zweven’ , bezitten vanwege de korte koolstof ketens en de lage lading ( van hoofdzakelijk te zware) van waterstoffen nauwelijks licht. Uit alle koolhydraten, complex of niet (groente en fruit), en nog erger, alle geraffineerde suikers en ook  alle ‘processed foods’ kan nauwelijks licht geëxtraheerd worden.

Dit schenkt een  raar fenomeen. De ‘suiker’-ketens  spiegelen niet het wezenlijke van dat wat het lichaam is. Namelijk een fenomeen van licht. Het lichaam is matrix van energierelaties gelijk haar bron. Dat lichaam en haar ziel zoeken zichzelf. Niet alleen in persoonlijke relaties, maar in het lichtcontent van voedsel.  Lichaam, ziel, omgeving en het (type) voedsel van het territorium zijn een verbond van verbanden. Het geheel schenkt licht of duisternis, gezondheid of ziekte. Het geheel schenkt het individu tijdloosheid of het verliezen van tijd

Naast liefde (mogen delen) is zonlicht de beste voeding. Na liefde en zonlicht is nuchter bewegen, liefst ( ontbloot ) in de natuur de beste voeding. Liefde is en blijft de beste voeding omdat je jezelf ervaren kunt als Ik Ben, Ik mag Zijn omdat ik welkom en begeerd ben. Het schenkt je gevoelens van almacht. Om liefde te kunnen spiegelen zal je eerst zelf Liefde moeten Zijn. De basis van dat kunnen Zijn en dat kunnen schenken wordt in de baarmoeder neergelegd. En krijgt de eerste zes kinderjaren een vervolg. Wellicht zal je nu begrijpen dat het voedsel dat je nuttigt Licht moet brengen om volhardend te kunnen zijn in je eigen Liefde en gezond Zijn. Je zal misschien nu ook begrijpen dat herstel uit ziekte, of het kunnen ontsnappen uit psychische nood , somberheid en burn-out klachten, gefinancierd wordt door het consumeren van Licht. Dan is jouw voeding jouw medicijn.

Lees bv eens Lipid droplet biogenesis and functions in health and disease; Armella Zadoorian, Ximing Du & Hongyuan Yang; nature reviews endocrinology; https://doi.org/10.1038/s41574-023-00845-0 

Leef je licht en je zal een tijdloos wezen zijn.

Ruud Elfers

Zonlicht drijft de natuur nog steeds. Niets in de natuur staat stil. Alles is voortdurend in  bewegende aanpassing, mogelijk gemaakt door de zon, water,  zuurstof , elektronen transport en fotosynthese.

De energie productie in een cel wordt door stofwisselingsprocessen gefinancierd. De stofwisseling is het totaal van alle bio-chemische reacties die per tijdseenheid per seconde in een systeem plaatsvinden. Een systeem dat een matrix is van cellen. Die op hun beurt elk weer een systeem zijn. Binnen de stofwisselingsprocessen wordt licht als impactfactor voor energie productie en daarmee materie productie gebruikt wordt.  

De meest effectieve wijze van energie produceren in een levend organisme wordt middels een elektronen transport gedaan. ( licht, water en ATP productie) Hoe efficiënter deze ‘electron flow’ is hoe robuuster de zelfhandhaving en zelfheling. Des te hoger het gezondheidsniveau. Levendigheid, ‘shine’ en hoog aanpassend vermogen zijn daarvan de expressievormen.

Dit fysiologie blog gaat over alles wat met energieproductie en daarmee met stofwisselingsreacties te maken heeft. Die stofwisselingsreacties zijn gekoppelde oxidatie – reductie processen. Waar elke reactie weer een ander reactie uitlokt waardoor er een onophoudelijke cascade aan biochemische reacties ontstaan die we dan stofwisselingspaden noemen.  

Het zijn reacties waar energie overdragen wordt. Dat betekent dat het ene molecuul energie verliest ( het oxideert) en het ander energie tot zich neemt ( reductie – energiewinst) Dat betekent dat er materie en of licht uitgewisseld wordt. Een uitwisseling die er zorg voor draagt dat de materie matrix van elke cel pas zijn matrix materie aan zichzelf garanderen kan als het gestresseerd wordt energie te verliezen. Een verlies dat de cel-constructies zwakker maakt. Het is gelijk aan verwonding.  

Die verwondingsprikkel is DE Energizer om een energie aanwas proces te starten. Zonder die verzwakkende verwondingsprikkel geen adaptatief helingsproces. Alles wat de cel niet doodt, maakt de cel sterker. Dit fysiologie blog gaat over al die processen.