Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor ruudelfers.nl 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ruudelfers.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Ruud Elfers Health Consultancy . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Afwijkende voorwaarden van gebruikers worden niet aanvaard. 

Ruudelfers.nl houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op een later tijdstip zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Als van dit recht gebruik gemaakt wordt, zullen de oude algemene voorwaarden nog twee weken geldig zijn , na plaatsing van de nieuwe algemene voorwaarden.  

Met gebruik maken van de site en de aankopen die door de gebruiker gedaan worden, aanvaard de gebruiker automatisch de algemene voorwaarden. 

Ruudelfers.nl biedt kennis aan rond het thema gezondheid en het bevorderen van het gezond ‘Zijn’. Naast een deels gratis kennis aanbod, biedt ruudelfers.nl zijn kennis aan tegen betaling van een vergoeding. 

Het lezen, luisteren en bekijken van volledige artikelen, audio’s , video’s en podcasts en dergelijke kan via een lidmaatschap van 1 maand of van 1 jaar ( 12 maanden) of via aparte en éénmalige vooraf betaling van het door de gebruiker gewenste artikel, audio, video of podcast.  

De contractduur zijn geldig vanaf de sluiting van het betaalde lidmaatschapscontact tot de eind datum van het lidmaatschapscontract. De looptijd van het lidmaatschapscontract komt overeen met de periode van het aangekochte dat beschreven staat in de beschrijving van het pakketcontract. Het aangekochte lidmaatschapscontract kan tussentijds niet beëindigd worden en wordt de aankoop investering van de gebruyiker niet terugbetaald. 

Ruudelfers.nl hanteert geen automatische verlenging van contracten. Gebruiker zal zelf een nieuw lidmaatschapscontract moet afsluiten. 

Ruudelfers.nl gebruikt persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend zoals beschreven in het privacy beleid. Met het gebruik van ruudelfers.nl verklaart gebruiker automatisch van dit privacy beleid op de hoogte te zijn en het beleid te accepteren. 

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor de online beslechting van geschillen ( ‘OS-Platform’) tussen bedrijven en consumenten. Het OS platform is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Ruudelfers.nl wijst erop dat ruudelfers.nl niet wettelijk verplicht is en ook niet bereidt is deel te nemen geschillenbeslechtingprocedure voor een arbitrage commissie. Ruudelfers.nl gaat ervan uit dat geschillen onderling en op volwassen wijze beslecht en afgerond kunnen worden.  

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruud Elfers Health Consultancy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ruud Elfers Health Consultancy. 

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ruud Elfers Health Consultancy te mogen claimen of te veronderstellen. 

Ruud Elfers Health Consultancy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op ruudelfers.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ruud Elfers Health Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ruudelfers.nl op deze pagina.