Piëzo-elektriciteit wordt ook wel ‘piezoelectric effect’ genoemd. Het is het vermogen van materialen om onder invloed van mechanische stress ( trek- druk- of schuifkrachten , een alternerende (heen en weer of wel trillende) beweging tot stand te brengen als gevolg van energie overdracht tussen elektronen die onderling verschillen in hun energielading. Het ene elektron bezit nu eenmaal meer energie dan het andere. Bindweefselstructuren bezitten piëzo-elektrische eigenschappen.

Bindweefsels zijn zeer goed in staat om onder invloed van druk-, trek- en schuifkrachten, versnelt energie/elektriciteit (elektronen) over hun weefsels te verplaatsen. Het gevolg is een hogere energetische geladenheid van het totale systeem met toegenomen communicatie processen tussen weefsels, een toegenomen alertheid van het systeem en een toegenomen anti-oxidant capaciteit (hoge elektronen flow is hoge anti-oxidant capaciteit). Dit network van bindweefsels wordt ‘The living matrix’ genoemd. The living matrix is opgebouwd uit verschillende soorten bindweefsels, slijmvliezen behoren ook tot dit zogenaamde ‘connective tissue’. Al deze structuren zijn aan water gerelateerde kristalachtige structuren en bezitten semi-conductor eigenschappen waardoor ze in staat zijn elektronen (elektriciteit) over hun structuren te verplaatsen.

Bij alternerende beweging verplaatst elektriciteit zich zonder dat de elektronen zichzelf verplaatsen. De op hun plaats blijvende elektronen geven en ontnemen aan elkaar hun energie waardoor er tussen de elektronen een heen en weer beweging van energie overdracht, een trilling, ontstaat. De vrijkomende energie noemen we elektriciteit. Elekticiteit is de verplaatsing van de uit elektronen vrij gekomen energie. Energetisch hoog geladen, en dus gezonde, weefsels trillen. Als gevolg van de wisselende toe- en afname van de energieladingen van de elektronen ontstaat er golvende beweging waarbij de vrijgekomen energie (elekticiteit) zich verplaatst. De trillende energie lading overdacht tussen elektronen is letterlijk hoorbaar bij een hoogspanningskabel. Die kraakt.

Alle (menselijke) cellen bezitten als gevolg van de aanwezigheid van atomen potentiele energie. Die energie zit opgeslagen in de elektronen, maar komt zeer beperkt vrij. Beperkte energie vrijgave leidt tot een ‘doods’ intracellulair milieu met sterk verlaagde prikkelbaarheid en geleider-eigenschappen van de cel. Elektronen geven hun energie gemakkelijker vrij en nemen weer gemakkelijker energie op als er druk- schuif- of trekkrachten op de cel worden uitgeoefend. Ook temperatuur beinvloedt de energetische lading van een cel. Druk-, trek- schuifkrachten en temperatuurwisselingen zijn stressoren voor een cel die elektronen ‘dwingen’ energie vrij te geven. Meer vrije energie betekent meer trilling, daardoor hogere elektrische lading in de cel, daardoor een hogere energetische lading in de cel waardoor de geleidercapaciteit (semiconductor eigenschap) van de cel toeneemt. De communicatie tussen cellen en weefsel neemt toe. Een zittende en consumerende leefstijl verlaagt de piëzo-elektrische eigenschappen en verzwakt bindweefsels. Van hangen en zitten word je hartstikke moe en op den duur heel blessure gevoelig met slechte wondheling.

De stressreactie (onder andere cortisol) ondersteunt de piëzo-elektrische eigenschappen. Net als een batterij verliezen elektronen langzaam hun energie bij hun onderlinge energieoverdracht. Chronisch in stress leven met chronisch verhoogde piëzo-elektrische prikkeling rooft langzaam elektronen van hun energie. De cel verliest energetische lading en verliest zijn piëzo-elektrische capaciteit. Het gevolg is sterk onderdrukte energie verplaatsing over bindweefsels. Met daardoor (sterk) teruggedrongen elektrische prikkelbaarheid van bindweefselcellen. De cellen verliezen hun elektrische lading, hun communicatie capaciteit en bezitten een sterk onderdrukt vermogen om nutrienten op te nemen en afvalstoffen af te geven. Dit leidt tot een ontstekingsreactie overigens. Chronische stress verzwakt cellen omdat intracellulair elektronen te veel energie verloren hebben. Er is te weinig vrije energie, ook wel Gibbs free Energy genoemd.

SIDESTEP: Bewegen stresseert bindweefsels door de door contractie opgeroepen druk-, trek-, schuifkrachten en temperatuurvariaties. Contraherende spieren zijn van levensbelang voor de kwaliteit van bindweefsels en ze beïnvloeden daarmee de algehele gezondheid. bot- en bindweefsel worden sterker als het belast wordt.

SIDESTEP: Elk orgaan of weefsel heeft en eigen functie. Vanwege de verschillende functies bezit elke cel in een specifiek orgaan of weefsel een eigen ‘maak-dit-molecuul-op-dit-moment’ programma. Dit programma wordt aangestuurd door DNA-methylatie programma’s, wat aan en uitschakelingen zijn van in het DNA aanwezige genen. Elk orgaan of weefsel heeft dus een eigen ‘survival-kit-programma‘, een eigen aan- en uitschakelprogramma. Elke orgaan of weefsel kan daardoor onder bepaalde omstandigheden het juiste ‘maak-dit-molecuul-op-dit-moment’ programma aan en uitzetten. Onder bepaalde systeem milieu omstandigheden (zuurgraad, hoeveelheid zuurstof of water en dergelijke aanwezig is) reageert elk orgaan of weefsel daardoor op zijn eigen manier. De verschillen in survival-kit-programma’s maakt ook dat verschillende organen en weefsels verschillende gevoeligheden voor verzwakking bezitten. Elk orgaan en weefsel trilt dus in zijn eigen frequentie. Een afwijkende frequentie zal de orgaan- en weefselfuncties verzwakken (veroudering/ziekte)

SIDESTEP: Elektromagnetische velden (EMV) van hoogspannigskabels, van beeldschermen en computers, mobieletelefoons, van ‘headsets’, van stopcontacten et cetera bezitten hogere trillingsfrequenties dan de trillingsfrequenties van weefsels. Elektromagnetische velden verstoren daarmee de elektronen flow in ons lichaam, verstoren de elektrische lading en verstoren de piëzo-elektrische capaciteit van bindweefsels. EMV verzwakken bindweefselstructuren.

Piëzo-elektriciteit